നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബത്തിന് വലിയ സഹായത്തിന്റെ 10 അനുഗ്രഹങ്ങൾ

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സഭയുടെ ഒരു ആരാധനാ പുസ്തകമായ ബെനഡിക്ഷണലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 10 ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായവ.

urbi et orbi

പ്രസിദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ

മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുഗ്രഹം അത് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് പപ്പ ഞങ്ങൾക്ക്. മാർപ്പാപ്പ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തോടുള്ള അടുപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്നതിനാൽ ഇത് വളരെ ശക്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിത്.

ഉർ‌ബി എറ്റ് ഓർ‌ബി, അതായത് "നഗരത്തിലേക്കും ലോകത്തിലേക്കും" എന്നത് ഒന്നാണ് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റർ സമയങ്ങളിൽ മാർപ്പാപ്പ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ നൽകുന്നു.

ദിവ്യബലി കുർബാനയുടെ ആഘോഷവേളയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പുരോഹിതന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സമർപ്പിത ഹോസ്റ്റിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

അത് പാദ്രെ പിയോയുടെ ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് പള്ളി പാദ്രെ പിയോയുടെ പേരിലുള്ള കത്തോലിക്കൻ. ഈ അനുഗ്രഹം അതിന്റെ തൗമതുർജിക്കൽ കഴിവുകൾ കാരണം ശക്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

പപ്പ ഞങ്ങൾക്ക്

അത് സാൻ ഫ്രാൻസെസ്കോയുടെ മൃഗങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും രക്ഷാധികാരിയായ അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണവും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ അനുഗ്രഹം പലപ്പോഴും ചൊല്ലാറുണ്ട്.

നുസിയാലെ വിവാഹ വേളയിൽ നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണിത്. ഇണകളിലേക്കും അവരുടെ ഭാവി കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിത്.

അത് മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങളെ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നിരവധി മതപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാരമാണിത്.

വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഒരു പുരോഹിതൻ ഒരു വീടിനെയോ കെട്ടിടത്തെയോ തിന്മയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത്. ഈ അനുഗ്രഹം പലപ്പോഴും പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലോ ആരെങ്കിലും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോഴോ ചെയ്യാറുണ്ട്.

ഐറിഷ് ഒന്ന് ഈ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും സംരക്ഷണവും നൽകണമെന്ന് ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത ഐറിഷ് അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനയാണ്.

ഈസ്റ്റർ ഒന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷവേളയിൽ നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണിത്.