ROSARY POU Sentespri a bon

Nan non Papa a ak Pitit la ak Sentespri a.

Amèn.

O Bondye vini pou sove mwen.

O, Seyè, prese ede m '

Kredo

Papa nou an

3 Bonjou Mari

Lwanj pou Papa a

Glory, adorasyon, benediksyon, renmen pou ou, etènèl lespri divin, ki te fè nou sou tè a Sovè nanm nou yo, ak tout bèl pouvwa ak onè nan kè adorabl l 'yo, ki renmen nou ak renmen enfini.

PREMYE mistè: Jezi vin ansent pa Sentespri a nan vant nan Vyèj Mari a.

"Gade, ou pral vin ansent yon pitit gason, ou pral bay nesans rive nan li epi ou pral rele l 'Jezi ... Lè sa a, Mari di zanj lan:" Ki jan sa a se posib? Mwen pa konnen okenn moun ": zanj lan reponn:" Sentespri a pral desann sou ou, pouvwa a nan Trèwo a pral jete lonbraj li sou ou. Konsa, moun ki fèt la, y'a mete l 'apa pou Bondye, y'a rele l' Pitit Bondye. "(Lk 1,31,34-35)

Papa nou, Ave Maria

Vini non Sentespri, ranpli kè fidèl ou yo.

Ak limyè nan yo dife a nan renmen ou (7 fwa).

Fè kè nou kontan

DEZYÈM MISTÈ: Sentespri a konsakre Mesi Kris la bò larivyè Jouden an.

Lè tout moun ki te batize yo ak pandan y ap Jezi, tou te resevwa batèm, te nan lapriyè, syèl la louvri, epi Sentespri a desann sou li nan aparans kòporèl, tankou yon ti pijon, e te gen yon vwa soti nan syèl la: " Ou se pitit mwen pi renmen an, nan ou mwen kontan. " (Lk 3,21-22)

Papa nou an

Ave Maria

Vini non Sentespri, ranpli kè fidèl ou yo.

Epi limen dife nan lanmou ou. (7 fwa)

Fè kè nou kontan

Twazyèm mistè: Jezi mouri sou kwa a pou wete peche epi bay Sentespri a.

"Apre sa, Jezi, li te konnen tout bagay te kounye a te akonpli, te di pou li akonpli ekri nan Liv la:" Mwen swaf. " Te gen yon bokal plen venèg nan lavil la. se poutèt sa, yo mete yon eponj tranpe nan vinèg sou tèt yon baton ak pote l 'nan bouch li. Apre yo te fin pran venèg la, Jezi te di: "Tout bagay fèt!" Apre sa, li bese tèt li, li ekspire. (Jn 19,28-30)

Papa nou an, Ave Maria

Vini non Sentespri, ranpli kè fidèl ou yo.

Ak limyè nan yo dife a nan renmen ou. (7 fwa) Glory

Katriyèm Mistè: Jezi bay apot yo Sentespri a pou padon peche yo.

Nan aswè menm jou sa a, Jezi rive, li kanpe nan mitan yo, li di: "lapè avèk ou!" Apre li fin di sa, li te montre yo men l ak bò kote l. Disip yo pa t 'manke kontan lè yo wè Seyè a. Jezi di yo ankò: "Lapè ou! Papa a te voye mwen tou. Lè li fin di sa, li soufle sou yo, li di: "Resevwa Sentespri a; pou ki moun ou padonnen peche yo pral padonnen yo ak tout moun ki ou pa pral padonnen yo, yo pral rete unremitted.

Papa nou, Ave Maria

Vini non Sentespri, ranpli kè fidèl ou yo.

Ak limyè nan yo dife a nan renmen ou. (7 fwa) Glory

Kenz Mistè: Papa a ak Jezi, nan fèt Lapannkòt, vide Sentespri a: Legliz la, ki fòme nan pouvwa, ouvè tèt li nan misyon nan mond lan.

Kòm jou Lapannkòt la te prèske fini, yo tout te ansanm nan menm kote a. Menm lè a, yon gwo raje t'ap soti nan syèl la tankou yon gwo van, li plen tout kay la kote yo te. Lang dife yo te parèt devan yo, yo te divize epi repoze sou chak nan yo; Yo tout te ranpli ak Sentespri a epi yo te kòmanse pale nan lòt lang jan Lespri a te ba yo pouvwa pou yo eksprime tèt yo. (Travay 2,1)

Papa nou an, Ave Maria

Vini non Sentespri, ranpli kè fidèl ou yo.

Ak limyè nan yo dife a nan renmen ou. (7 fwa)

Fè kè nou kontan

SISM MISTÈ: Sentespri a desann sou payen yo pou premye fwa.

Pyè te toujou ap di bagay sa yo lè Sentespri a desann sou tout moun ki te koute diskou a. Epi moun ki te sikonsi yo, ki te vini avèk Pyè, te etone ke don Sentespri a te vide sou payen yo tou; an reyalite yo te tande yo pale lang yo ak fè lwanj Bondye. Lè sa a, Pyè te di: "Èske li ka entèdi moun sa yo ki te resevwa Sentespri a tankou nou batize ak dlo?" Epi li bay lòd pou yo batize nan non Jezikri. (Travay 10,44-48)

Papa nou an, Ave Maria

Vini non Sentespri, ranpli kè fidèl ou yo.

Ak limyè nan yo dife a nan renmen ou. (7 fwa)

Fè kè nou kontan

Setyèm mistè: Sentespri a gide legliz la nan tout tan, bay kado l 'ak karism li.

Nan menm fason an, Sentespri a tou vini nan èd nan feblès nou an, paske nou pa menm konnen ki sa ki pratik mande, men Lespri Bondye a menm lapriyè pèsistan pou nou, ak jémn endèskriptib; e moun ki egzamine kè a konnen kisa dezi Lespri a ye, paske li te lapriyè pou kwayan dapre plan Bondye yo. (Wom 8,26:XNUMX)

Papa nou an, Ave Maria

Vini non Sentespri, ranpli kè fidèl ou yo.

Ak limyè nan yo dife a nan renmen ou. (7 fwa)

Fè kè nou kontan

Glory, adorasyon, benediksyon, renmen pou ou, etènèl lespri divin, ki te fè nou sou tè a Sovè nanm nou yo, ak tout bèl pouvwa ak onè nan kè adorabl l 'yo, ki renmen nou ak renmen enfini.