Devosyon Jezi te anseye nou an

Devosyon Jezi te anseye nou an. Nan Levanjil Lik 11: 1-4, Jezi anseye disip li yo lapriyè Seyè a lè youn nan yo mande: "Seyè, anseye nou pou nou priye." Prèske tout kretyen vin konnen e menm memorize priyè sa a.

Se lapriyè Seyè a rele Papa nou an pa katolik. Se youn nan priyè moun yo nan tout kwayans kretyen yo priye pi souvan nan adorasyon piblik ak prive.

Lapriyè Seyè a nan Bib la

Men ki jan pou nou lapriyè.
"'Papa nou ki nan syèl la, se pou li
mete apa non ou, vin sou
wayòm ou an,
ou pral fè
sou latè tankou nan syèl la.
Ban nou jòdi a pen chak jou.
Padonnen dèt nou yo,
paske nou menm tou nou padonnen dèt nou yo.
Epi pa mennen nou nan tantasyon,
men delivre nou anba mechan yo. "
Paske si ou padonnen moun lè yo fè peche kont ou, Papa ou ki nan syèl la ap padonnen ou tou. Men, si nou pa padonnen moun peche yo, Papa nou p'ap padonnen peche nou yo tou.

Devosyon pou Jezi

Devosyon Jezi te anseye nou an: Jezi anseye modèl la pou lapriyè

Avèk priyè Senyè a, Jezikri te ban nou yon modèl oswa yon modèl pou lapriyè. Li te anseye disip li yo kijan pou yo priye. Pa gen anyen majik sou mo yo. Lapriyè se pa yon fòmil. Nou pa bezwen priye liy literalman. Olye de sa, nou ka sèvi ak priyè sa a pou nou enfòme nou, anseye nou kijan pou nou fè fas ak Bondye nan lapriyè.


Lapriyè Senyè a se modèl lapriyè Jezi te anseye disip li yo.
Gen de vèsyon nan priyè a nan Bib la: Matye 6: 9-15 ak Lik 11: 1-4.
Vèsyon Matye a fè pati Sèmon sou montay la.
Vèsyon Lik la se repons pou demann yon disip pou anseye yo priye.
Lapriyè Seyè a yo te rele tou Papa nou an pa katolik.
Lapriyè vle di pou kominote a, fanmi kretyen an.
Isit la se yon eksplikasyon senplifye nan chak seksyon ede ou devlope yon konpreyansyon apwofondi sou devosyon Jezi te anseye nou, lapriyè Seyè a:

Papa nou ki nan Syèl la
Ann priye Bondye Papa nou ki nan syèl la. Li se Papa nou e nou se timoun enb li yo. Nou gen yon koneksyon fèmen. Antanke yon Papa ki nan syèl ak yon pafè, nou ka fè konfyans li renmen nou e l ap koute priyè nou yo. Itilizasyon "nou" raple nou ke nou (disip li yo) tout se yon pati nan menm fanmi Bondye a.

Konsakre non ou
Santifye vle di "fè apa pou Bondye". Nou rekonèt sentete Papa nou an lè nou priye. Li se pre ak pran swen, men li se pa zanmi nou an oswa egal. Li se Bondye ki gen tout pouvwa. Nou pa apwoche l 'ak yon sans de panik ak malè, men ak reverans pou sentete l' yo, rekonèt jistis li ak pèfeksyon. Nou sezi ke menm nan sentete li nou fè pati l '.

Wayòm ou an vini, volonte ou ap fèt, sou latè tankou nan syèl la
Ann priye pou dominasyon souveren Bondye nan lavi nou ak sou tè sa a. Li se wa nou an. Nou rekonèt ke li gen tout kontwòl epi soumèt bay otorite l 'yo. Ale pi lwen, nou vle Peyi Wa ki nan Bondye ak règ la yo dwe pwolonje nan lòt moun nan mond ki antoure nou an. Nou priye pou sali nanm paske nou konnen Bondye vle pou tout moun sove.

ban nou jodi a pen chak jou nou an
Lè nou priye, nou mete konfyans nou nan Bondye pou satisfè bezwen nou yo. Li pral pran swen nou. An menm tan an, nou pa enkyete sou lavni an. Nou depann de Bondye Papa nou an pou bay sa nou bezwen jodi a. Denmen nou pral renouvle dejwe nou pa vini nan l 'ankò nan lapriyè.

mete konfyans ou nan Bondye

Padonnen dèt nou yo, menm jan nou menm tou nou padonnen dèt nou yo
Nou mande Bondye pou padone peche nou yo lè nou priye. Nou chèche nan kè nou, rekonèt ke nou bezwen padon l ', li konfese peche nou yo. Menmjan Papa nou an padonnen nou avèk jantiyès, nou dwe padone defo chak lòt moun. Si nou ta renmen jwenn padon, nou dwe bay menm padon pou lòt moun.

Pa mennen nou nan tantasyon, men delivre nou anba mechan yo
Nou bezwen fòs Bondye a pou reziste anba tantasyon. Nou dwe nan mizik avèk konsèy nan Sentespri a pou fè pou evite nenpòt ki bagay ki tante nou fè peche. Nou priye chak jou pou Bondye libere nou nan pyèj atizan konn fè Satan yo pou nou ka konnen ki lè pou nou kouri. Ou dekouvri tou yon nouvo devosyon pou Jezi.

Lapriyè Seyè a nan Liv Priyè Komen (1928)
Papa nou, ki moun ki atizay nan syèl la, se pou li
sanktifye non ou.
Vini non wayòm ou an.
Volonte ou fèt,
tankou nan syèl la sou latè.
Ban nou jòdi a pen chak jou.
Epi padonnen nou peche nou yo,
pandan ke nou padonnen moun ki transgrese w.
Epi pa mennen nou nan tantasyon,
ma libète dal gason.
Paske ou se wayòm nan,
ak pouvwa
ak tout bèl pouvwa,
pou tout tan.
Amèn.

Atik ki gen rapò