Levanjil 13 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU Soti nan liv Jenèz la Gen 3,9: 24-XNUMX Senyè Bondye rele lòm epi li di l: "Ki kote ou ye?". Li reponn, "Mwen tande vwa ou nan jaden an: mwen te pè, paske mwen toutouni, epi mwen kache tèt mwen." Li kontinye: «Kilès ki fè w konnen ou toutouni? Eske ou te manje nan pyebwa kote mwen te ba ou lòd pa manje a? Nonm lan reponn, "fanm ou mete bò kote m 'ban m' kèk pyebwa epi mwen manje l '." Seyè a, Bondye a, di fanm lan. Kisa ou fè konsa? Fanm lan reponn li: Sèpan an twonpe m ', mwen manje.
Lè sa a, Seyè a, Bondye a, di sèpan an:
"Depi ou fè sa,
modi ou pami tout bèt yo
ak tout bèt nan bwa!
Sou vant ou wap mache
ak pousyè ou pral manje
pou tout jou yo nan lavi ou.
Mwen pral mete lènmi ant ou menm ak fanm lan,
ant pitit pitit ou yo ak pitit li yo:
sa ap kraze tèt ou
epi ou pral mine talon pye l '».
Li di fanm lan:
«Mwen pral miltipliye doulè ou yo
ak gwosès ou,
avèk doulè ou pral fè pitit.
Ensten ou yo pral nan direksyon pou mari ou,
epi li pral domine ou ».
Li di nonm lan, "Paske ou te tande vwa madanm ou
epi ou te manje nan pyebwa mwen te kòmande ou pou ou "pa manje",
madichon tè a poutèt ou!
Avèk doulè ou pral trase manje
pou tout jou yo nan lavi ou.
Pikan ak pye pikan ap pwodwi pou ou
N'a manje zèb nan jaden nou yo.
Avèk swe nan figi ou ou pral manje pen,
jiskaske ou retounen sou tè a,
paske nan li ou te pran:
pousyè ou ye epi nan pousyè ou pral retounen! ».
Nonm lan te rele madanm li Èv, paske li te manman tout moun ki vivan.
Seyè a, Bondye a, te fè rad nèf pou gason an ak madanm li.
Lè sa a, Seyè a, Bondye a, di: "Gade, moun vin tankou youn nan nou nan konesans nan byen ak sa ki mal. Se pou l 'pa lonje men l', li pran pyebwa ki bay lavi a, manje l 'epi viv pou tout tan! ».
Seyè a, Bondye a, te mete l 'deyò nan jaden Edenn lan pou li te travay tè li te pran pou li a. Li te mete nonm lan deyò epi li te mete cheriben ak flanm dife nepe a nan lès jaden Edenn lan, pou veye chemen pyebwa lavi a.

MEN B GN NOUVÈL JEZIKRI A Daprè Levanjil la selon Mak Mak 8,1: 10-XNUMX Nan epòk sa a, piske te gen yon gwo foul moun ankò, yo pa t ’gen anyen pou yo manje, Jezi rele disip yo pou kont li, li di yo:« Mwen gen konpasyon pou foul moun yo; Yo la avèk mwen depi twa jou e yo pa gen anyen pou yo manje. Si mwen voye yo tounen lakay yo vit, yo pral fennen sou wout la; e kèk ladan yo soti byen lwen ». Disip li yo reponn li: Ki jan nou ka fè pran swen yo isit la nan yon dezè? Li mande yo: "Konbyen pen nou genyen?" Yo reponn li: -Sèt.
Li pase lòd pou foul la chita atè. Li pran sèt pen yo, li di Bondye mèsi, li kase yo, li renmèt yo bay disip li yo pou yo separe yo. epi yo distribye yo bay foul la. Yo menm tou yo te gen kèk ti pwason; resite benediksyon an sou yo epi yo te distribye yo tou.
Yo manje plen vant yo, yo wete moso ki rete yo: sèt panyen. Te gen apeprè kat mil. Epi li voye yo ale.
Apre sa, li moute nan kannòt la avèk disip li yo, epi imedyatman li ale nan pati Dalmanuta.

MO PAPA SEN
"Nan tantasyon pa gen okenn dyalòg, nou priye: 'Ede, Seyè, mwen fèb. Mwen pa vle kache pou ou. ' Sa a se kouraj, sa a se genyen. Lè ou kòmanse pale, ou pral fini te genyen, bat. Se pou Granmèt la ban nou favè ak akonpanye nou nan kouraj sa a e si nou twonpe nou pa feblès nou nan tantasyon, ban nou kouraj pou nou leve kanpe e avanse. Pou sa Jezi te vini, pou sa ”. (Santa Marta 10 fevriye 2017)

Atik ki gen rapò