Levanjil premye mas 1

Levanjil nan Mas 1, 2021, "Pap Francis": Men, mwen mande, yo se pawòl Jezi yo reyalis? Èske li vrèman posib pou renmen jan Bondye renmen epi pou li gen pitye pou li? (...) Li evidan ke, konpare ak lanmou sa a ki pa gen okenn mezi, lanmou nou ap toujou gen defo. Men, lè Jezi mande nou pou nou gen pitye tankou Papa a, li pa panse sou kantite a! Li mande disip li yo pou yo vin yon siy, chanèl, temwen mizèrikòd li. (Pap Francis, Odyans Jeneral 21 septanm 2016)

Nan liv pwofèt Danyèl la Dn 9,4b-10 Granmèt Bondye, gran e awizom, ki fidèl nan alyans lan e ki janti ak moun ki renmen ou epi ki respekte kòmandman ou yo, nou te peche e nou te travay tankou mechan ak mechan, nou te rebèl, nou te vire do nan kòmandman ou yo ak lwa ou yo! Nou pa t 'obeyi sèvitè ou yo, pwofèt yo ki te pale nan non ou ak wa nou yo, chèf nou yo, zansèt nou yo ak tout pèp nan peyi a.

Jistis la apwopriye pou ou, Senyè, pou nou wont sou figi a, menm jan se toujou jodi a pou mesye Jida yo, pou moun ki rete nan Jerizalèm ak pou tout pèp Izrayèl la, tou pre ak lwen, nan tout peyi kote ou gaye yo pou krim yo te komèt kont ou. Seyè, wont figi nou pou nou, pou wa nou yo, pou chèf nou yo, pou zansèt nou yo, paske nou te peche kont ou. pou Senyè a, Bondye nou an, mizèrikòd ak padon, paske nou te revòlte kont li, nou pa t 'koute vwa nan Seyè, Bondye nou an, ni li pa t swiv lwa li te ban nou pa mwayen pwofèt sèvitè l yo.

Levanjil premye mas 1: ekri Sen Lik


Soti nan Levanjil la selon Lik Lk 6,36-38 Nan epòk sa a, Jezi di disip li yo: «Gen pitye pou nou, menm jan Papa nou gen pitye pou li. Pa jije epi yo pa pral jije ou; pa kondane e ou pap kondane; padonnen epi ou pral padonnen. Bay epi yo pral ba ou: yon bon mezi, peze, plen ak debòde, yo pral vide nan matris ou, paske avèk mezi ou mezire a, li pral mezire ou an retou. "

Atik ki gen rapò