Si ou vle geri, chèche Jezi nan foul la

Pasaj la nan Levanjil Mak 6,53-56 dekri rive nan Jezi ak disip li yo nan Gennario, yon vil sou kòt lès lanmè Galile a. Ti pasaj sa a nan Levanjil la konsantre sou gerizon malad yo ke Jezi fè pandan sejou li nan vil la.

kwa

Epizòd la kòmanse ak deskripsyon arive Jezi ak disip li yo nan Gennario apre yo fin travèse a. Lanmè Galile. Lè moun nan vil la vin konnen prezans Jezi, yo te kòmanse vole soti toupatou, yo te pote malad ak enfim yo sou fatra ak tapi. Foul la tèlman gwo, Jezi pa menm ka manje.

Premye moun ki pwoche bò kote l, se yon fanm ki gen douz lane ap soufri ak senyen. Madanm nan kwè ke Jezi te kapab geri li, li pwoche bò dèyè epi li manyen rad li. Menm lè a, li santi ke li te geri. Jezi vire tèt li epi li mande ki moun ki manyen li. Disip yo reponn li ke foul moun yo antoure li sou tout kote, men li konprann ke yon moun te manyen rad li ak lafwa. Lè sa a, fi a prezante tèt li bay Jezi, li rakonte l istwa li epi li di li: “Fi, lafwa ou geri ou. Ale ak kè poze epi geri nan afliksyon ou a."

granmoun aje

Chèche Jezi nan lapriyè

Apre Jezi fin geri fi a, li kontinye geri moun ki malad ak enfim yo prezante l yo. Moun ki nan vil la kòmanse mennen moun ki malad yo soti toupatou, espere ke li pral geri yo. Nan anpil ka, li se ase manyen rad li yo ka geri, tankou nan ka a nan fanm nan senyen. Jezi kontinye geri malad yo jiskaske solèy la kouche.

men manyen

Lafwa kapab yon rekonfò pou moun k ap pase yon moman difisil. Jezi te pwomèt pou l toujou avèk nou, menm nan moman ki pi nwa nan lavi nou. Li envite nou fè l konfyans epi mete konfyans nou nan li. Lè nou konfye tèt nou, li akeyi nou jan nou ye a epi li ede nou simonte difikilte nou yo.

Lapriyè se yon fason efikas pou nou antre an kontak ak Jezi, nou ka mande l pou l geri blesi ak maladi nou yo. Jezi di: «Mande, y ap ba ou; chèche epi w ap jwenn; frape epi l ap ouvri pou ou." Li ankouraje nou pou nou mande ak lafwa e pou nou kwè se li sèlman ki ka reponn priyè nou yo.

Atik ki gen rapò