Lapriyè pou Trinité Sentespri a

NOVENA ALLA SS. TRINITY '

repete yon priyè nan chwa ou pou nèf jou nan yon ranje

PRIYE POU SS yo. TRINITY '

Mwen adore ou, O Bondye, nan twa moun, mwen soumèt devan tèt mwen majeste ou. Se ou menm sèl ki se, wout la, bote a, bonte.

Mwen glorifye ou, mwen fè lwanj ou, mwen di ou mèsi, mwen renmen ou, byenke mwen konplètman anmezi ak diy, nan sendika ak pitit gason renmen anpil ou a, Kris la, Sovè nou yo ak Papa nou, nan pitye a nan kè l 'ak pou merit enfini l' yo. Mwen vle sèvi ou, tanpri ou, obeyi ou epi renmen ou toujou, avèk Mari Bondye, Manman Bondye ak manman nou, tou renmen epi ede vwazen mwen an pou renmen ou.

Ban mwen Sentespri ou pou klere m ', korije m' ak gide m 'nan chemen ki nan kòmandman ou yo, ak nan pèfeksyon vre, ap tann pou Bliss nan syèl la, kote nou pral toujou fè lwanj ou. Se konsa'l ye.

(300 jou tolerans)

Benediksyon pou Trinite a ak Inite a endivizib:

nou pral fè lwanj li, paske li te fè pitye li avèk nou.

Seyè, Senyè nou an, ki jan non ou bèl pou tout tè a!

Lwanj pou Papa a, Pitit la ak Sentespri a,

jan li te ye nan konmansman an, e kounye a, epi toujou, ak pou tout tan. Se konsa'l ye.

Benediksyon pou Trinite a ak Inite a endivizib:

nou pral fè lwanj li, paske li te fè pitye li avèk nou.

PRIYE POU SS yo. TRINITY '

nan S. Agostino

Nanm mwen adore ou, kè m 'beni ou ak bouch mwen fè lwanj ou, apa pou Bondye ak endividyèl Trinite: Papa ki p'ap janm fini, sèl Pitit Gason renmen pa Papa a, Lespri a konsole ki soti nan renmen mityèl yo.

O, Toupisan, byenke mwen se sèl sèvitè ou yo ak manm ki pi enpafè nan legliz ou a, mwen fè lwanj pou ou.

Mwen envoke ou, Sen Trinite, pou ou kapab vin jwenn mwen pou banm lavi, epi pou fè nan kè pòv mwen yon tanp ki merite laglwa ou ak sentete ou. O Papa Etènèl, mwen priye nou pou Pitit Gason byenneme ou; o Jezi, mwen sipliye ou pou Papa ou; o Sentespri, mwen sipliye nou nan non renmen Papa a ak Pitit la: ogmante lafwa, espwa ak charite nan mwen. Fè konfyans mwen efikas, espwa mwen asire w ak anpil pitit pitit mwen renmen anpil. Se pou l 'fè m' merite pou yo lavi etènèl ak inosan nan lavi m 'ak ak sakre a nan koutim mwen an, pou ke yon jou li ka ini vwa mwen ak sa ki nan lespri yo beni, yo chante avèk yo, pou tout letènite: Papa etènèl, ki te kreye nou; Fè lwanj pou Pitit Gason an, ki moun ki rejenerasyon nou ak sakrifis la san nan kwa a; Fè kè nou kontan pouvwa Sentespri a, ki moun ki sanktifye nou ak a imè nan favè l 'yo.

Onè ak tout bèl pouvwa ak benediksyon pou Trinité apa pou Bondye ak adorabl pou tout syèk. Se konsa'l ye.

PRIYE POU SS yo. TRINITY '

Adorabl Trinité, Bondye sèlman nan twa moun, nou fas atè tèt nou devan ou!

Zanj lan ki gaye nan limyè ou pa ka soutni bèl li;

yo vwal figi yo epi imilye tèt yo nan prezans enfini Monwa ou.

Pèmèt moun ki rete nan mizerab ki sou latè a ini adore yo

pou moun ki nan lespri ki nan syèl la.

Papa, kreyatè mond lan, beni nan travay men ou!

Pawòl enkarn, Redanmtè nan mond lan, resevwa lwanj sa yo pou moun

ou bay san ou pi presye!

Lespri sen, sous favè ak prensip lanmou, fè lwanj

nan nanm yo ki tanp ou!

Men, malè! Seyè, mwen tande pale mal sou Bondye nan enkonveti yo ki pa vle ou

pou konnen, nan mechan yo ki joure ou, nan pechè ki meprize

lalwa ou, lanmou ou, kado ou yo.

O Papa ki pi pwisan, nou rayi odasyon sa a epi nou ofri ou,

avèk priyè fèb nou yo, adorasyon pafè Kris ou!

O Jezi ankò di Papa nou ki nan Syèl la padonnen yo,

paske yo pa konnen sa yo ap fè!

Sentespri a, chanje kè yo epi mete nou sou dife

nan zèl chod pou onè Bondye.

Papa, Pitit ak Sentespri finalman gouvènen ak renmen

konsa sou latè tankou nan syèl la.

Kantik benediksyon leve toupatou,

lansan nan lapriyè, trete nan lwayote.

Sen Trinite a toujou fè lwanj, sèvi ak onore

nan tout kreyati nan Jezikri, Seyè nou an. Amèn.