Mirak lapriyè 30 jou pou Sen Jozèf

La lapriyè Sen Jozèf trè pwisan, Sa gen 30 ane li pa t pèmèt lanmò 100 moun pandan yon aterisaj yon avyon ki kraze nan 2: pilòt la t ap fè priyè 30 jou Sen Jozèf la.

30 jou lapriyè Sen Jozèf

Jozèf se papa Jezi sou tè a e Bondye ban nou posiblite pou nou tounen vin jwenn li pou nou lapriyè nan sikonstans 'enposib' lavi yo, oswa omwen nan sikonstans ki sanble yo ye. Lapriyè pou Sen Jozèf trè efikas si yo kontinye pandan tout 30 jou:

Mezanmi St Joseph,

Soti nan gwo twou san fon an nan ti kras mwen an, enkyetid ak soufrans, mwen kontanple w ak emosyon ak lajwa nan syèl la, men tou, kòm papa òfelen sou tè a, konsole moun ki tris yo, sipò pou endijan yo, lajwa ak renmen devote w yo devan twòn lan. Bondye, Jezi ou a ak Mari, Lamarye ki sen ou a.

Se poutèt sa, pòv ak nan bezwen, jodi a ak tout tan mwen adrese dlo nan je mwen, lapriyè mwen ak rèl nanm mwen, regrèt mwen ak espwa mwen; e jodia sitou, mwen pote pou ou yon doulè pou ou ka soulaje li, yon mal pou ou ka remèd li, yon malè pou ou ka anpeche li, yon bezwen pou ou ede li, yon gras ou jwenn li pou mwen menm ak moun mwen renmen yo.

Epi, pou m deplase w, pandan trant jou kontinyèl mwen pral mande w epi sipliye w, nan reverans pou trant ane w te viv sou tè a ansanm ak Jezi ak Mari, e m ap mande w ak ijans ak konfyans, envoke diferan etap ak soufrans nan lavi ou.. Mwen gen rezon pou m gen konfyans ke w p ap pran tan pou w tande demann mwen an e w ap remèd bezwen m; Lafwa mwen fèm nan bonte w ak pouvwa w tèlman fèm ke mwen sèten w ap jwenn mwen sa m bezwen e menm plis pase sa m mande ak dezi.

Mwen priye pou w obeyi Lespri a lè w pa abandone Mari, men lè w pran l kòm madanm ou ak pitit gason l kòm pa w, pou w vin papa adoptif Jezi ak pwoteksyon tou de.

Mwen priye pou soufrans ou lè ou t'ap chache yon stab pou bèso Bondye, ki fèt nan mitan lèzòm; pou doulè ou wè l 'fèt nan mitan bèt, san yo pa kapab jwenn li yon kote ki pi bon.

Mwen mande nou pou nou louvri kè nou lè nou kite lwanj gadò mouton yo ak adorasyon wa lès yo pouse; pou ensètitid ou nan reflechi sou sa ki ta vin nan Timoun sa a, tèlman espesyal epi, an menm tan, tèlman egal ak tout lòt yo.

Tanpri, pou sezisman ou lè ou tande zanj lan lanmò te dekrè sou pitit gason ou a, Bondye li menm; pou obeyisans ou ak pou vòl ou nan peyi Lejip, pou laperèz ak danje nan vwayaj la, pou povrete nan ekzil ak enkyetid ou lè ou te tounen soti nan peyi Lejip nan Nazarèt.

M ap mande w pou afliksyon douloure w yo pandan twa jou lè w te pèdi Jezi ak soulajman w lè w te jwenn li nan tanp lan; pou kè kontan ou nan trant ane ou te viv Nazarèt ak Jezi ak Mari konfye otorite ou ak pwovidans ou.
Mwen priye epi tann sakrifis ewoyik la ak akseptasyon misyon pitit gason w lan sou kwa a, pou l mouri pou peche nou yo ak pou redanmsyon nou an.

Mwen mande w pou detachman w te kontanple men Jezi chak jou, pou w pèse yon jou ak klou kwa a; Tèt sa a, ki te apiye tandrès sou tete w, pou l kouwone ak pikan; kò inosan sa a ke ou anbrase sou kè ou, yo dwe senyen nan bra yo nan kwa a; dènye moman sa a lè ou ta wè l 'mouri ak mouri, pou mwen, pou nanm mwen, pou peche m' yo.

Mwen mande w pou pasaj dous ou nan lavi sa a nan bra Jezi ak Mari, ak pou antre ou nan syèl la nan moun ki jis yo, kote ou gen twòn pouvwa ou.

Mwen priye pou lajwa w ak plezi w pandan w t ap kontanple rezirèksyon Jezi, asansyon l ak antre nan syèl la ak twòn Wa l la.

Mwen mande pou ou kontan lè ou te wè Mari leve nan syèl la pa zanj yo epi kouwone pa Letènèl la, ki te chita sou twòn avèk ou kòm manman, dam ak larenn zanj ak moun.
Mwen priye e mwen espere, pou travay ou yo, soufrans ak sakrifis ou yo sou tè a ak pou triyonf ou ak glwa, benediksyon kè kontan nan syèl la, ak pitit gason ou Jezi ak madanm ou Mari ki Sen.

Atik ki gen rapò