Lapriyè bay Bondye Papa a

Mwen beni ou

Mwen beni ou, Papa, nan kòmansman nouvo jou sa a.

Aksepte lwanj mwen ak mèsi pou kado a nan lavi ak lafwa.
Avèk pouvwa Lespri ou a, gide pwojè mwen yo ak aksyon yo:
se pou yo dapre volonte ou.
Libere m 'nan dekourajman nan fè fas a difikilte ak nan tout sa ki mal.
Fè m atantif a bezwen lòt moun.
Pwoteje fanmi mwen ak lanmou ou.
Se konsa'l ye.

PRIYE NAN ABANDONMAN PAPA a

Papa mwen, mwen abandone tèt mwen ba ou:
fè m 'sa ou pral renmen.
Kèlkeswa sa ou fè, mwen di ou mèsi.
Mwen pare pou anyen, mwen aksepte tout bagay,
toutotan volonte ou fèt nan mwen, nan tout kreyati ou yo.
Mwen pa vle nenpòt lòt bagay, Bondye mwen.
Mwen mete nanm mwen tounen nan men ou.
O Bondye, mwen bay li avèk tout renmen nan kè mwen,

paske mwen renmen ou epi li se yon bezwen nan renmen pou m 'bay tèt mwen,

mete tèt mwen san mezi nan men ou,
avèk konfyans enfini, paske ou se Papa mwen.

REPARE PRAYER

Bondye mwen, mwen kwè, mwen renmen, mwen espere e mwen renmen ou,
Mwen mande ou padon pou moun ki pa kwè,
yo pa adore, yo pa espere, e yo pa renmen ou.
Sen Trinite, Papa, Pitit, ak Sentespri:
Mwen renmen ou anpil epi mwen ofri ou
Kò ki pi presye a, san, nanm ak divinite nan Jezi Kris la,
prezante nan tout tantasyon sou tè a
nan reparasyon pou twoub, sakrilè ak indiféran
ak ki li menm li se peche.
Ak pou merit yo enfini nan pi sakre kè li
ak nan lapriyè Bondye a nan kè a Immaculate nan Mari,
Mwen mande ou pou konvèsyon moun k'ap fè peche pòv yo.

Bondye beni

Bondye dwe beni.
Benediksyon pou non Sentespri li.
Benediksyon pou Jezikri vre Bondye ak vrè moun.
Benediksyon pou non Jezi.
Benediksyon pou sakre kè li.
Benediksyon pou san koute chè li.
Benediksyon pou Jezi nan Sentsèn ki beni lotèl la.

Benediksyon pou paraclèt Sentespri a.
Benediksyon pou gran Manman Bondye a Bondye Sentespri.
Benediksyon pou Sentespri ak Immaculate li.
Benediksyon pou Sipozisyon bèl pouvwa li.
Benediksyon pou non Vyèj Mari ak manman.
Benedetto San Giuseppe, mari ki pi lib.
Lwanj pou Bondye nan zanj li yo ak moun k'ap sèvi Bondye.

PRÈ pri total konfyans nan Bondye

Bondye mwen, non sèlman mwen fè konfyans ou,
men mwen pa gen okenn konfyans nan ou.
Se konsa, ban m 'lespri a nan abandon
aksepte bagay sa yo ke mwen pa ka chanje.
Ban mwen lespri fòs la tou
chanje bagay mwen ka chanje.
Finalman, ban mwen lespri sajès la
dekouvri sa ki vrèman depann de mwen,
Lè sa a, fè m 'fè sèl ou ak volonte apa pou Bondye.
Amèn.

O kreyatè Bondye

O Bondye, kreyatè tout bagay:
ou abiye jou a avèk bèl limyè a
ak nwit la ak lapè a nan dòmi,
paske rès fè manb yo fasil nan travay,
soulaje fatig ak dissiper enkyetid.
Nou di ou mèsi pou jou sa a, nan lannwit;
nou priye pou nou vin ede nou.

Ann chante ou anba fon kè a avèk yon vwa pwisan;
e nou renmen ou avèk lanmou fò, adore grandè ou.
Epi lè fènwa lannwit la ranplase limyè jounen an,
Lafwa pa konnen fènwa, olye li limine lannwit lan.
Pa kite nanm nou yo dòmi
san yo pa mande w padon;
konfyans nan Bondye pwoteje rès nou yo soti nan tout danje ki genyen nan nwit la la.
Delivre nou anba enpurte, ranpli nou ak panse ou;
pa kite move moun nan deranje lapè nou.

RESEVWA, Seyè

Resevwa, Seyè, tout libète mwen,
aksepte memwa mwen,
entèlijans mwen ak tout volonte mwen.
Tout sa mwen ye, sa mwen posede, yo te ban mwen pa ou;
Mwen mete kado sa a nan men ou,
kite m 'antyèman a jete ou.
Jis ban m 'lanmou ou ak favè ou,

e mwen pral rich ase epi mande pou anyen ankò.
Amèn.

Seyè, lè

Seyè, Bondye nou an, lè pè pran nou,
pa kite nou dezespwa!
Lè nou wont, pa kite nou vin anmè!
Lè nou tonbe, pa kite nou sou tè a!
Lè nou pa konprann anyen ankò
e nou fatige, pa kite nou peri!
Non, fè nou santi prezans ou ak lanmou ou
ke ou te pwomèt enb ak kè kase
ki pè pou pawòl ou.
Pitit Gason byenneme ou la vini pou tout moun:
depi nou tout se, li te fèt nan yon ki estab
te mouri sou kwa a.
Seyè, reveye nou tout leve ak kenbe nou reveye
rekonèt li epi konfese li.

BONDYE PAP

Bondye lapè ak lanmou, nou priye nou:

Seyè Sen, Papa ki gen tout pouvwa a, Bondye ki p'ap janm fini,
libere nou anba tout tantasyon, ede nou nan tout difikilte,
konsole nou nan tout tribilasyon.
Ban nou pasyans nan advèsite,
ban nou adorasyon ou nan kè pite,
chante ou ak yon konsyans ki klè,
sèvi ou ak bonm siprèm.
Nou beni ou, Sen Trinite.
Nou di ou mèsi ak fè lwanj ou jou pa jou.
Nou sipliye ou, Abbà Papa.
Lwanj pou nou ak lapriyè yo se akeyi.

Seyè a, Seyè a!

Bondye ak Senyè tout bagay,
ke ou gen pouvwa sou tout lavi ak tout nanm,
sèlman ou ka geri m ':
koute lapriyè yon moun pòv.
Fè ou mouri ak disparèt,
pa prezans Lespri Sen ou,
koulèv la ki kach nan kè m 'yo.
Bay imilite nan kè mwen ak panse pratik nan yon pechè
ki moun ki deside konvèti.
Pa abandone yon nanm pou tout tan

ki moun ki kounye a konplètman soumèt devan ou,
ki konfese lafwa li nan ou,
ki te chwazi ak onore ou nan preferans a lemonn antye.
Sove mwen, Seyè, malgre move abitid
ki anpeche dezi sa a;
men pou ou, Seyè, tout bagay posib
nan tout sa ki enposib pou gason.

NOVENA POU BONDYE PAPA a

POU JWENN NENPT GRATIS

Vrèman, vrèman, mwen di ou:

tou sa ou mande Papa a

nan non mwen, li pral ba ou li. (S. Jan XVI, 24)

Pi Sentespri Papa, Bondye ki gen tout pouvwa ak mizèrikòd,
imilite fas atè devan ou, mwen adore ou ak tout kè m 'yo.
Men, kiyès mwen ye paske ou menm oze leve vwa mwen pou ou?
O Bondye, Bondye mwen ... mwen se pi piti bèt ou,
fè enfinite diy pou anpil peche m 'yo.
Men, mwen konnen ke ou renmen m 'enfiniman.
Ah, li vre; Ou te kreye m 'menm jan mwen ye, trase m' soti nan pa gen anyen, ak bonte enfini;
e li se verite tou ke Ou te bay divin pitit gason Jezi Jezi pou lanmò sou kwa a pou mwen;
epi se vre ke avèk li ou te ban mwen Sentespri a,
kriye anndan mwen ak manman endèskriptib.
epi ban mwen sekirite pou ou adopte ou nan Pitit ou a,
ak konfyans nan rele ou: Papa!
e kounye a, w ap prepare, p'ap janm fini an ak imans, kè kontan mwen nan syèl la.
Men, se verite ke nan bouch Jezi, Pitit ou a, se vre.
ou te vle asire m 'avèk mayitid wa a,
ke kèlkeswa sa mwen te mande ou nan non li, ou ta akòde l pou mwen.
Koulye a, Papa mwen, pou bonte enfini ou ak pitye ou,
nan non Jezi, nan non Jezi ...
Mwen mande w premye nan tout lespri a bon, lespri a nan pwòp ou a sèlman begotten,
Se konsa, mwen ka rele tèt mwen ak reyèlman gen pitit gason ou,
ak rele ou plis diy: Papa mwen! ...
Lè sa a, mwen mande ou pou yon favè espesyal (ekspoze Grace ke ou mande a).
Aksepte mwen, bon Papa, nan kantite pitit ou renmen anpil yo;
bay mwen menm mwen renmen ou pi plis ak plis, ke ou travay pou sanktifikasyon nan non ou ,.
Lè sa a, vin fè lwanj ou ak di ou mèsi pou tout tan nan syèl la.

O Papa ki pi amwa, nan non Jezi tande nou. (twa fwa)

O, Mari, premye pitit fi Bondye, priye pou nou.

(Se pou yon Pater, yon Ave ak 9 Gloria dwe resite kòrèkteman)

Tanpri, Seyè, ban nou toujou gen krentif pou ak renmen non ou,
pou pa janm wete swen lanmou ou nan men moun ou chwazi pou konfime nan lanmou ou.
Pou Kris la, Seyè nou an. Amèn.

Priye pou nèf jou youn apre lòt
(Pietro Kat La Fontaine - Patriyach nan Venice)