Meditasyon Jodi a: yon rezime tout levanjil la

"Paske Bondye te renmen mond lan tèlman li te bay sèl Pitit li a, pou tout moun ki kwè nan li pa peri men pou yo ka gen lavi ki p'ap janm fini an". Jan 3:16

Pasaj Ekriti sa a soti nan Levanjil Jan an abitye. Souvan, nan gwo evènman piblik tankou jwèt espò, nou ka jwenn yon moun ki montre yon siy ki di, "Jan 3:16". Rezon ki fè la pou sa a se ke pasaj sa a ofri yon rezime ki senp, men klè sou tout Levanjil la.

Gen kat verite debaz ke nou ka tire nan ekriti sa a. Ann pran yon gade nan chak nan yo yon ti tan.

Premyèman, li klè ke Papa ki nan syèl la renmen nou. Nou konnen sa, men nou p'ap janm konplètman konprann pwofondè verite sa a. Bondye Papa renmen nou ak yon lanmou pwofon e pafè. Li se yon lanmou pi fon pase nenpòt bagay nou ta ka janm fè eksperyans nan lavi a. Lanmou li pafè.

Reflechi jodi a sou rezime sa a nan tout Levanjil la

Dezyèmman, lanmou Papa a te parèt aklè nan kado Pitit Gason Jezi a .. Se yon zak lanmou pwofon pou Papa a ki ban nou Pitit li a. Pitit Gason an te vle di tout bagay pou Papa a ak kado Pitit Gason an pou nou vle di ke Papa a ban nou tout bagay. Li ban nou pwòp vi li nan moun Jezi.

Twazyèmman, sèl repons apwopriye nou ka bay yon kado konsa se lafwa. Nou bezwen kwè nan pouvwa transfòme aksepte Pitit la nan lavi nou. Kado sa a kòm yon kado ki ban nou tout sa nou bezwen. Pitit la nan lavi nou pa kwè nan misyon l 'ak bay lavi nou l' an echanj.

Katriyèmman, rezilta a nan resevwa l ', li bay lavi nou an retou se ke nou yo te sove. Nou pap peri nan peche nou; pitou, yo pral ba nou lavi etènèl. Pa gen okenn lòt fason pou sali pase nan Pitit Gason an. Nou dwe konnen, kwè, aksepte ak anbrase verite sa a.

Reflechi jodi a sou rezime sa a nan tout Levanjil la. Li li plizyè fwa epi memorize li. Gou chak mo epi konnen ke nan anbrase ti pasaj sa a nan ekri nan Liv la, ou ap anbrase tout verite Bondye a.

Papa nou ki nan Syèl la, mwen remèsye ou pou kado pafè a Kris Jezi, Pitit ou a. Pa ban nou Jezi, ou ban nou pwòp kè ou ak nanm ou. Se pou mwen ouvri pou ou pi byen ak kado pafè Jezi a nan lavi mwen. Mwen kwè nan ou, Bondye mwen. Tanpri ogmante lafwa mwen ak lanmou mwen. Jezi mwen kwè nan ou.