Kolye a pou Fanmi Sentespri Nazarèt la

Ave, oswa Fanmi Nazarèt

Ave, oswa fanmi Nazarèt,

Jezi, Mari ak Jozèf,

Bondye beni ou

e benediksyon pou Pitit Bondye a

ki te fèt nan ou, Jezi.

Fanmi Sen Nazarèt la,

nou dedye tèt nou bay ou:

gide, sipòte ak pwoteje nan renmen

fanmi nou yo.

Amèn.

Premye mistè

Fanmi Sen an, travay Bondye a.

"Lè tout tan an rive, Bondye voye Pitit li, ki fèt nan yon fanm, ki fèt anba lalwa a rachte moun ki te anba lalwa a, resevwa adopsyon kòm timoun." (Galat 4,4-5)

Nou priye pou Sentespri a renouvle fanmi apre egzanp Sentespri Fanmi Nazarèt la.

Papa nou an

10 fanmi oswa fanmi Nazarèt

Lwanj pou Papa a

Jezi, Mari, Jozèf, klere nou, ede nou, sove nou. Amèn.

DEZYÈM MISTÈ

Fanmi Sen an nan lavil Betleyèm.

"Nou pa bezwen pè, gade, mwen anonse nou yon gwo lajwa, ki pral nan tout pèp la: jodi a yon Sovè, ki se Kris la, Seyè a, te fèt nan vil David la. Sa a se siy pou ou: ou pral jwenn yon ti bebe vlope nan swaddling rad ak kouche nan yon manger ". Se konsa yo ale, yo jwenn Mari, Jozèf ak pitit la ki te kouche nan manger la. (Lk 2,10-13,16-17)

Se pou nou priye Mari ak Jozèf: nan lapriyè yo, y ap jwenn favè pou yo renmen ak adore Jezi pi wo pase tout bagay.

Papa nou an

10 fanmi oswa fanmi Nazarèt

Lwanj pou Papa a

Jezi, Mari, Jozèf, klere nou, ede nou, sove nou. Amèn.

Twazyèm mistè

Fanmi Sen an nan tanp lan.

Papa ak manman Jezi a te sezi anpil lè yo te pale de li yo. Simeyon beni yo e li te pale avèk Mari, manman l: “Li isit la pou kraze ak rezirèksyon anpil nan pèp Izrayèl la, yon siy kontradiksyon pou panse ki pral devwale. nan kè anpil. Epi pou ou twò yon epe ap pèse nanm lan. " (Lk 2,33-35)

Se pou nou priye nan konfye Legliz la ak tout fanmi moun nan fanmi an Sentespri.

Papa nou an

10 fanmi oswa fanmi Nazarèt

Lwanj pou Papa a

Jezi, Mari, Jozèf, klere nou, ede nou, sove nou. Amèn.

KAT MISTÈ

Fanmi Sen an sove ak retounen nan men Ejip.

Yon zanj Bondye parèt devan Jozèf nan yon rèv, li di l 'konsa: Leve non, pran ti pitit la ansanm ak manman l' avè ou. Sove ale nan peyi Lejip. Rete la jouk m'a va avèti nou, paske Ewòd ap chache yon tifi. Lè l 'leve, Jozèf pran pitit la ak manman l' avè l 'nan mitan lannwit lan, li kouri al kache nan peyi Lejip ... Mouri Ewòd (zanj lan) di l': "Leve, pran timoun nan ak manman l 'avèk ou epi ale nan peyi Izrayèl la, paske Moun ki te enstale lavi timoun nan mouri. "(Mt 2,1 3-14,19-21)

Nou priye pou nou respekte levanjil la totalman epi konfyans aktif.

Papa nou an

10 fanmi oswa fanmi Nazarèt

Lwanj pou Papa a

Jezi, Mari, Jozèf, klere nou, ede nou, sove nou. Amèn.

Senkyèm Mistè

Fanmi Sen an nan kay Nazarèt la.

Li kite yo ale, li tounen Nazarèt. Li te soumèt devan yo. Manman li kenbe tout bagay sa yo nan kè li. Apre sa, Jezi te grandi nan bon konprann, laj ak favè devan Bondye ak moun. (Lk 2,51-52)

Ann priye pou nou kreye menm atmosfè espirityèl nan fanmi an tankou kay Nazarèt.

Papa nou an

10 fanmi oswa fanmi Nazarèt

Lwanj pou Papa a.

Jezi, Mari, Jozèf, klere nou, ede nou, sove nou. Amèn.

Litanies pou Fanmi Sentespri a

Seyè, gen pitye. Seyè, gen pitye

Kris, gen pitye. Kris, gen pitye

Seyè, gen pitye. Seyè, gen pitye

Kris, koute nou. Kris, koute nou

Kris, tande nou. Kris, tande nou

Papa nou ki nan Syèl la, Bondye gen pitye pou nou

Pitit, Redanmtè mond lan "

Sentespri, Bondye "

Sen Trinite a, sèl Bondye

Jezi, Pitit Gason Bondye vivan an, ki te fè Manm pou lanmou nou, anobli e sanktifye lyezon fanmi yo "

Jezi, Mari ak Jozèf, ki moun tout mond lan onore ak non an nan fanmi an Sentespri, ede nou

Fanmi Sen, imaj SS la. Trinite sou latè, ede nou

Sentespri Fanmi, modèl pafè tout bèl kalite "

Fanmi Sen, pa akeyi pa moun ki nan lavil Betleyèm, men fè lwanj pa chante nan zanj Bondye yo "

Fanmi Sen, ou te resevwa tribi bèje yo ak maji yo "

Sentespri fanmi an, egzalte pa Simeone a fin vye granmoun saint "

Fanmi Sentespri pèsekite ak fòse yo pran refij nan peyi payen "

Fanmi Sen, ke ou rete enkoni ak kache "

Fanmi Sen, ki pi fidèl a lwa Senyè a "

Fanmi Sen, modèl fanmi rejenerasyon nan lespri kretyen an "

Fanmi Sen, ki gen tèt se yon modèl lanmou patènèl "

Fanmi Sen, manman li se yon modèl lanmou matènèl "

Fanmi Sen, Pitit li a se yon modèl obeyisans ak lanmou filyal ...

Fanmi Sen, patwon ak pwoteksyon tout fanmi kretyen "

Fanmi Sen, refij nou nan lavi ak espwa nan lè lanmò "

Gratis nou soti nan tout sa ki ka pran lwen lapè a ak sendika nan kè, Sentespri Fanmi

Soti nan dezespwa nan kè, Sentespri Fanmi "

Soti nan atachman sou machandiz sou latè, oswa Sentespri Fanmi "

Soti nan dezi a pou tout bèl pouvwa pou gremesi, oswa Sentespri Fanmi "

Soti nan indiféran nan sèvis Bondye a, oswa Fanmi Sentespri "

Soti nan move lanmò, Sentespri Fanmi "

Pou yon inyon pafè nan kè ou, o fanmi sen, koute nou

Pou povrete ou ak imilite ou oswa Fanmi Sen "

Pou obeyisans pafè ou, Fanmi Sen "

Pou afliksyon ou ak evènman douloure ou, Sentespri Fanmi ...

Pou travay ou ak difikilte ou a oswa Fanmi Sen an "

Pou priyè ou yo ak silans ou, Sentespri Fanmi "

Pou pèfeksyon nan aksyon ou, Sentespri Fanmi "

Ti Mouton Bondye, ki wete peche mond lan, padonnen nou, O Senyè.

Ti Mouton Bondye, ki wete peche mond lan, tande nou, Seyè.

Ti Mouton Bondye, ki wete peche mond lan, gen pitye pou nou, Seyè.

O Sentespri Fanmi vrèman, nou pran refij nan ou ak renmen ak espwa.

Ann santi efè pwoteksyon Salit ou a.

PRAYE

O Bondye, Papa nou an, ki nan Fanmi Sen an banou yon vrè modèl lavi, lakòz menm bèl kalite ak menm lanmou pou nou fleri nan fanmi nou, paske nou rasanble nan kay nou an jodi a nou ka jwi kontinuèl kè kontan. Pou Kris la, Seyè nou an. Amèn.