Objektif batèm nan lavi kretyen an

Konfesyon kretyen yo diferan anpil nan ansèyman yo sou batèm.

Gen kèk gwoup lafwa ki kwè batèm nan lave peche.
Gen lòt ki konsidere batèm kòm yon fòm ègzorsis soti nan move lespri yo.
Gen lòt ki anseye ke batèm se yon etap enpòtan nan obeyisans nan lavi a nan kwayan an, men se sèlman yon rekonesans nan eksperyans nan delivre deja akonpli. Batèm nan tèt li pa gen pouvwa pou pirifye oswa sove anba peche. Pèspektif sa a rele "batèm kwayan an".

Siyifikasyon batèm nan
Yon definisyon jeneral sou batèm nan mo se "yon rit nan lave avèk dlo kòm yon siy pou pirifye ak konsekrasyon relijye". Rit sa a te pratike souvan nan Ansyen Testaman an. Li te vle di pite oswa pirifikasyon soti nan peche ak devosyon nan Bondye. Depi batèm te etabli an premye nan Ansyen Testaman an, anpil te pratike li kòm yon tradisyon, men yo pa te konplètman konprann siyifikasyon li yo ak siyifikasyon.

Batèm nan Nouvo Testaman an
Nan Nouvo Testaman an, siyifikasyon batèm nan wè pi klè. Se Bondye ki voye Jan Batis pou gaye nouvèl Jezikri sou lavni Mesi a. Bondye te dirije Jan (Jan 1:33) pou batize moun ki te aksepte mesaj li a.

Batèm Jan te rele "yon batèm nan tounen vin jwenn Bondye pou padon peche yo." (Mak 1: 4, NIV). Moun ki te batize pa Jan te rekonèt peche yo e yo te deklare lafwa yo ke atravè Mesi ki t ap vini an y ap jwenn padon. Batèm nan siyifikatif nan ke li reprezante padon ak netwayaj soti nan peche ki soti nan lafwa nan Jezikri.

Objektif batèm lan
Batèm dlo idantifye kwayan an ak Divinite a: Papa, Pitit ak Sentespri:

"Se poutèt sa, ale fè disip nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a." (Matye 28:19, NIV)
Batèm dlo idantifye kwayan a ak Kris la nan lanmò li, antèman ak rezirèksyon:

“Lè ou te vin jwenn Kris la, ou te 'sikonsi', men se pa yon pwosedi fizik. Se te yon pwosedi espirityèl - koupe nati peche ou yo. Paske ou te antere avèk Kris lè ou te batize. Se avèk li ou leve soti vivan nan yon nouvo lavi paske ou mete konfyans ou nan pouvwa pisan Bondye a, ki te leve soti vivan Kris la soti vivan nan lanmò a ". (Kolosyen 2: 11-12, NLT)
"Lè sa a, nou te antere avè l 'nan batèm nan lanmò pou, menm jan Kris la leve soti vivan nan lanmò nan tout bèl pouvwa Papa a, nou menm tou nou ka viv yon nouvo lavi." (Women 6: 4, NIV)
Batèm dlo se yon zak obeyisans pou kwayan an. Li ta dwe anvan pa tounen vin jwenn Bondye, ki tou senpleman vle di "chanjman". Li vire do bay peche nou ak egoyis nou pou nou sèvi Senyè a. Sa vle di mete fyète nou, pase nou ak tout byen nou devan Senyè a. Se ba li kontwòl lavi nou.

"Pyè reponn, 'Chak nan nou dwe vire do bay peche nou yo, epi tounen vin jwenn Bondye, epi yo dwe resevwa batèm nan non Jezikri, pou padonnen peche nou yo. Lè sa a, ou pral resevwa don Sentespri a. ' Moun ki te kwè sa Pyè te di yo te batize e yo te ajoute nan legliz la - apeprè twa mil nan tout ”. (Travay 2:38, 41, NLT)
Batèm dlo se yon temwen piblik: konfesyon a deyò nan yon eksperyans enteryè. Nan batèm, nou kanpe devan temwen ki konfese idantifikasyon nou avèk Senyè a.

Batèm dlo se yon imaj ki reprezante verite pwofon espirityèl nan lanmò, rezirèksyon, ak pirifikasyon.

Lanmò:

"Mwen te kloure sou kwa ak Kris la epi mwen pa viv ankò, men Kris la ap viv nan mwen. Lavi a mwen ap viv nan kò a, mwen ap viv pa konfyans nan Pitit Bondye a, ki te renmen m 'ak bay tèt li pou mwen ". (Galat 2:20, NIV)
Rezirèksyon:

"Lè sa a, yo te antere l 'avèk li nan batèm nan lanmò pou, menm jan Kris la te leve soti vivan nan lanmò nan tout bèl pouvwa papa a, nou menm tou nou te ka viv yon nouvo lavi. Si nou te ini avèk li nan fason sa a nan lanmò li, nou pral sètènman tou ini avèk li nan rezirèksyon l '". (Women 6: 4-5, NIV)
"Li te mouri yon fwa simonte peche, e kounye a, li ap viv pou tout bèl pouvwa Bondye. Se konsa, ou ta dwe konsidere tèt ou mouri nan peche ak ki kapab viv pou tout bèl pouvwa Bondye a nan Kris Jezi. Pa kite peche kontwole fason ou viv; pa bay nan dezi lustful l 'yo. Pa kite okenn pati nan kò ou vin tounen yon enstriman mechanste, pou itilize pou fè peche. Olye de sa, bay tèt ou konplètman bay Bondye depi yo ba ou yon nouvo lavi. Epi sèvi ak tout kò ou kòm yon zouti fè sa ki dwat devan Bondye pou tout bèl pouvwa Bondye a. " Women 6: 10-13 (NLT)
Netwayaj la:

"Ak dlo sa a senbolize batèm nan ki kounye a tou sove ou - pa retire nan pousyè tè nan kò a, men angajman an nan yon konsyans bon Bondye. Li sove ou soti nan rezirèksyon an nan Jezi Kris la." (1 Pyè 3:21, NIV)
"Men, ou te lave, ou te sanktifye, ou te jistifye nan non Seyè Jezi Kris la ak Lespri Bondye nou an." (1 Korentyen 6:11, NIV)