എന്താണ് ആരാധന, ഭക്തി, ആരാധന എന്നിവയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ 3 പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരാധന, ഭക്തി, ആരാധന, യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ.

പള്ളി

വെനറേഷൻ

ആരാധന ഒന്നാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ രൂപം ഒരു ഉയർന്ന അധികാരത്തിലേക്കോ, ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കോ ആഴത്തിൽ വിശുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന അർഹിക്കുന്നു. ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കാം വിശുദ്ധന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദേവതകൾ പോലുള്ള മതപരമായ വ്യക്തികൾ, പലപ്പോഴും ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയോ വിശുദ്ധ ചിത്രങ്ങളുടെ ആരാധനയിലൂടെയോ സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആരാധന ഒരു വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനം ഒപ്പം നന്ദിയും, എന്നാൽ അത് ഭക്തിയെക്കാളും ആരാധനയെക്കാളും വസ്തുനിഷ്ഠവും ഔപചാരികവുമാകാം.

ഭക്തി

ഭക്തിയാകട്ടെ, എ ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പം ഒരു കാരണം, ആദർശം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ പ്രതിബദ്ധത. ഇത് പലപ്പോഴും മതവുമായോ ആത്മീയതയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ l പോലുള്ള മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാം'സ്നേഹം, കല അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി. അതിലൂടെ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും preghiera, ധ്യാനം, മതപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കൽ, മാത്രമല്ല ദൈനംദിന ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഭക്തി.

മക്കൾ

ആരാധന

ആരാധന, ആരാധനയുടെയും ഭക്തിയുടെയും അതിലും ഉയർന്ന തലമാണ്. അത് തീവ്രവും ഗഹനവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ബഹുമാനം ആരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും നേരെ പരമോന്നതമോ ദൈവികമോ. ആരാധനയിൽ പൂർണ്ണത ഉൾപ്പെടുന്നു ഉപേക്ഷിക്കൽ തന്നെയും ഒന്ന് സമർപ്പിക്കൽ ആരാധനയുടെ വസ്തുവിലേക്ക് ആകെ. ഉപാസകന് തന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവയുമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്യധികമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും ഒരു പ്രവൃത്തിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. ഇത് പലപ്പോഴും ദൈവികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥനകൾ, പാട്ടുകൾ, വിശുദ്ധ ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗ പ്രവൃത്തികൾ.

ദിവ്യബലി

ആരാധനയുടെ ഉയർന്ന രൂപമായ ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ച, ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹമാണ്, അത് ഭക്തിയുടെയും ആരാധനയുടെയും ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം ദിവ്യബലിയിൽ. ഇത് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുസമർപ്പിത ഹോസ്റ്റ്, കത്തോലിക്കർക്ക് ശരീരത്തെയും രക്തത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു.