Blesi yo apa pou Bondye nan Kris la

Crown senk blesi

Jezikri, Seyè nou an

Premye epidemi

Krisifye mwen, Jezi, mwen adore Dilije blesi douloure nan pye gòch ou.

Deh! pou doulè sa ke ou te santi nan li, ak pou san sa ou te koule soti nan pye sa a, ban m favè a pou mwen kouri pou okazyon peche epi pou m pa mache chemen inikite ki mennen nan perdition.
Cinque Gloria, yon Ave Maria.

Dezyèm epidemi

Krisifye mwen, Jezi, mwen adore dilijan blesi douloure nan pye dwat ou.

Deh! pou doulè sa ke ou te santi nan li a, ak pou san sa ou te koule nan pye sa a, ban mwen favè a pou mwen mache toujou nan chemen bèl kalite kretyen yo jouk antre nan paradi.
Cinque Gloria, yon Ave Maria.

Twazyèm move maladi

Krisifye mwen, Jezi, mwen adore dedomajman blesi douloure nan men gòch ou.

Deh! pou ke doulè ke ou te santi nan li, ak pou san sa ou vide soti nan li, pa pèmèt mwen jwenn mwen sou bò goch la ak reprobate la nan jou jijman inivèsèl la.
Cinque Gloria, yon Ave Maria.

Katriyèm epidemi

Krisifye mwen, Jezi, mwen adore dedomajman blesi doulè nan men dwat ou.

Deh! pou doulè sa ou te santi nan li a, ak pou san sa ou vide nan li a, beni nanm mwen epi mennen li nan wayòm ou an.
Cinque Gloria, yon Ave Maria.

Senkyèm epidemi

Krisifye mwen Jezi, mwen adore adore blesi a bò kote ou.

Deh! pou san ke ou vide soti nan li, limen dife a nan renmen ou nan kè m 'ak ban m' favè Bondye a kontinye renmen ou pou tout letènite.
Cinque Gloria, yon Ave Maria

Chaplet ak blesi Sentespri

13 pwomès Senyè a bay moun ki resite kouwòn sa a,

transmèt pa Sè Maria Marta Chambon.

1) "Mwen pral akòde tout bagay ki mande m 'ak invokasyon nan blesi apa pou mwen. Nou dwe gaye devosyon li ”.
2) "Nan verite lapriyè sa a se pa nan tè a, men nan syèl la ... epi yo ka jwenn tout bagay".

3) "blesi ki apa pou mwen sipòte mond lan ... mande m 'renmen yo toujou ap, paske yo se sous la nan tout favè. Nou dwe souvan envoke yo, atire frè parèy nou yo ak anprint devouman yo nan nanm ".

4) "Lè ou gen doulè soufri, pote yo san pèdi tan nan blesi m 'yo, epi yo pral adousi".

5) "Nou dwe repete souvan tou pre moun ki malad yo: 'Jezi mwen, padon, elatriye'. Priyè sa a pral leve nanm ak kò a. "

6) "Ak pechè a ki moun ki va di: 'Papa etènèl, mwen ofri ou blesi yo, elatriye ...' ap jwenn konvèsyon. Blesi mwen yo ap repare ou ".

7) "Pa pral gen okenn lanmò pou nanm lan ki pral ekspire nan blesi mwen. Yo bay lavi reyèl. "

8) "Avèk tout pawòl ou di sou kouwòn pitye a, mwen lage yon gout san mwen sou nanm yon pechè".

9) "nanm nan ki onore blesi ki apa pou mwen yo ak ofri yo bay Papa a ki p'ap janm fini an pou nanm yo nan purgatwar, yo pral akonpaye nan lanmò pa Vyèj la Benediksyon ak zanj Bondye yo; e mwen, klere avèk glwa, ap resevwa li pou li kouwone l ”.

10) "blesi yo apa pou Bondye yo se trezò a nan trezò pou nanm yo nan purgatwar".

11) "Devosyon pou blesi mwen an se remèd la pou tan sa a nan mechanste".

12) "fwi yo nan sentete soti nan blesi mwen. Pa medite sou yo ou pral toujou jwenn tèt ou yon nouvo manje nan renmen ".

13) "Pitit fi mwen an, si ou plonje aksyon ou yo nan blesi ki apa pou mwen yo pral jwenn valè, aksyon ki pi piti ou kouvri ak san m 'yo ap satisfè kè m'"

Ki jan yo resite chaplèt la sou blesi yo apa pou Bondye

*** Resite Crown nan blesi Sentespri sou entènèt (klike sou) ***

Li resite lè l sèvi avèk yon kouwòn komen nan kolonyal la Sentespri ak kòmanse ak priyè sa yo:

Nan non Papa a ak nan Pitit la ak nan Sentespri a. Amèn

O Bondye, vin delivre mwen. O, Seyè, prese ede m '.

Lwanj pou Papa a ...,

Mwen kwè nan Bondye, Papa ki gen tout pouvwa a, kreyatè syèl la ak tè a; e nan Jezikri, sèl Pitit Gason l lan, Seyè nou an, ki te fèt pa Sentespri a, te fèt nan Vyèj Mari a, soufri anba Ponts Pilat, yo te kloure sou kwa, li te mouri epi yo te antere l '; desann nan lanfè; twazyèm jou a, li te leve soti vivan nan lanmò; Li moute nan syèl la, chita sou bò dwat Bondye ki gen tout pouvwa a Papa a; Se la li pral jije vivan yo ak moun ki mouri yo. Mwen kwè nan Sentespri a, Legliz Katolik Sen, kominyon sen yo, remisyon peche yo, rezirèksyon kò a, lavi etènèl. Amèn

1) O Jezi, divin Redanmtè a, gen pitye pou nou ak tout mond lan. Amèn

2) Bondye Sen, Bondye fò, Bondye imòtèl, gen pitye pou nou ak tout mond lan. Amèn

3) Gras ak mizèrikòd, Bondye mwen, nan danje yo prezan, kouvri nou ak san ki pi presye ou. Amèn

4) O Papa etènèl, sèvi ak nou gen pitye pou san Jezikri a sèl Pitit ou,

itilize nou gen pitye; nou mande ou. Amèn.

Sou grenn Papa nou yo nou priye:

Papa etènèl, mwen ofri ou blesi yo nan Seyè nou an, Jezikri,
geri moun ki nan nanm nou.

Sou grenn Ave Maria tanpri:

Padon Jezi mwen ak mizèrikòd, pou merite blesi sen ou yo.

Nan fen an li repete 3 fwa:

"Papa etènèl, mwen ofri ou blesi yo nan Seyè nou an, Jezikri,
geri moun ki nan nanm nou ”.

Revelasyon Jezi te fè nan San Bernardo

sou epidemi sakre a pou pwa kwa a

Saint Bernard, Abbot nan Chiaravalle, mande nan lapriyè bay Seyè nou an ki pi gwo doulè a ​​te soufri nan kò a pandan pasyon l 'yo. Li te reponn: “Mwen te gen yon blesi sou zepòl mwen, twa dwèt gwo twou san fon, ak twa zo dekouvri yo pote kwa a: sa a blesi te ban m 'pi gwo doulè ak doulè pase tout lòt moun yo epi yo pa li te ye nan men moun. Men, ou revele li bay kretyen fidèl yo ak konnen ke nenpòt favè yo pral mande pou mwen nan vèti nan move maladi sa a yo pral akòde yo; ak tout moun ki pou renmen nan li pral onore m 'ak twa Pater, twa Ave ak Gloria Gloria yon jou mwen pral padonnen peche venyal ak mwen pral pa sonje mòtèl yo epi yo pa pral mouri nan lanmò toudenkou ak sou letan lanmò yo yo pral vizite pa Vyèj la Benediksyon epi yo pral reyalize. favè ak mizèrikòd ".

Lapriyè pou mande yon favè

Pi renmen anpil, Seyè mwen, Jezi Kris la, ti Mouton Bondye ki enb, mwen pòv peche, mwen adore ou epi konsidere blesi ki pi douloure nan zepòl ou louvri pa kwa a lou ke ou te pote pou mwen. Mwen di ou mèsi pou kado imans ou pou Lanmou pou Redanmsyon an e mwen espere ke grasa ou te pwomèt bay moun ki kontanple Pasyon ou a ak sou blesi atros nan Zepòl Ou. Jezi, Sovè mwen an, ankouraje pa Ou pou mande pou sa mwen vle, mwen mande ou pou kado a nan Sentespri ou pou mwen, pou tout legliz ou, ak pou favè Bondye (mande pou favè Bondye a ou vle);

kite tout bagay fèt pou tout bèl pouvwa ou ak pi gran bon mwen dapre kè Papa a.

Amèn.