Lapriyè

Konsekrasyon bay Jezikri, lapriyè

Seyè Jezikri, jodi a mwen konsakre tèt mwen ankò e san rezèv nan kè divin ou. Mwen konsakre kò mwen pou ou ak tout sans li yo, ...

poukisa priye

Mirak lapriyè 30 jou pou Sen Jozèf

Lapriyè Sen Jozèf la gen anpil pouvwa, 30 ane de sa li pa t pèmèt lanmò 100 moun pandan yon avyon ateri...

Ki jan yo priye pou evite lagè nan Ikrèn

"Nou mande Seyè a ak ensistans pou peyi sa a ka wè fratènite fleri epi simonte divizyon": Pap Franswa ekri nan yon tweet toupatou ...

Jou Valentine a toupre, tankou lapriyè pou moun nou renmen yo

Jou Valentine a ap vini epi panse w ap sou moun ou renmen an. Anpil moun panse achte byen materyèl ki fè plezi, men...

Ki jan yo priye Kè Sakre Jezi a ak Novena Padre Pio a

Sen Padre Pio te resite Novena nan Kè Sakre Jezi chak jou pou entansyon moun ki te mande lapriyè l. Lapriyè sa a...

7 priyè yo bay Santa Brigida yo dwe resite pou 12 ane

Saint Bridget nan Sweden, fèt Birgitta Birgersdotter se te yon relijye ak mistik Swedish, fondatè Lòd Sovè a ki pi Sen an. Li te pwoklame yon sen pa Bonifacio ...

Ki jan yo espirityèlman adopte yon timoun ki an danje avòtman

Sa a se yon pwoblèm trè sansib. Lè nou pale sou avòtman, nou vle di yon evènman ki gen konsekans trè tris ak douloure pou manman an, ...

Mande pwoteje manman w ak 5 priyè sa yo

Mo 'manman' fè nou panse dirèkteman nan Our Lady, yon manman dous ak renmen ki pwoteje nou chak fwa nou tounen vin jwenn li.

poukisa priye

Pap Franswa rekòmande lapriyè sa a pou Sen Jozèf

Sen Jozèf se yon nonm ki malgre laperèz te anvayi pa li te paralize men li tounen vin jwenn Bondye pou...

5 Lapriyè pou jwenn èd nan moman difikilte

Ke yon pitit Bondye pa gen difikilte se sèlman yon panse pou dispèse. Moun ki jis yo pral gen anpil tribilasyon. Men, sa ki pral toujou detèmine ...

4 konsèy pou fè fas ak genyen yon batay espirityèl

Ègzorsist P. Chad Ripperger te parèt kòm yon envite sou podcast United States Grace Force pa P. Doug Barry ak P. PodcRichard Heilman ki te dispanse...

3 priyè maten pou nou di le pli vit ke nou leve

Pa janm gen yon move moman pou w pale ak Bondye, men lè w kòmanse jounen w avè l, w ap ba l rès la...

5 priyè pou w di anvan ou manje lakay ou oswa nan restoran

Men senk priyè pou w di anvan ou manje, lakay ou oswa nan restoran. 1 Papa, nou reyini pou nou pataje yon repa nan ou...

Lapriyè aswè yo dwe di anvan ou ale nan kabann

Beni nou ak repo aswè a Jezi, padone nou pou bagay nou te fè jodi a ki pat onore ou. Mèsi paske w renmen nou anpil e...

Priye chak jou konsa: "Jezi, ou se Bondye mirak yo"

Senyè ki nan Syèl la, mwen priye pou jou sa a ou kontinye beni m, pou m ka yon benediksyon pou lòt moun. Kenbe m byen fò pou m ka...

poukisa priye

Ki jan yo jwenn yon travay ak èd nan Saint Joseph

N ap travèse yon peryòd istorik kriz ekonomik mondyal men moun ki konte sou Bondye ak entèsesè li yo ka kontan: ...

Ki kote yo jwenn relik sakre kwa Jezi yo? Lapriyè

Tout fidèl yo ka venere relik sakre Lakwa Jezi nan lavil Wòm nan Bazilik Lakwa Sen an nan Jerizalèm, vizib atravè yon relikè ...

Èske w gen yon demann ijan pou w fè? Sa a se yon lapriyè pwisan

Èske gen yon demann espesyal w ap tann nan men Bondye? Di lapriyè pwisan sa a! Kèlkeswa konbyen fwa nou jwenn solisyon pou pwoblèm pèsonèl nou yo ak...

Novena pou ti bebe Jezi nan Prag, kijan pou lapriyè

Jezi te pòv depi lè enkarnasyon li a. Li te vin moun pou anseye nou pou nou imite vèti povrete a. Tankou Bondye, tout bagay sou...

"Kris pwoteje m jodi a", lapriyè pwisan St Patrick

Blende St Patrick se yon priyè pwoteksyon ke St Patrick te ekri nan XNUMXyèm syèk la. Dapre Q&A EWTN Katolik, "Yo kwè ke Sen ...

Lapriyè Jan Pòl II bay Timoun Jezi a

Jan Pòl II, nan okazyon mès Nwèl la an 2003, te resite yon priyè nan onè timoun Jezi a a minwi. Nou vle plonje tèt nou...

Ou te fè sèman? Ki jan yo repare ak lapriyè

Menm peche ki pi jis 7 fwa pa jou, sa ekri nan liv Pwovèb la (24,16:XNUMX). Avèk premis sa a nou vle di ke pwosesis la nan ...

5 bèl priyè pou di pandan fèt Nwèl la

Desanm se mwa kote tout moun, kwayan ak moun ki pa kwayan, prepare pou selebre Nwèl la. Yon jou kote tout moun ta dwe klè nan...

Lapriyè nan Fanmi Sen an pou pwoteksyon lavi

Nan yon tan kote kenbe relasyon fanmi solid ak ini difisil, chak koup, chak Veterinè cheval ak chak lamarye ta dwe vin pi pre ...

Lapriyè pou Madanm Gras nou an

Madonna delle Grazie se youn nan non Legliz Katolik yo venere Mari, manman Jezi, nan adorasyon litijik ak pyete popilè. ...

Jezi

Ki jan yo mande Jezi akeyi ou nan mizèrikòd li

Senyè a akeyi ou nan mizèrikòd li. Si w te vrèman chèche Senyè Divin nou an, alò mande l si l ap akeyi w nan kè l ak nan...

Lapriyè pwisan bay Seyè nou an, Bondye

Nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a, Amèn. Seyè, Bondye nou an, louvri zòrèy nou ak kè nou pou...

Lapriyè pou èd pandan pandemi Covid-19 la

Nou tout te afekte pa epidemi Sars-Cov-2, san okenn eksepsyon. Sepandan, don Lafwa a fè nou iminitè kont laperèz, kont soufrans nanm nan. E avèk…

Jezi

Lapriyè di Bondye mèsi bay Jezikri, Seyè nou an

Jodi a, dimanch 12 desanm 2021, III Lavann, nou konseye w resite bèl priyè sa a ki adrese Senyè nou Jezikri. Seyè, Bondye nou an, nou di ou mèsi...

Benediksyon Vyèj Madonna nan Loreto.

Siplikasyon bay Our Lady of Loreto dwe resite 10 Desanm

Yo resite siplikasyon an bay Our Lady of Loreto a midi 25 mas, 15 out, 8 septanm ak 10 desanm. Nan non...

Lapriyè Augustine bay Lespri Sen an

Sen Ogistin (354-430) te kreye lapriyè sa a bay Sentespri a: Respire nan mwen, o Sentespri, Se pou panse mwen yo tout sen. Aji nan mwen, o Sen ...

Lè w reveye fè 2 priyè sa yo bay Seyè nou Jezikri

Pa gen pi bon fason pase pou kòmanse jounen an nan lapriyè Seyè nou an Jezikri. Men de priyè ke nou rekòmande ou resite le pli vit ke ou leve. Lapriyè 1...

Lwa Konsekrasyon bay Vyèj Mari ki beni

Konsakre tèt li bay Mari vle di bay tèt li nèt, nan kò ak nanm. Con-sacrare, jan yo eksplike sa la a, soti nan Latin ak vle di separe yon bagay pou Bondye, fè li sakre, ...

7 lapriyè ou ka itilize nan nenpòt sikonstans

Pandan vwayaj lavi a nou travèse anpil moman ki mete nou anba eprèv, se pa tout sikonstans ki sanble favorab pou lavi nou men Bondye...

Pap Franswa envite nou fè ti priyè sa a

Dimanch 28 novanm pase a, nan okazyon priyè Angelus la, Pap Franswa pataje ak tout katolik ti priyè pou Lavan li rekòmande pou nou...

Jodi a se premye dimanch Lavan an, donk ann priye ti bebe Jezi

O pitit Jezi, pandan n ap prepare tèt nou ak lajwa pandan jou Lavan sa yo pou nou komemore nesans ou ak arive w alavni, n ap mande gras ou pou kapab...

Èske ou gen yon moman difisil? Kanpe epi priye Padre Pio konsa

Nou pa dwe janm dezespwa. Pa menm lè ou kwè ke tout bagay ale mal epi pa gen anyen ki ka rive epi toudenkou chanje pa nou ...

5 priyè pou mande Bondye padon pou tèt ou ak pou lòt moun

Ki jan yo mande Bondye padon ak lapriyè.

Jwenn kouraj pou w di lapriyè sa a epi Vyèj Mari a ap ede w

Lapriyè Mari Vyèj la pou yon mirak ijan O Mari, manman m, pitit fi Papa a, Pitit la, Pitit la, manman immaculée, konjwen byeneme Sentespri a, mwen renmen w e mwen ofri w ...

Pap Franswa te mande nou tout pou nou resite lapriyè sa a bay Lespri Sen an

Nan odyans jeneral Mèkredi 10 novanm pase a, Pap Franswa ankouraje kretyen yo pou yo envoke Sentespri a pi souvan devan difikilte, yo...

Èske manman ou malad? Ou santi ou poukont ou? 5 priyè pou mande Bondye èd

Men 5 priyè pou resite ak yon lafwa pwofon pou mande Bondye èd pou yon manman gen yon pi bon sante fizik ak mantal.

Priyè pwisan nan Kè Sakre Jezi a

Se Jezikri li menm ki te fè nou priyè nan kè sakre Jezi a. Se konsa, lapriyè sa yo se pami ki pi pwisan nan egzistans depi ...

5 priyè pou mande Bondye èd nan lanmou

Lapriyè pou Sajès Senyè Sajès, vin gid mwen pandan m ap chèche lanmou. Ou konnen mwen te pase nan yon seri de relasyon ki pa satisfezan e mwen ...

Ki jan yo priye pou sante yon ti bebe twò bonè ak pou manman an

1 - Lapriyè fòs Bondye ki gen tout pouvwa a, mèsi paske w bay doktè sajès pou sove lavi pitit mwen an. Mwen fè lwanj ou pou...

5 priyè pou yon nesans an sekirite nan non Bondye

Lapriyè pou pwoteksyon moun ki poko fèt Chè Bondye, lènmi an se kont timoun ki fèt nan fanmi ki adore w. Li detwi timoun yo lè...

5 priyè pou mande pwoteksyon kont move lespri yo

Lènmi an toujou ap eseye separe nou ak Bondye lè li mete sa ki mal nan kè nou ak nan lespri nou. Men 5 rejis pou pwoteksyon kont...

Di lapriyè sa a chak swa anvan ou ale nan kabann

Lapriyè pou di anvan ou al dòmi. Senyè ki gen anpil valè mwen, Pandan jou sa a ap fini, mwen pran moman sa a pou m tounen vin jwenn Ou. Ede m, nan moman sa a...

4 priyè pou ede ou nan moman difisil yo

Lè difikilte kwaze chemen nou, li kapab fasil pou nou mennen nan move direksyon. Men kèk priyè pou ede w nan moman difisil yo. Papa nou ki nan Syèl la,...

Di lapriyè sa a chak apremidi

Chak apremidi, pran yon ti repo epi tounen vin jwenn Bondye ak lapriyè sa a: Bondye ki gen anpil glwa, Pandan m'ap kanpe nan mitan jounen sa a, mwen envite w...

Siplikasyon Lady nou nan Pompeii, tèks la nan lapriyè a

Nan non Papa a ak Pitit la ak Sentespri a. Amèn. O Augusta, Rèn Viktwa, o Souvren Syèl la ak Latè, pou...