5 bagay ou dwe fè chak jou pou fè Bondye fyè de nou

Yo pa travay nou ki moun ki sove nou nan bi pou yo jwenn la lavi etènèl men yo se yon konfimasyon konfyans nou paske "san zèv, lafwa mouri"(Jak 2:26).

Se poutèt sa, aksyon nou yo pa kalifye nou pou syèl la menm jan peche nou yo pa diskalifye nou pou destinasyon sa a.

Men 5 bagay nou ka fè pou fè Senyè a fyè de nou, kenbe yon relasyon entim avèk Li, atravè Pawòl Li, lapriyè, di Bondye mèsi

1 - Pran swen moun ki nan bezwen yo

Bib la di nou ke lè nou fè byen pou moun ki nan bezwen yo, se tankou si n ap fè byen ak Bondye li menm, e lè nou inyore yo, se tankou si n ap gade lwen Seyè a li menm.

2 - Aji pou inite kretyen yo epi renmen pwochen nou tankou tèt nou

Se te dènye gwo priyè Jezi a (Jan 17:21). Depi li talè konsa yo te kloure l 'sou yon kwa, Kris la lapriyè Papa a pou tout moun ki t'ap swiv li yo ta dwe yon sèl, ak yon sèl lespri.

Se poutèt sa, nou dwe sipòte youn ak lòt, ede youn ak lòt, sèvi youn ak lòt pou patisipe pi efikasman nan Wayòm Bondye a.

3 - Renmen frè parèy ou tankou tèt ou

Sa a se pi gwo kòmandman dapre Jezi, enpòtan menm jan ak renmen Bondye (Matye 22: 35-40). Lanmou Jezi a elimine lahèn epi nou ta dwe rann temwayaj sou moun ki santi yo rejte ak eskli rezon.

4 - Ann pote lajwa nan syèl la ak nan kè Papa nou an!

Nou itilize kado nou yo pou nou sèvi Bondye.Nou fè referans a kapasite atistik nou yo, nan ekri, nan relasyon imen, elatriye Chak nan yo ka itilize pou ede moun ki nan bezwen yo, pou aji pou inite kretyen yo, pou pataje lanmou Jezi, pou evanjelize oswa pou yo vin disip.

5 - Rnou egziste nan tantasyon peche

Peche se tout sa Bondye rayi. Li pa toujou fasil pou nou reziste devan tantasyon men avèk èd Sentespri a, nou ka ranfòse tèt nou pou nou pa esklav li.

Se poutèt sa, chak jou, nou fè Bondye Papa fyè lè nou mete 5 pwen sa yo an pratik!

Atik ki gen rapò