Devosyon: vèsè Bib la priye nan moman difisil yo


Kòm kwayan nan Jezikri, nou ka mete konfyans Sovè nou yo ak rive jwenn soti nan l 'nan moman difisil. Bondye pran swen nou e li souveren. Pawòl Sen li a sèten e pwomès li yo vre. Pran kèk tan pou fasilite enkyetid ou yo ak kalme laperèz ou pa medite sou sa yo ankouraje vèsè Bib pou moman difisil.

Jere krent
Sòm 27: 1
Etènèl la se limyè mwen ak delivrans mwen: di
ki moun mwen pral bezwen pè?
Letènèl la se gwo fò nan lavi mwen:
ki moun mwen pral bezwen pè?

Ezayi 41:10
Pa pè, paske mwen la avèk ou. Pa dekouraje, paske se Bondye nou mwen ye, mwen pral ede w; Mwen pral sipòte ou avèk men dwat mwen an.

Pèt nan kay oswa travay
Sòm 27: 4-5
Yon sèl bagay mwen mande pou Letènèl la,
se sa mwen kap chèche:
pou m ka rete nan kay Granmèt la pou
tout jou nan lavi mwen,
yo wè bote ki p'ap janm fini an
epi pou chache l 'nan tanp li.
Paske nan jou a nan pwoblèm
Li pral kenbe m 'an sekirite nan kay li yo;
Li pral kache m 'nan kachèt tant li yo
epi mete m 'wo sou yon wòch.

Sòm 46: 1
Bondye se refij nou an ak fòs nou, yon èd toujou prezan nan pwoblèm.

Sòm 84: 2-4
nanm mwen anvi, menm faint,
pou lakou Letènèl yo;
kè m ak kò m kriye
Bondye vivan an.
Menm ti zwazo a te jwenn yon kay
e vale yon nich pou tèt li,
ki kote li ta ka gen ti pitit li yo -
yon kote tou pre lotèl ou,
O Senyè ki gen tout pouvwa a, wa mwen ak Bondye mwen an.
Benediksyon pou moun ki rete nan kay ou a;
yo toujou fè lwanj ou.

Sòm 34: 7-9
Zanj Seyè a kanpe bò kote moun ki gen krentif pou li
ak libere yo.
Gou epi gade ke Letènèl la bon;
benediksyon pou moun ki pran refij nan li.
Gen krentif pou Seyè a, moun k'ap sèvi l 'yo,
pou moun ki gen krentif pou li ou manke anyen.

Filipyen 4:19
Epi menm Bondye sa a ki gen sousi pou mwen, ap bay tout sa ou bezwen pou ranpli richès li yo, ki te ban nou nan Jezikri.

Jere estrès
Filipyen 4: 6-7
Pa enkyete pou anyen, men nan tout bagay, avèk lapriyè ak petisyon, ak di Bondye mèsi, soumèt demann ou yo bay Bondye. Ak lapè Bondye a, ki transandan tout konpreyansyon, ap veye kè ou ak lespri ou nan Kris la. Jezi.

Simonte enkyetid finansye
Lik 12: 22-34
Lè sa a, Jezi di disip li yo: “Se poutèt sa mwen di nou, pa enkyete nou nan lavi nou, kisa nou pral manje; oswa kò ou, ki sa ou pral mete. Lavi se plis sou manje ak kò a pase rad. Konsidere kònèy: yo pa ni simen, ni rekòlte, yo pa gen okenn klozèt oswa etab, men Bondye ba yo manje. Ak ki jan pi plis koute chè ou pase zwazo! Ki moun nan mitan ou ki ka ajoute yon èdtan nan lavi ou pa mangonmen? Depi ou pa ka fè ti bagay sa a, poukisa ou pran swen rès la?

“Konsidere ki jan flè raje grandi. Yo pa ni travay ni kouri. Sepandan, mwen di ou, pa menm Salomon nan tout bèl pouvwa li te abiye tankou youn nan sa yo. Si se konsa Bondye abiye zèb nan jaden an, ki isit la jodi a, epi demen jete nan dife a, konbyen plis li pral abiye ou, O ou menm ak ti lafwa! Epi pa mete kè ou sou sa ou pral manje oswa bwè; pa enkyete sou li. Paske mond payen an ap kouri dèyè tout bagay sa yo e Papa ou konnen ou bezwen yo, men chèche wayòm li an epi bagay sa yo ap ba ou tou.

“Nou pa bezwen pè, ti bann mouton, paske Papa nou te kontan ba nou wayòm nan. Vann byen ou yo epi bay pòv yo. Bay sak pou ou ki p'ap fini, yon trezò nan syèl la ki p'ap fini, kote pa gen vòlè pwoche bò kote pa gen papiyon detwi. Paske kote trezò ou ye a, gen kè ou tou. "