Move tretman: ki jan yo refè soti nan konsekans yo

Gen pwoblèm trè delika ak pèsonèl, akòz move tretman, ki ka reveye Sentiment se konsa detrès ke li se raman pale de an piblik. Men, diskite sou li ka pote plis konpreyansyon. Li kapab tou mennen nan diminye doulè benediksyon nan gerizon ak posibilite pou chape lòt trajedi.

Tout moun ki soufri konsekans abi mantal, vèbal, psikik e sitou seksyèl ta dwe ede. Ajans moral se yon eleman vital nan plan bonè peyi nou ki nan syèl la. La lafwa nan Jezikri ofri moun ki abize mwayen pou simonte konsekans terib yo zak enjis soufri. Ekspyasyon an sèlman lè makonnen ak repantans konplè ofri yon fason pou evite gwo pinisyon Senyè a te dekrete pou zak sa yo.

Si nou viktim de abi, Satan ap fè tout efò pou konvenk nou ke pa gen solisyon. Rekonèt ke geri li vini nan lanmou Papa nou ki nan Syèl la. Se poutèt sa, estrateji li se fè tout sa ki posib pou separe nou ak Papa nou. Satan sèvi ak abi ki te sibi a pou l kreye laperèz e pou l kreye santiman dezespwa. Li ka domaje kapasite nou pou bati relasyon imen an sante. Nou dwe genyen konfyans ke tout konsekans negatif ka rezoud.

Nou priye pou move tretman ke fanm yo ap soufri

Menm lè li ka sanble trè difisil pou lapriyè, se pou nou ajenou epi mande a Papa nou ki nan Syèl la pou pèmèt nou mete konfyans nou nan li. Gerizon egzije yon lafwa pwofon nan Jezi ak kapasite enfini li pou geri. Kòm enposib jan li ka sanble, sou tan gerizon pral pèmèt nou perdonare ki te maltrete nou. Li pral pèmèt nou menm gen santiman regrèt pou moun sa a. Nou pral jwi plis vitès sèlman lè nou ka padonnen ofans yo.

Si ou se kounye a viktim abi oswa ou te nan tan lontan an, jwenn kouraj nan mande aiuto. Chèche èd nan men yon moun ou fè konfyans. Aksyon ou yo ka anpeche lòt moun vin viktim inosan epi fè eksperyans soufrans sa a. Fè la kouraj yo aji kounye a.