Devosyon nan san ki pi presye nan Jezi

Chaplet ak san an koute chè nan Kris la

O Bondye vini pou sove mwen, elatriye
Glory bay Papa a, elatriye.

1. Jezi te koule san nan sikonsizyon an
O, Jezi, Pitit Bondye a te fè moun, premye san ou koule pou delivre nou

ou revele valè lavi a ak devwa pou fè fas a li avèk lafwa ak kouraj,

nan limyè non ou ak nan lajwa favè a.
(5 Glory)
Nou sipliye ou, O Senyè, pou ede pitit ou, moun ou rachte avèk san presye ou.

2. Jezi vide san nan jaden oliv
O, Pitit Bondye a, swe san ou nan Jetsemane a ogmante rayi pou peche nan nou,

se sèl vrè mal ki te vòlè lanmou ou epi ki fè lavi nou tris.
(5 Glory)
Nou sipliye ou, O Senyè, pou ede pitit ou, moun ou rachte avèk san presye ou.

3. Jezi te koule san nan frapan yo
O divin Mèt, san flagelasyon ankouraje nou renmen pite,

paske nou ka viv nan entimite a nan amitye ou ak kontanple bèl bagay yo nan kreyasyon ak je klè.
(5 Glory)
Nou sipliye ou, O Senyè, pou ede pitit ou, moun ou rachte avèk san presye ou.

4. Jezi koule san nan kouwòn pikan an
O, Wa nan linivè a, san kouwòn pikan yo detwi egoyis nou yo ak ògèy nou,

pou nou ka sèvi imilite frè nou ki nan bezwen yo epi grandi nan lanmou.
(5 Glory)
Nou sipliye ou, O Senyè, pou ede pitit ou, moun ou rachte avèk san presye ou.

5. Jezi te koule san sou wout pou ale nan Zo bwa Tèt la
O Sovè nan mond lan, san an koule sou wout la Calvary eklere,

vwayaj nou an epi ede nou pote kwa a avèk ou, ranpli pasyon ou nan nou.
(5 Glory)
Nou sipliye ou, O Senyè, pou ede pitit ou, moun ou rachte avèk san presye ou.

6. Jezi koule san nan Krisifiksyon an
O, Ti Mouton Bondye a, vòlè pou nou anseye nou padon pou ofans ak lanmou pou lènmi.
Epi ou menm, Manman Senyè a, nou revele pouvwa ak richès san koute chè a.
(5 Glory)
Nou sipliye ou, O Senyè, pou ede pitit ou, moun ou rachte avèk san presye ou.

7. Jezi koule san nan jete a nan kè an
O adorabl kè, pèse pou nou, akeyi priyè nou yo, ap atann nan pòv yo, dlo nan je yo nan soufrans lan,

espwa pèp la, pou tout limanite ka rasanble nan wayòm ou nan renmen, jistis ak lapè.
(5 Glory)
Nou sipliye ou, O Senyè, pou ede pitit ou, moun ou rachte avèk san presye ou.

Litan pou san presye Kris la

Seyè, gen pitye. Seyè, gen pitye.
Kris, gen pitye. Kris, gen pitye.
Seyè, gen pitye. Seyè, gen pitye.
Kris, koute nou. Kris, koute nou.
Kris, tande nou. Kris, tande nou.

Papa nou ki nan Syèl la, Bondye, gen pitye pou nou
Pitit gason k'ap delivre nan mond lan, Bondye, gen pitye pou nou
Sentespri a, Bondye, gen pitye pou nou
Sen Trinite, yon sèl Bondye, gen pitye pou nou

San Kris la, Sèl Pitit Literal Papa etènèl la, sove nou
San Kris la, senyè Pawòl Bondye a, sove nou
San Kris la, nan nouvo ak alyans etènèl, sove nou
San Kris la, k ap koule sou tè a nan agoni, sove nou
San Kris la, epaye nan fwod yo, sove nou
San Kris la, koule nan kouwòn pikan an, sove nou
San Kris la, vide sou kwa a, sove nou
San Kris la, pri delivrans nou an, sove nou
San Kris la, san ki pa gen okenn padon, sove nou
San Kris la, nan bwason ekaristik la ak lave nanm, sove nou
San Kris la, rivyè pitye, sove nou
San Kris la, gayan demon yo, sove nou
San Kris la, fò nan mati, sove nou
San Kris la, vigè konfesyonè yo, sove nou
San Kris la, ki fè vyèj yo boujonnen, sove nou
San Kris la, sipò nan ezitasyon an, sove nou
San Kris la, soulajman soufrans lan, sove nou
San Kris la, konsolasyon nan dlo nan je, delivre nou
San Kris la, espwa nan penitans yo, sove nou
San Kris la, konsole moun ki mouri yo, sove nou
San Kris la, lapè ak dousè nan kè, sove nou
San Kris la, angajman lavi etènèl, sove nou
San Kris la, ki libere nanm purgatwar, sove nou
San Kris la, ki merite tout glwa ak tout respè, sove nou

Ti mouton Bondye, ki retire peche nan mond lan,
Seyè, padonnen nou
Ti mouton Bondye, ki retire peche nan mond lan,
Koute m 'non, Seyè!
Ti mouton Bondye, ki wete peche mond lan
gen pitye pou nou
Ou delivre, O, Seyè, avèk san ou
Epi ou te fè nou wayòm pou Bondye nou an

PRAYE
O Papa, ki te rachte tout moun nan san presye sèl Pitit ou a,

kenbe nan nou travay mizèrikòd ou a,

paske nan selebre mistè sa yo nou jwenn fwi redanmsyon nou an.
Pou Kris la, Seyè nou an.

Amèn.

Konsakrasyon a san presye Kris la

Seyè Jezi ke ou renmen nou epi ou te libere nou nan peche nou yo ak san ou, mwen adore ou, mwen beni ou e mwen konsakre tèt mwen nan ou avèk lafwa k ap viv.
Avèk èd Lespri ou a, mwen angaje tèt mwen pou m bay tout lavi mwen, anime pa memwa san ou, yon sèvis fidèl nan volonte Bondye pou vini Wayòm ou an.
Pou san ou koule nan padon pou peche, pirifye m 'nan tout kilpabilite ak renouvle m' nan kè m ', se konsa ke imaj la nan nonm sa a nouvo ki te kreye dapre jistis ak sentete pouvwa klere toujou plis nan mwen.
Paske san ou, yon siy rekonsilyasyon avèk Bondye nan mitan moun, fè m 'dokiman enstriman nan kominyon fratènèl.
Pa pouvwa san ou, siprèm prèv nan charite ou, ban m 'kouraj nan renmen ou menm ak frè ou yo bay kado a nan lavi.
O, Jezi, Redanmtè a, ede mwen pote kwa a chak jou, paske gout san mwen, ini avèk ou, se benefisye pou redanmsyon mond lan.
O san diven, ki vivifye kò mistik la avèk favè ou, fè m 'wòch vivan nan Legliz la. Ban mwen pasyon inite pami kretyen yo.
Enkwayab mwen avèk gwo zèl pou sali vwazen mwen an.
Li ogmante anpil vokasyon misyonè nan Legliz la, pou ke tout pèp yo ka bay yo konnen, renmen ak sèvi vrè Dye a.
O pi presye san, yon siy liberasyon ak lavi nouvo, ban mwen prezève nan lafwa, espwa ak charite, pou ke, make pa ou, mwen ka kite ekzil sa a epi antre nan peyi pwomèt la nan paradi, pou m chante lwanj pou tout tan. avèk tout moun ki rachte yo. Amèn.

Sèt ofrann pou Papa etènèl la

1. Papa etènèl, nou ofri ou san valè la ke Jezi koule sou kwa a ak chak jou ofri sou lotèl la, pou tout bèl pouvwa a nan non apa pou ou, pou avènement nan wayòm ou an ak pou delivre a nan tout nanm.

Glory Papa a ...

Toujou beni epi remèsye Jezi ki te sove nou avèk san li.

2. Papa etènèl, nou ofri ou san valè la ke Jezi koule sou kwa a ak chak jou ofri sou lotèl la, pou pwopagasyon nan legliz la, pou Siprèm nan Pontiff, pou evèk, pou prèt, pou relijye ak pou sanktifikasyon nan la. pèp Bondye a.

Glory Papa a ...

Toujou beni epi remèsye Jezi ki te sove nou avèk san li.

3. Papa etènèl, nou ofri ou san valè la ke Jezi koule sou kwa a ak chak jou ofri sou lotèl la, pou konvèsyon nan moun k'ap fè peche, pou Adhesion a renmen pawòl ou ak pou inite nan tout kretyen.

Glory Papa a ...

Toujou beni epi remèsye Jezi ki te sove nou avèk san li.

4. Papa etènèl la, nou ofri ou a koute chè san ke Jezi koule sou kwa a ak chak jou ofri sou lotèl la, pou otorite sivil, pou moralite piblik ak pou lapè ak jistis nan pèp la.

Glory Papa a ...

Toujou beni epi remèsye Jezi ki te sove nou avèk san li.

5. Papa etènèl, nou ofri ou san valè la ke Jezi koule sou kwa a ak chak jou ofri sou lotèl la, pou konsekrasyon nan travay ak doulè, pou pòv yo, malad yo, boulvèse a ak pou tout moun ki mete konfyans yo nan lapriyè nou yo. .

Glory Papa a ...

Toujou beni epi remèsye Jezi ki te sove nou avèk san li.

6. Papa etènèl, nou ofri ou san valè la ke Jezi koule sou kwa a ak chak jou ofri sou lotèl la, pou bezwen espirityèl nou yo ak tanporèl, pou moun ki nan fanmi ak Bon papa ak nan lènmi pwòp nou yo.

Glory Papa a ...

Toujou beni epi remèsye Jezi ki te sove nou avèk san li.

7. Papa ki p'ap janm fini, nou ofri ou san valè la ke Jezi koule sou kwa a epi li ofri chak jou sou lotèl la, pou moun ki jodi a ap pase nan yon lòt lavi, pou nanm yo nan purgatwar ak pou inyon etènèl yo ak Kris la nan tout bèl pouvwa.

Glory Papa a ...

Toujou beni epi remèsye Jezi ki te sove nou avèk san li.

Viv San Jezi, koulye a ak toujou pou tout tan. Amèn.

PRAYE

Bondye ki gen tout pouvwa a, ki p'ap janm fini an, ki te Sèl Pitit Literal ou, Redanmtè mond lan epi ki te vle vin kalme pa san li, nou priye ou, bay nou venere pri sali nou an, konsa pou pouvwa li nou defann sou latè soti nan mal yo nan lavi prezan, pou kapab jwi etènèlman fwi ki nan Syèl la. Pou Kris la, Seyè nou an. Amèn.

Lapriyè nan St Gaspar del Bufalo nan Prez.mo Sangue la

O blesi,

o gwo san Seyè mwen,

mwen ka beni ou pou tout tan.

O renmen Seyè mwen an vin blese!

Ki jan lwen nou yo soti nan soumisyon nan lavi ou.

O san Jezikri, renm nan nanm nou,

sous mizèrikòd, fè langaj koulè wouj ak san

nan selebrasyon chak jou nan Mas la,

Beni ou kounye a ak pou tout tan.

O, Seyè, ki moun ki pa pral renmen ou?

Ki moun ki pa pral boule ak afeksyon pou ou?

Ofrann chak jou nan san an nan Jezi

Papa etènèl, mwen ofri w nan pur pur Mari a san ke Jezi gaye ak renmen nan pasyon an ak chak jou ofri nan sèvis ofrann bèt la ekaristik. Mwen rantre nan priyè yo, aksyon yo ak soufrans mwen nan jou sa a selon entansyon viktim diven an, nan ekspyasyon peche m yo, pou konvèsyon pechè yo, pou nanm purgatwar ak pou bezwen Legliz Sen an.

An patikilye, mwen ofri l 'bay ou selon entansyon yo nan Papa a Sentespri ak pou bezwen sa a ki se konsa renmen m' (ekspoze ..)

Priyè pou san Jezi

O Papa, Bondye ki gen tout pouvwa ak mizèrikòd, ki te rachte mond lan nan san presye Pitit Gason ou lan, renouvle ekoulman redanmtè san li pou nou ak pou tout limanite paske nou toujou jwenn anpil fwi nan lavi etènèl.

Pou Kris la, Seyè nou an. Amèn.

Ofrann san an nan Jezi pou moun ki malad

1 - Jezi, Sovè nou an, divin Doktè ki geri blesi nan nanm nan ak sa yo ki nan kò a, Nou rekòmande pou ou (non moun ki malad). Pa baz byenfonde san presye ou a, deyore retabli sante l 'yo.

Fè lwanj Papa a ..

2- Jezi, Sovè nou an, toujou gen kè sansib nan direksyon mizè imen, Ou menm ki te geri tout kalite enfimite, gen pitye pou (non moun ki malad). Pou merite san presye ou, tanpri libere l de maladi sa a.

Fè lwanj Papa a ..

3- Jezi, Sovè nou an, ki te di "vin jwenn mwen, tout moun ki aflije epi mwen pral rafrechi ou" kounye a repete (non moun ki malad la) mo yo tande anpil moun ki malad: "leve kanpe epi mache!" merit san presye ou ka kouri imedyatman nan pye lotèl ou pou di ou mèsi.

Fè lwanj Papa a ..

Maria, sante moun ki malad, priye pou

Ave Maria ..

Ofrann san an nan Jezi pou mouri la

Papa etènèl, mwen ofri ou merit nan San presye nan Jezi, Pitit gason renmen anpil ou a ak diven Redanmtè mwen, pou tout moun ki pral mouri jodi a; kenbe yo soti nan doulè nan lanfè ak mennen yo avèk ou nan syèl la. Se konsa'l ye.

Ofrann san an nan Jezi pou moun ki mouri yo

1. Papa etènèl, mwen ofri ou san an nan Jezi, Pitit gason renmen anpil ou a, koule pandan agoni nan douloure nan jaden an nan oliv, jwenn liberasyon an nan nanm yo beni nan purgatwar, espesyalman pou nanm lan nan ...

Rès la p'ap janm fini an ..

2. Papa etènèl, mwen ofri ou san an nan Jezi, Pitit gason renmen anpil ou a, koule pandan flagelasyon a kriyèl ak kouwòn nan pikan, jwenn liberasyon an nan nanm yo beni nan purgatwar, espesyalman pou nanm nan ...

Rès la p'ap janm fini an ..

3. Papa etènèl, mwen ofri ou san an nan Jezi, Pitit gason renmen anpil ou a, vide sou wout la nan Zo bwa Tèt, jwenn liberasyon an nan nanm yo beni nan purgatwar, espesyalman pou nanm nan ...

Rès la p'ap janm fini an ..

4. Papa Etènèl, mwen ofri ou san Jezi, Pitit gason ou renmen anpil la, koule nan Krisifiksyon an ak nan twa èdtan yo nan agoni sou kwa a, jwenn liberasyon an nan nanm yo beni nan purgatwar, espesyalman pou nanm nan ...

Rès la p'ap janm fini an ..

5. Papa etènèl, mwen ofri w san Jezi, Pitit Gason byenneme ou, ki te soti nan blesi ki nan kè Sentespri Li a, pou jwenn liberasyon nan nanm beni nan purgatwar, espesyalman pou nanm nan ...

Rès la p'ap janm fini an ..