Ki sa Jezi te di Sen Faustina Kowalska sou Fen Tan yo

Senyè nou a Saint Faustina Kowalska, sou la fen tan, li te di: “Pitit fi m, pale ak mond Mizèrikòd mwen an; ke tout limanite rekonèt Mizèrikòd insondab mwen an. Se yon siy pou fen tan yo; Lè sa a, jou jistis la ap vini. Toutotan gen tan toujou, se pou yo ale nan sous Mizèrikòd Mwen an; pwofite san ak dlo k ap koule pou yo". Jounal, 848.

"Ou pral prepare mond lan pou vini final mwen an". Jounal, 429.

"Ekri sa: anvan mwen vin kòm yon Jij jis, Mwen vini an premye kòm Wa Mizèrikòd". Jounal, 83.

“Ou ekri: anvan mwen vini kòm yon jij ki jis, mwen premye louvri pòt mizèrikòd mwen an. Nenpòt moun ki refize pase nan pòt Mizèrikòd mwen an dwe pase nan pòt Jistis mwen an...”. Jounal, 1146.

"Sekretè Mizèrikòd mwen an, ekri, di nanm yo nan gwo mizèrikòd mwen an, paske jou terib la pre, jou jistis mwen an". Jounal, 965.

"Avan Jou Jistis la mwen voye Jou Mizèrikòd la". Jounal, 1588.

“Mwen pwolonje tan mizèrikòd pou pechè yo. Men, malè pou yo si yo pa rekonèt tan vizit mwen an. Pitit fi mwen, sekretè Mizèrikòd mwen an, devwa w se pa sèlman ekri ak pwoklame Mizèrikòd mwen an, men tou pou sipliye favè sa a pou yo, pou yo menm tou kapab glorifye Mizèrikòd mwen an”. Jounal, 1160

"Mwen gen yon lanmou espesyal pou Polòy epi, si l obeyi volonte m, m ap egzalte l nan pouvwa ak sentete. Nan li, etensèl la pral soti ki pral prepare mond lan pou vini final mwen an”. Jounal, 1732

Pawòl Vyèj Mari, Manman Mizèrikòd, pou Sen Faustina: "... Ou dwe pale ak mond lan sou gwo mizèrikòd li epi prepare mond lan pou dezyèm vini Sila a ki pral vini an, pa tankou Sovè ki gen mizèrikòd, men kòm Jij jis. Oswa, ki jan terib jou sa a pral! Detèmine se jou jistis la, jou kòlè Bondye a. Zanj yo tranble devan li. Pale ak nanm yo nan gwo mizèrikòd sa a pandan ke li toujou tan pou bay mizèrikòd ". Jounal, 635.

Atik ki gen rapò