Epifani Jezi ak lapriyè maj yo

Lè yo antre nan kay la yo wè ti pitit la ansanm ak Mari, manman li. Yo bese tèt yo, yo rann li omaj. Lè sa a, yo louvri trezò yo, yo ofri l 'kado an lò, lansan ak lami. Matye 2:11

"Èpifani" vle di manifestasyon. Epi èpifani Senyè a se manifestasyon Jezi non sèlman pou twa maj sa yo nan Lès, men li se yon manifestasyon senbolik men reyèl Kris la pou lemonn antye. Maj sa yo, ki tap vwayaje soti nan yon nasyon etranje e ki pa jwif, revele ke Jezi te vini pou tout moun e tout moun aple pou adore li.

Maj sa yo se te "moun saj" ki te etidye zetwal yo e yo te okouran de kwayans jwif yo ke yon Mesi ap vini. Yo ta dwe vide anpil nan bon konprann nan jounen an epi yo ta entrige pa kwayans jwif yo nan Kris la.

Bondye te itilize sa yo te konnen pou rele yo pou adore Kris. Li te itilize yon etwal. Yo te konprann zetwal yo e lè yo te wè nouvo zetwal inik sa a anlè Betleyèm yo te konnen gen yon bagay espesyal k ap pase. Se konsa, premye leson nou pran nan sa a pou pwòp lavi nou se ke Bondye pral sèvi ak sa ki abitye ak nou yo rele nou nan tèt li. Gade pou "etwal la" ke Bondye ap itilize pou rele ou. Li pi pre ke ou ta ka panse.

Yon dezyèm bagay pou sonje se ke maj yo te tonbe atè devan Timoun Kris la. Yo te abandone lavi yo devan l 'nan rann tèt ak adorasyon konplè. Yo ban nou egzanp pafè a. Si astwològ sa yo ki soti nan yon peyi etranje te kapab vin adore Kris konsa pwofondman, nou dwe fè menm bagay la. Petèt ou ta ka literalman eseye kouche atè nan lapriyè jodi a, nan imitasyon maj yo, oswa omwen fè li nan kè ou nan lapriyè. Adore li ak yon rann tèt konplè nan lavi ou.

Finalman, maj yo pote lò, lansan ak lami. Twa kado sa yo, prezante bay Seyè nou an, montre ke yo rekonèt Timoun sa a kòm wa diven ki ta mouri pou sove nou anba peche. Lò se pou yon wa, lansan se yon ofrann boule nèt pou Bondye, epi lami se moun ki mouri. Se poutèt sa, yo adore rasin nan verite yo sou ki moun ki Timoun sa a se. Si nou vle adore Kris kòmsadwa, nou dwe onore l tou nan twa fason sa a.

Reflechi jodi a sou maj sa yo epi konsidere yo kòm yon senbòl nan sa yo rele w pou w fè. Yo rele ou soti nan kote etranje a nan mond sa a al chache Mesi a. Ki sa Bondye ap itilize pou rele ou nan tèt li? Lè ou jwenn sa, pa ezite rekonèt verite konplè sou kiyès li ye, li kouche atè devan l nan yon soumèt konplè ak enb.

Seyè, mwen renmen ou e mwen adore ou. Mwen mete lavi mwen devan ou e mwen rann tèt mwen. Ou se wa divin mwen ak Sovè mwen. Lavi mwen se pou ou. (Priye twa fwa epi apresa bese tèt ou devan Senyè a) Jezi, mwen mete konfyans ou nan ou.