Levanjil 17 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU Premye lekti ki soti nan liv pwofèt Joèl Jl 2,12: 18-XNUMX. Men sa Senyè a di:
"Retounen vin jwenn mwen ak tout kè ou,
avèk jèn, ak kriye ak lapenn.
Chire kè ou epi pa rad ou,
tounen vin jwenn Seyè a, Bondye ou la,
paske li gen mizèrikòd ak mizèrikòd,
ralanti nan kòlè, nan gwo renmen,
pare pou tounen vin jwenn Bondye nan sa ki mal ».
Ki moun ki konnen ou pa chanje ak tounen vin jwenn Bondye
epi kite dèyè yon benediksyon?
Ofrann ak ofrann pou Seyè a, Bondye nou an. Kònen twonpèt sou mòn Siyon an.
pwoklame yon jèn solanèl,
rele yon reyinyon sakre.
Rasanble pèp la,
rele yon asanble solanèl,
rele ansyen yo,
mete ansanm timoun, tibebe;
kite msye marye a kite chanm li
epi li marye ak li nan kabann li.
Ant antre a ak lotèl la yo kriye
prèt yo, minis Seyè a, epi yo di:
«Padone, Granmèt, pèp ou a
epi pa ekspoze eritaj ou a nan betiz
epi pou moun nan betiz ».
Poukisa yo ta dwe di nan mitan pèp yo:
"Kote Bondye yo a?" Seyè a fè jalouzi pou peyi li
Li pran pitye pou pèp li a.

Dezyèm Lekti Soti nan dezyèm lèt Sen Pòl Apot la bay Korentyen yo
2Kor 5,20-6,2 Frè m 'yo, nou menm nan non Kris la, nou se anbasadè: se pa li menm Bondye ankouraje nou. Nou sipliye ou nan non Kris la: se pou nou rekonsilye ak Bondye. Li menm ki pa te konnen okenn peche, Bondye fè l 'peche an favè nou, pou nou ka vin dwat devan Bondye nan li. Depi nou se kolaboratè li, nou egzòte ou pa aksepte favè nan gremesi Bondye. Li di an reyalite:
«Nan bon moman mwen tande ou
epi nan jou delivrans mwen te ede ou ».
Kounye a se moman favorab la, kounye a se jou sali a!

LEVANJIL JOU Soti nan Levanjil la selon Matye Mt 6,1: 6.16-18-XNUMX Nan epòk sa a, Jezi di disip li yo:
“Fè atansyon pou ou pa pratike jistis ou devan lèzòm pou yo ka admire yo, sinon pa gen okenn rekonpans pou ou avèk Papa ou ki nan syèl la. Se poutèt sa, lè ou bay kichòy, pa kònen twonpèt la devan ou, menm jan ipokrit yo fè nan sinagòg yo ak nan lari yo, pou tout moun fè lwanj li. Se vre wi mwen di ou, yo te deja resevwa rekonpans yo. Nan lòt men an, pandan w ap bay kichòy, men gòch ou pa konnen ki sa dwa ou ap fè, se konsa ke kochon ou rete an sekrè; e Papa ou, ki wè an sekrè, ap rekonpanse ou. Epi lè w ap priye, pa fè tankou ipokrit yo ki nan sinagòg yo ak nan kwen kare yo ki renmen priye kanpe dwat, pou pèp la ka wè yo. Se vre wi mwen di ou, yo te deja resevwa rekonpans yo. Olye de sa, lè w priye, antre nan chanm ou, fèmen pòt la epi priye Papa ou, ki nan sekrè; e Papa ou, ki wè an sekrè, ap rekonpanse ou. Men, lè ou fè jèn, pa vin tristesse tankou ipokrit yo, ki moun ki pran sou yon lè nan defèt yo montre lòt moun ke yo ap jèn. Se vre wi mwen di ou, yo te deja resevwa rekonpans yo. Nan lòt men an, lè ou fè jèn, fè tèt ou klere ak lave figi ou, pou ke moun pa wè ke ou ap jene, men se sèlman Papa ou, ki moun ki nan sekrè; Papa nou ki wè sa an sekrè va ban nou rekonpans nou.

MO PAPA SEN
Nou kòmanse Karèm nan resevwa sann yo: "Sonje ke ou se pousyè, ak pousyè ou pral retounen" (cf. Gen 3,19:2,7). Pousyè sou tèt la fè nou tounen sou latè, li raple nou ke nou soti nan tè a e ke nou pral retounen sou latè. Sa vle di, nou fèb, frajil, mòtèl. Men, nou se pousyè Bondye renmen an. Senyè a te renmen ranmase pousyè nou nan men l epi soufle souf li nan lavi yo (cf. Gen 26: 2020). Chè frè ak sè, nan kòmansman Karèm an nou reyalize sa. Paske Karèm se pa moman pou nou vide moralis initil sou moun, men pou nou rekonèt ke sann mizerab nou yo se Bondye ki renmen yo .. Se yon tan favè Bondye, pou nou akeyi kontanple Bondye ki renmen nou sou nou e, nan fason sa a, pou nou chanje lavi nou. . (Omeli Mass nan sann, XNUMX fevriye XNUMX)

Atik ki gen rapò