Levanjil jounen an 24 fevriye 2021

Kòmantè pa Pap Francis sou levanjil jounen an 24 fevriye 2021: nan Liv Sentespri a, pami pwofèt pèp Izrayèl yo. Yon figi yon ti jan anomal kanpe deyò. Yon pwofèt ki eseye chape apèl Senyè a lè li refize mete tèt li nan sèvis plan divin delivrans lan. Sa a se pwofèt Jonas la, ki gen istwa a te rakonte nan yon ti ti liv ki gen sèlman kat chapit. Yon sòt de parabòl ki pote yon gwo ansèyman, ki gen pitye pou Bondye ki padonnen. (Pap Francis, Odyans Jeneral, 18 janvye 2017)

Devosyon gen yon favè jodi a

LEKTI JOU Soti nan liv pwofèt Jonas Gn 3,1-10 Nan moman sa a, pawòl Seyè a te adrese a Jonas: "Leve, ale nan Nìnive, gwo vil la, epi di yo sa mwen di ou". Jonas leve, li ale lavil Niniv dapre pawòl Seyè a. Nìnive te yon vil gwo anpil, twa jou lajè. Jonas te kòmanse mache nan vil la pou mache yon jou epi li te preche: "Yon lòt karant jou ak Niniv pral detwi." Sitwayen yo nan Nìnive kwè nan Bondye ak entèdi yon jèn, rad sak la, gwo ak piti.

Lè nouvèl la rive sou wa Nèf la, li leve sou fotèy li, li wete manto li, li kouvri tèt li ak rad sak, li chita sou sann lan. Sou lòd wa a ak gran moun li yo, dekrè sa a te pwoklame lè sa a nan nèf: «Se pou moun ak bèt, bèf ak bann mouton pa goute anyen, pa manje, pa bwè dlo. Gason ak bèt kouvri tèt yo ak sak e Bondye envoke ak tout fòs li; tout moun konvèti nan move konduit li ak nan vyolans ki nan men li. Ki moun ki konnen ke Bondye pa chanje, tounen vin jwenn Bondye, mete desann endiyasyon chofe l ', nou pa gen pou nou peri! ».
Bondye te wè zèv yo, sa vle di, yo te vire do bay move chemen yo, e Bondye te repanti pou mal li te menase pou l fè yo e li pa t fè sa.

Levanjil jounen an 24 fevriye 2021

LEVANJIL JOU Soti nan Levanjil la selon Lik Lk 11,29: 32-XNUMX Nan moman sa a, pandan foul moun yo t ap foul, Jezi te kòmanse di: “Jenerasyon sa a se yon jenerasyon mechan; li chache yon siy, men yo pap bay okenn siy, eksepte siy Jonas la. Paske, menm jan Jonas te yon siy pou moun lavil Niniv, se konsa tou Moun Bondye voye nan lachè a pral pou jenerasyon sa a. Jou jijman an, larenn Sid la pral leve kont mesye jenerasyon sa yo e l ap kondane yo, paske li te soti nan dènye bout tè a pou l tande sajès Salomon an. Epi gade, gen youn ki pi gran pase Salomon. Jou jijman an, abitan Niniv yo pral leve kont jenerasyon sa a e yo pral kondane l, paske yo te konvèti nan predikasyon Jonas la. Epi gade, gen youn ki pi gran pase Jonas ».


Atik ki gen rapò