Novèn nan Sentespri a

1. PREMYE JOU
Sentespri
Ou te prezan nan nou depi jou batèm nou an
epi kominike avèk ou chak jou nan plizyè fason, enspire nou panse, mo,
lapriyè ak bon zèv fè, ki nou souvan pa konnen ke ou se otè a.
Anseye nou pou nou rekonèt ou, pou nou konte plis sou ou,
ke ou te gide Jezi nan tout lavi li, Mari ak tout pèp Bondye a,
ki louvri kè ou.
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory.

2. Dezyèm jou
Sentespri
fè sa lè w swiv konsyans ou
e nan kè kontan prezans ou an,
n ap viv misyon nou pou nou temwen Kris,
Li pote l 'bay tout frè nou yo ak sè yo, pou moun ki pa konnen l',
tou de bay moun ki te deplase lwen li. Se pou favè ou fè moute pou limit imen nou an,
Se konsa, renmen ou ka limyè a ki klere pou tout moun.
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory.

3. TWAZYÈ JOU
Sentespri
di nou padon Papa a jwenn pou nou pa Jezi sou kwa a,
paske nou akeyi tèt nou ak frè nou yo,
dapre lojik lanmou Bondye a
epi yo pa selon mond lan, ki jije ak kondane.
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory.

4. FOURTH DAY
Sentespri
annou byen sèvi ak sèt kado nou yo e sa,
avèk angajman konstan e chod nan kè a, nou pote lajwa ak konfyans ou ban nou;
moun ki bon yo pral jwenn nou
pou objektif lapè a vin reyalite tout limanite.
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory.

5. Senkyèm JOU
Sentespri
nou vle adore ou ansanm ak Papa a ak Pitit la.
Nou vle adore Bondye pou moun ki pa adore li
ak sèvi limanite tou ak lapriyè nou yo.
Vini non pwofesè nou an, vini chak jou,
fè nou dosil kòmandman ou nan renmen.
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory.

6. SISYEN JOU
Vini SPIRIT
nan fòs sou tout kretyen sou latè ak,
pi wo a tout, vini nan fòtifye, èd ak konsole
moun ki nan dlo nan je nan pèsekisyon ak solitid sosyal,
paske yo fè pati Kris la. Pote nou nan esperans trankilite ke ou te bay Jezi,
lè li te di Papa a "nan men ou mwen konfye Lespri mwen."
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory.

7. Setyèm jou
Vini ak Sentespri Espri nan fanmi nou yo,
fleri nan abondans kado ou yo;
vini nan kominote relijye yo ak tout moun ki kretyen,
paske yo rete nan amoni lapè ou ak nan lapè ou,
kòm temwayaj levanjil la, nan òdinè lavi kretyen.
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory.

8. Jounen otantèn lan
Vini non Sentespri
geri malad yo nan kò, nan lespri ak nan kè.
Vini nan prizonye yo, ki pase lavi yo nan yon prizon, kèlkeswa sa li ye.
Vini gratis tout nanm sa yo soti nan soufrans, indigence ak pè.
Kònen epi geri yo tout. Nou di ou mèsi.
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory.

9. NOU JOU
Sentespri, lespri lanmou divin,
anseye legliz ou a aji ak charite aktif sa a,
nan ki nou te konnen ou nan kè a nan Sen
ak nan men yo, toujou pare fè tout bagay posib yo nan sèvis la nan frè yo.
Fwi ou kite nan kè yo lakòz Legliz la,
atantif sou nouvo defi, reponn ak favè plen ou a pwojè ou nan renmen,
sanctifye tout limanite.
Nou di ou mèsi epi nou adore ou ansanm ak Papa a ak Pitit la.
Vini non SPIRIT SA! Twa Glory