SEKANS POU SPIRIT SEN

Vini non, Sentespri, voye yon reyon limyè ou soti nan syèl la. Vini, papa pòv yo, vini, kado, vini, limyè kè. Pafè kouraj, envite dous nan nanm nan, soulajman dous. Nan fatig, repoze; nan chalè a, abri; nan dlo nan je, konfò. O limyè ki pi beni, anvayi kè fidèl ou anndan yo. San fòs ou pa gen anyen ki nan moun, pa gen anyen san koupab. Lave sa ki sòt, mouye sa ki sèk, geri sa ki senyen. Pliye sa ki rijid, chofe sa ki frèt, dwat sa ki twonpe. Bay sèt kado ki apa pou ou yo ki mete konfyans yo nan ou sèlman. Bay vèti ak rekonpans, bay lanmò sen, bay lajwa etènèl. Amèn.