Litanies pou Sentespri a

Seyè a gen pitye, Seyè a gen pitye

Kris la gen pitye, Kris la gen pitye,

Seyè a gen pitye, Seyè a gen pitye

Kris la koute nou, Kris la tande nou

Kris la koute nou, Kris la tande nou

Papa nou ki nan Syèl la ki se Bondye, gen pitye pou nou;

Redanmtè pitit gason mond lan ki se Bondye, gen pitye pou nou;

Sentespri ki se Bondye, gen pitye pou nou;

Pifò Sent Trinite, yon sèl Bondye, gen pitye pou nou;

Papa tout pouvwa. padonnen nou

Jezi, Pitit Etènèl Papa a ak Redanmtè mond lan. delivre nou

Lespri Papa a ak Pitit Gason an ki enfuze de fason yo sanktifye nou

Sent Trinite .. Koute nou

Sentespri ki soti nan Papa a ak Pitit la, antre nan kè nou

Sentespri, ki egal a Papa a ak Pitit la antre nan kè nou

Pwomès Bondye Papa a antre nan kè nou

Konjwen ki nan Syèl la nan Vyèj Mari a beni antre nan kè nou

Reyon limyè ki soti nan syèl la antre nan kè nou

Otè tout byen, antre nan kè nou

Sous dlo vivan antre nan kè nou

Dife konsomatè antre nan kè nou

Inyon espirityèl antre nan kè nou

Lespri lanmou ak verite antre nan kè nou

Lespri sajès ak syans antre nan kè nou

Lespri konsèy ak fòs antre nan kè nou

Lespri mizèrikòd ak inosan antre nan kè nou

Lespri imilite ak chastete antre nan kè nou

Lespri rekonfòtan antre nan kè nou

Lespri favè ak lapriyè antre nan kè nou

Lespri lapè ak dousè vin nan kè nou

Lespri sen vin nan kè nou

Lespri ki gouvène Legliz la antre nan kè nou

Kado Bondye ki anwo nan syèl la vini nan kè nou

Lespri ki ranpli linivè a antre nan kè nou

Lespri adopsyon pitit Bondye yo antre nan kè nou

Sentespri enspire nan nou laterè peche yo

Sentespri vini ak renouvle figi a sou latè

Sentespri iradye nanm nou ak limyè ou

Sentespri enpresyone lalwa ou nan kè nou

Sentespri a anfle nou ak dife a nan renmen ou

Sentespri vide trezò gras ou nan nou

Sentespri aprann nou priye byen

Sentespri klere nou ak enspirasyon diven ou yo

Sentespri mennen nou sou chemen delivrans lan

Sentespri fè nou konnen sèl bagay ki nesesè

Sentespri enspire nan nou pratik sa ki byen

Sentespri ban nou kredi pou tout bèl kalite

Sentespri fè nou pèsevere nan jistis

Sentespri se pou ou rekonpans etènèl nou an

Ti Mouton Bondye ki wete peche mond lan, voye Lespri ou ban nou;

Ti Mouton Bondye ki wete peche mond lan, ranpli nanm nou ak don Sentespri a;

Ti Mouton Bondye ki wete peche mond lan, ban nou Lespri sajès ak mizèrikòd;

VINI LESPRI SEN, ranpli kè fidèl ou yo epi limen nan yo dife lanmou ou.

Voye Sentespri ou epi li pral yon kreyasyon nouvo epi ou pral renouvle figi a sou latè.

ANN LAPRIYE: Akòde, Papa mizerikòd, pou Lespri divin ou klere nou, anflam nou, pirifye nou, pou li ka penetre nou ak lawouze selès li a epi ranpli nou ak bon zèv. Pou baz byenfonde Jezi, Pitit ou a, ki avèk ou, nan inite Sentespri a, ap viv ak ap gouvènen pou tout tan. Amèn