Meditasyon jodi a: yo te jistifye pa gen pitye

Jezi te adrese parabòl sa a bay moun ki te konvenki sou pwòp jistis yo e ki te meprize tout lòt yo. “De moun te monte nan zòn tanp lan pou yo priye; youn te yon farizyen ak lòt la yon pèseptè taks. Lik 18: 9-10

Pasaj sa a nan Liv la prezante parabòl farizyen an ak pèseptè taks la. Yo toulède ale nan tanp pou yo priye, men priyè yo trè diferan youn ak lòt. Priyè Farizyen an trè malonèt, pandan lapriyè pèseptè kontribisyon an eksepsyonèlman sensè e onèt. Jezi fini lè li di ke pèseptè taks la retounen lakay li jistifye, men se pa farizyen an. Li afime: "... paske nenpòt moun ki leve tèt li, y'a desann li, epi moun ki va soumèt tèt li, y'a leve li".

Vrè imilite se senpleman onèt. Twò souvan nan lavi nou pa onèt ak tèt nou e, se poutèt sa, nou pa onèt ak Bondye. Se konsa, nan lòd pou priyè nou yo dwe lapriyè vre, li dwe onèt ak enb. Epi verite a enb pou tout lavi nou pi byen eksprime nan lapriyè pèseptè taks la ki te priye, "O Bondye, gen pitye pou mwen yon pechè."

Ki jan fasil li pou ou pou w admèt peche ou a? Lè nou konprann mizèrikòd Bondye, imilite sa a pi fasil. Bondye pa yon Bondye ki di, men Li se yon Bondye ki gen anpil mizèrikòd. Lè nou konprann ke pwofon dezi Bondye a se padonnen ak rekonsilye avèk li, nou pral pwofondman vle imilite onèt devan l '.

Karèm se yon moman enpòtan pou egzamine konsyans nou byen epi fè nouvo rezolisyon pou lavni. Nan fason sa a ou pral pote nouvo libète ak favè nan lavi nou. Se konsa, ou pa bezwen pè egzaminen konsyans ou onètman pou ke ou wè peche ou klèman jan Bondye wè li. Nan fason sa a ou yo pral kapab lapriyè lapriyè pèseptè sa a: "O Bondye, gen pitye pou mwen yon pechè."

Reflechi sou peche ou jodi a. Ki sa ou pi lite ak kounye a? Èske gen peche nan tan pase ou ke ou pa janm konfese? Èske gen peche kontinyèl ke ou jistifye, inyore, epi yo pè fè fas a? Pran kouraj epi konnen ke imilite onèt se chemen libète ak sèl fason pou fè eksperyans jistifikasyon devan Bondye.

Senyè mizerikòd mwen, mwen remèsye ou paske ou renmen mwen ak lanmou pafè. Mwen remèsye ou pou pwofondè enkwayab ou nan pitye. Ede m wè tout peche m yo epi tounen vin jwenn Ou avèk onètete ak imilite pou m ka libere de chay sa yo epi vin jistifye nan je ou. Jezi mwen kwè nan ou.