Mande Carlo Acutis pou yon favè ijan epi resevwa benediksyon sen ak relik la

Envoke Benediksyon Carlo Acutis

Resite bèl priyè sa a pou resevwa gras nan men Carlo Acutis.

Li tankou sa a:

“O Bondye, Papa nou, mèsi paske w ban nou Carlo, yon modèl lavi pou jèn yo, ak yon mesaj lanmou pou tout moun. Ou te fè l 'tonbe nan renmen Jezi, pitit gason w lan, fè Lekaristi a "wout nan syèl la".

Ou te ba li Mari, tankou yon manman li renmen anpil, epi ak Rosary a ou te fè l 'yon chantè tandrès li. Aksepte priyè l pou nou. Li gade pi wo pase tout pòv yo, moun li te renmen ak ede yo. Fè m 'tou, grasa lapriyè li a, favè mwen bezwen an... (MANDE POU LI)

Epi fè lajwa nou nèt sou tout pwen lè nou mete Carlo pami benediksyon Legliz ou a, pou souri li ka toujou klere pou nou nan tout bèl pouvwa non w la. amèn"

“Papa nou, ki nan syèl la, non ou sen, wayòm ou an vini, volonte w fèt sou tè a menm jan li ye nan syèl la. Nou mande w pen pou jounen jodi a. Padonnen peche nou yo, menm jan nou padonnen moun ki dwe nou yo. Epi pa abandone nou. Amèn. .

Bonjou Mari, plen gras, Granmèt la avèk ou. Ou gen benediksyon nan mitan fanm yo ak benediksyon se fwi nan vant ou. Mari Sen, Manman Bondye, priye pou pechè yo kounye a ak nan lè lanmò nou an. Amèn. .

Glwa pou Bondye Papa, Pitit la ak Sentespri. Kòm li te ye nan kòmansman an, se konsa li ye kounye a ak pou tout tan ak pou tout laj. Amèn." Lapriyè pran nan sit entènèt papaboys la

Atik ki gen rapò