CROWN POU Sentespri a

Vini, O Lespri Sajès la, separe nou de bagay ki sou tè a, epi enspire nou renmen ak gou pou bagay ki nan syèl la.

Papa ki apa pou Bondye, nan non Jezi voye Lespri ou a renouvle mond lan. (7 fwa)

Vini non, O Lespri Bondye nan entelijans, eklere lespri nou avèk limyè verite etènèl la epi anrichi l avèk panse apa.

Papa ki apa pou Bondye, nan non Jezi voye Lespri ou a renouvle mond lan. (7 fwa)

Vini, O Lespri Konsèy, fè nou dosil enspirasyon ou yo ak gide nou sou chemen an nan sante.

Papa ki apa pou Bondye, nan non Jezi voye Lespri ou a renouvle mond lan. (7 fwa)

Vini non, O Lespri Bondye nan kouraj, epi ba nou fòs, konstans ak viktwa nan batay yo kont lènmi espirityèl nou yo.

Papa ki apa pou Bondye, nan non Jezi voye Lespri ou a renouvle mond lan. (7 fwa)

Vini non, O Lespri Syans, se pou Mèt nan nanm nou, epi ede nou mete ansèyman ou an pratik.

Papa ki apa pou Bondye, nan non Jezi voye Lespri ou a renouvle mond lan. (7 fwa)

Vini, o Lespri Bondye nan Pitye, vini nan rete nan kè nou pou posede ak sanktifye tout afeksyon li yo.

Papa ki apa pou Bondye, nan non Jezi voye Lespri ou a renouvle mond lan. (7 fwa)

Vini non, O Lespri Bondye ki gen krentif pou Bondye a, wa sou volonte nou, epi fè nou toujou dispoze soufri tout sa ki mal olye de peche.

Papa ki apa pou Bondye, nan non Jezi voye Lespri ou a renouvle mond lan. (7 fwa)