Uthenga

Yesu amachiritsa mabala onse omwe muyenera kukhala ndi chikhulupiriro ndi kudalira. Titchule dzina lake loyera ndipo tidzamvedwa.

Yesu amachiritsa mabala onse omwe muyenera kukhala ndi chikhulupiriro ndi kudalira. Titchule dzina lake loyera ndipo tidzamvedwa.

Ndime ya Uthenga Wabwino wa Marko 8,22:26-XNUMX ikunena za kuchiritsidwa kwa munthu wakhungu. Yesu ndi ophunzira ake ali m’mudzi wa Betsaida pamene . . .

Nkhani ya lero ya pa Epulo 11, 2023 ndi ndemanga

Nkhani ya lero ya pa Epulo 11, 2023 ndi ndemanga

Kuchokera mu Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu molingana ndi Mateyu 20,17: 28-XNUMX. Pa nthawi imeneyo, pamene anali kukwera ku Yerusalemu, Yesu anatenga khumi ndi awiri aja ndi panjira.

Uthenga Wabwino wa Marichi 8, 2023

Uthenga Wabwino wa Marichi 8, 2023

Uthenga Wabwino wa Marichi 8, 2021: Ndimakonda kuwona mu chithunzichi Mpingo womwe mwanjira inayake uli wamasiye, chifukwa umadikirira ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 1, 2023

Uthenga Wabwino wa Marichi 1, 2023

Uthenga Wabwino wa Marichi 1, 2021, “Papa Francis”: Koma ndikudabwa, kodi mawu a Yesu ndi oona? Kodi n’zothekadi kukonda mmene Mulungu amakondera? . . .

Uthenga Wabwino wa February 26, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 26, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

Lamlungu loyamba la Lenti, Uthenga Wabwino umakumbukira mitu ya mayesero, kutembenuka mtima ndi uthenga wabwino. Marko analemba kuti: “Mzimu unakankhira . . .

Uthenga Wabwino wa February 22, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 22, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

Lerolino, timamva funso la Yesu likufunsidwa kwa aliyense wa ife: “Ndipo inu, munena kuti Ine ndine yani? Kwa aliyense wa ife. Ndipo aliyense wa...

Uthenga Wabwino wa February 15, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 15, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m’buku la Genesis Gen 4,1:15.25-XNUMX: Adamu anakumana ndi mkazi wake Hava, amene anatenga pakati nabala Kaini ndipo anati: “Ndapeza mwamuna . . .

Uthenga Wabwino wa February 12, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 12, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m’buku la Genesis 3,1:8-XNUMX: Njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse zakuthengo zimene Mulungu anazipanga, . . .

Uthenga Wabwino wa February 10, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 10, 2023 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m’buku la Genesis Gen 2,4:9.15b-17-XNUMX Tsiku limene Yehova Mulungu analenga dziko lapansi ndi thambo, panalibe chitsamba pa...

Uthenga Wabwino wa February 9, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 9, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m’buku la Genesis 1,20:2,4-XNUMX, XNUMXa Mulungu anati: “Madzi a zamoyo ndi mbalame aziuluka pamwamba pa dziko lapansi, pamaso pa nyanja . . .

Uthenga Wabwino wa February 8, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 8, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera mbuku la Genesis Gen 1,1:19-XNUMX Pachiyambi Mulungu adalenga thambo ndi dziko lapansi. Dziko lapansi linali lopanda kanthu, lopanda kanthu, ndi mdima...

Uthenga Wabwino wa February 7, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 7, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU LIJA Kuwerenga Koyamba kuchokera m’buku la Yobu Yobu 7,1:4.6-7-XNUMX Yobu ananena kuti: “Munthu sagwira ntchito yolemetsa padziko lapansi . . .

Mu Chipangano Chatsopano Yesu amalira katatu, ndipamene zimamveka

Mu Chipangano Chatsopano Yesu amalira katatu, ndipamene zimamveka

Mchipangano Chatsopano, Yesu adalira katatu kokha. Apa ndi liti.

Thangwi yanji Yezu acita pirengo? Uthenga wabwino umatiyankha kuti:

Thangwi yanji Yezu acita pirengo? Uthenga wabwino umatiyankha kuti:

N’chifukwa chiyani Yesu ankachita zozizwitsa? Mu Uthenga Wabwino wa Maliko, zambiri mwa zozizwitsa za Yesu zimachitika pofuna kuthandiza anthu. Mkazi akudwala,...

Mawu a Yesu: Marichi 23, 2021 ndemanga yosindikizidwa (kanema)

Mawu a Yesu: Marichi 23, 2021 ndemanga yosindikizidwa (kanema)

Mawu a Yesu: chifukwa adanena chotere, ambiri adakhulupirira Iye. Yohane 8:30 Yesu anaphunzitsa mu njira zobisika koma zakuya za…

Uthenga wa tsiku la Marichi 22, 2021, ndemanga

Uthenga wa tsiku la Marichi 22, 2021, ndemanga

Uthenga Wabwino watsiku Marichi 22, 2021: Uwu ndi mzere wamphamvu womwe Yesu adalankhula Afarisi oweruza ndi odzudzula adabweretsa kwa Yesu mkazi yemwe ...

Gospel of March 21, 2021 ndi ndemanga ya papa

Gospel of March 21, 2021 ndi ndemanga ya papa

Uthenga Wabwino wa Marichi 21, 2021: Mu chifaniziro cha Yesu wopachikidwa, chinsinsi cha imfa ya Mwana chimawululidwa ngati mchitidwe wapamwamba wachikondi, gwero la ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 20, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 20, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 20, 2021: Yesu amalalikira ndi ulamuliro wake, monga munthu amene ali ndi chiphunzitso chomwe amadzikokera yekha, osati monga alembi ...

Gospel of March 19, 2021 ndi ndemanga ya papa

Gospel of March 19, 2021 ndi ndemanga ya papa

Uthenga Wabwino wa Marichi 19, 2021, Papa Francisko: Mau awa ali kale ndi ntchito yomwe Mulungu wapereka kwa Yosefe. Kukhala woyang'anira ....

Uthenga Wabwino wa Marichi 18, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa Marichi 18, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa Tsiku la Marichi 18, 2021: Kuchokera m'buku la Ekisodo Eks 32,7:14-XNUMX M'masiku amenewo, Yehova adati kwa Mose: "Pita, tsika, chifukwa anthu ako, ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 16, 2021 ndi mawu a Papa Francis

Uthenga Wabwino wa Marichi 16, 2021 ndi mawu a Papa Francis

Kuchokera m'buku la mneneri Ezekieli 47,1: 9.12-XNUMX M'masiku amenewo [mngeloyo] ananditsogolera ku khomo la kachisi [wa Ambuye] ndipo ndinaona kuti pansi pa khomo la ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 15, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 15, 2021

Kukhulupirira. Kukhulupirira kuti Ambuye akhoza kundisintha, kuti Iye ndi wamphamvu: monga anachitira munthu amene anali ndi mwana wodwala, mu Uthenga Wabwino. ‘Ambuye, bwerani, choyamba . . .

Uthenga Wabwino wa Marichi 14, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 14, 2021

Yesu sanalire Yerusalemu yekha, koma tonsefe. Ndipo amapereka moyo wake, kuti tizindikire kuchezera kwake. Augustine Woyera ananena mawu, ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 13, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 13, 2021

Uthenga Wabwino wa pa Marichi 13, 2021: Kutha kunena kuti ndife ochimwa kumatitsegulira ife ku kudabwa kwa kukumana ndi Yesu Khristu, kukumana koona. Komanso…

Uthenga Wabwino wa Marichi 12, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 12, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 12, 2021: Ndipo pachifukwa ichi Yesu akuti: 'Chikondi chachikulu ndi ichi: kukonda Mulungu ndi moyo wako wonse, ndi moyo wako wonse ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 11, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 11, 2021

Uthenga Wabwino wa Tsiku 11 Marichi 2021: Chenjerani! Koma, njira zitatu, ha! Osasokoneza chowonadi. Yesu akulimbana ndi mdierekezi: muyeso woyamba. Mulingo Wachiwiri:...

Uthenga Wabwino wa Marichi 10, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 10, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 10, 2021: pachifukwa ichi Ambuye akubwereza zomwe zinali mu Chipangano Chakale: Lamulo lalikulu kwambiri ndi liti? Kukonda Mulungu ndi ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 9, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 9, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 9, 2021: kupempha chikhululukiro ndi chinthu china, ndi chinthu china kuposa kupempha chikhululukiro. Ndalakwitsa? Koma, pepani, ndinalakwitsa ... ndinachimwa! ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 7, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 7, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 7: Zimakhala zoyipa kwambiri pamene mpingo ulowa mu mtima wopanga nyumba ya Mulungu msika. Mawu awa ife ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 5, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 5, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 5: Ndi fanizo lovuta kwambiri ili, Yesu amaika olankhula naye patsogolo pa udindo wawo, ndipo akuchita izi momveka bwino kwambiri.

Uthenga Wabwino wa Marichi 4, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 4, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 4, 2021: Pomwe Lazaro anali pansi pa nyumba yake, kwa munthu wachumayo kunali kuthekera kwa chipulumutso, tsegulani chitseko, thandizani Lazaro, ...

Uthenga Wabwino wa Marichi 3, 2021 ndi mawu a papa

Uthenga Wabwino wa Marichi 3, 2021 ndi mawu a papa

Uthenga Wabwino wa Marichi 3, 2021: Yesu, atamvetsera kwa Yakobo ndi Yohane, sanakhumudwe, sakwiya. Kupirira kwake kulidi kopanda malire....

Uthenga Wabwino wa Marichi 2, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 2, 2021

Uthenga Wabwino wa Marichi 2, 2021: Ife ophunzira a Yesu sitiyenera kufunafuna maudindo aulemu, ulamuliro kapena ukulu. (...) Ife, ophunzira a...

Uthenga Wabwino watsiku la 28 February 2021

Uthenga Wabwino watsiku la 28 February 2021

Uthenga Wabwino wa February 28, 2021: Kusandulika kwa Khristu kumatiwonetsa momwe akhristu amaonera zowawa. Kuvutika si sadomasochism: ndi ...

Uthenga Wabwino watsiku la 27 February 2021

Uthenga Wabwino watsiku la 27 February 2021

Uthenga Wabwino wa Tsiku February 27, 2021 Papa Francis ndemanga: Akudziwa bwino lomwe kuti adani okonda ndi opitilira mphamvu zathu, koma ...

Uthenga Wabwino watsiku la 26 February 2021

Uthenga Wabwino watsiku la 26 February 2021

Uthenga Wabwino wa February 26, 2021 Ndemanga ya Papa Francis: Kuchokera pa zonsezi tikumvetsetsa kuti Yesu samangopereka kufunikira kwa kusunga mwambo ndi ...

Uthenga Watsikulo: February 25, 2021

Uthenga Watsikulo: February 25, 2021

Uthenga Wabwino watsiku, February 25, 2021 Papa Francis ndemanga: sitiyenera kuchita manyazi kupemphera ndi kunena: "Ambuye, ndikufuna izi", "Ambuye, ine ...

Uthenga Wabwino watsiku la 24 February 2021

Uthenga Wabwino watsiku la 24 February 2021

Ndemanga ya Papa Francis pa Uthenga Wabwino wa February 24, 2021: m'Malemba Opatulika, pakati pa aneneri a Israeli. Munthu wodabwitsa kwambiri akuwonekera ....

Uthenga Wabwino wa February 23, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 23, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Mawu akuti "kumwamba" safuna kusonyeza mtunda, koma kusiyana kwakukulu kwa chikondi, gawo lina la chikondi, chikondi chosatopa, chikondi chomwe nthawi zonse ...

Uthenga Wabwino wa February 20, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 20, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m’buku la mneneri Yesaya 58,9:14b-XNUMX Atero Yehova: “Mukachotsa chitsenderezo pakati panu, ndi kuloza chala chanu, . . .

Uthenga Wabwino wa February 19, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 19, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU M'buku la mneneri Yesaya 58,1-9atero Yehova, Fuulani mokweza, musayang'anire; kwezani mawu anu ngati lipenga, ...

Uthenga Wabwino wa February 18, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 18, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m’buku la Deuteronomo: (Deuteronomo 30,15:20-XNUMX) Mose analankhula ndi anthuwo kuti: “Taonani, lero ndiika moyo wanga pamaso panu, ndipo . . .

Uthenga Wabwino wa February 17, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 17, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA PA TSIKU Kuwerenga koyamba m’buku la mneneri Yoweli 2,12:18-XNUMX Atero Yehova: “Bwererani kwa Ine ndi mtima wanu wonse, ndi kusala kudya, ndi misozi . . .

Uthenga Wabwino wa February 16, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 16, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m’buku la Genesis Gen 4,1:15.25-XNUMX: Adamu anakumana ndi mkazi wake Hava, amene anatenga pakati nabala Kaini ndipo anati: “Ndapeza mwamuna . . .

Uthenga Wabwino wa February 13, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 13, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m'buku la Genesis 3,9:24-XNUMX Yehova Mulungu anaitana munthuyo nati kwa iye, "Uli kuti?". Iye anayankha kuti: “Ndinamva mawu anu . . .

Uthenga Wabwino wa February 11, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 11, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera m’buku la Genesis 2,18:25-XNUMX Yehova Mulungu anati: “Sikwabwino kuti munthu akhale yekha: ndifuna kumthandiza . . .

Uthenga Wabwino wa February 6, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 6, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera mu kalata yopita kwa Aheberi

Uthenga Wabwino wa February 5, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 5, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA KWA TSIKU Kuchokera mu kalata yopita kwa Ahebri 13,1:8-XNUMX Abale, chikondi cha pa abale chikhalabe chokhazikika. Musaiwale kuchereza alendo; ena pochita, osadziwa, alandira angelo.

Uthenga Wabwino wa February 4, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

Uthenga Wabwino wa February 4, 2021 ndi ndemanga ya Papa Francis

KUWERENGA TSIKU Kuchokera mu kalata yopita kwa Ahebri 12,18:19.21-24-XNUMX Abale, simunayandikire ku chinthu chogwirika, kapena kumoto woyaka kapena ...