5 priyè pou w di anvan ou manje lakay ou oswa nan restoran

Men senk priyè pou w di anvan ou manje, lakay ou oswa nan restoran.

1

Papa, nou te reyini pou pataje yon repa nan onè w. Mèsi paske w te pote nou ansanm kòm yon fanmi e mèsi pou manje sa a. Beni l, Senyè. Nou remèsye ou pou tout kado ou bay moun ki bò tab la. Ede chak manm fanmi nou itilize kado sa yo pou glwa w. Gide konvèsasyon nou yo pandan repa epi gide kè nou nan objektif Ou pou lavi nou. Nan non Jezi, Amèn.

2

Papa, ou pwisan ak fò pou sipòte kò nou. Mèsi pou repa nou pral jwi. Padone nou paske nou bliye moun ki priye pou manje pou soulaje grangou yo. Beni epi soulaje grangou moun ki grangou yo, Senyè, epi enspire kè nou pou chèche fason nou ka ede. Nan non Jezi, Amèn.

3

Papa, fè lwanj ou pou nouriti ou bay la. Mèsi pou satisfè bezwen fizik nou yo nan grangou ak swaf dlo. Padone nou si nou pran senp lajwa sa a pou akòde epi beni manje sa a pou nou bay kò nou manje pou nou pouswiv volonte w. Nou priye pou nou jwenn enèji e pou nou kapab travay pou glwa Wayòm ou an. Nan non Jezi, Amèn.

4

Papa, beni etablisman sa a ak anplwaye yo pandan y ap prepare ak sèvi manje nou yo. Mèsi pou opòtinite pou nou pote manje nou yo ak pou kapasite nan detann epi jwi moman sa a youn ak lòt. Nou konprann privilèj nou genyen pou nou isit la epi priye pou nou vin yon benediksyon pou moun nou rankontre nan kote sa a. Beni konvèsasyon nou an. Nan non Jezi, Amèn.

5

Papa, manje sa a se travay men w. Ou fè sa, yon lòt fwa ankò, e mwen rekonesan anvè ou. Mwen konfese tandans mwen pou bliye mande benediksyon ou sou lavi mwen, atravè konsolasyon ou ban mwen yo. Se konsa, anpil moun manke konfò chak jou sa yo epi li egoyis nan mwen bliye sou yo. Montre m ki jan pou m jwenn pi plis nan benediksyon w nan lavi m, paske tout sa m genyen se kado w. Nan non Jezi, Amèn.

sous: CatholicShare.

Atik ki gen rapò