د ورځې وقف: د ایمان اعمال یادول ، د انسان درناوی ترلاسه کول

Le virtù di questo Santo. I Santi non attendevano gli ultimi istanti della vita per praticare la virtù; non dicevano: domani, ma cominciando a tempo, al sopraggiungere della morte, erano disposti, tranquilli e contenti. S. Stefano era ancora giovane, ma nella Chiesa risplendeva già come uomo di Fede viva: pieno di grazia di Dio, di fortezza, di sapienza e di Spirito Santo. Che bell’elogio! Di tè cosa dicono? Quando aspetti a mutare vita?

Il coraggio di S. Stefano. Tu che hai paura d’un sorriso, d’una parola, tu che, per rispetto umano, tralasci il bene, o consenti al male, mira il giovane Stefano in mezzo alla sinagoga. Sono molti e potenti i maligni che disputano con lui: e Stefano difende la verità, intrepido. Lo calunniano: e Stefano rimane imperterrito. Lo condannano al martirio: e Stefano lo affronta senza cedere d’un passo. Questi sono i veri cristiani! E tu vacilli e cedi al primo urto?

Il martirio di S. Stefano. Mira il giovane diacono, mentre le pietre scagliategli lo uccidono; egli. ilare in volto, guarda il Cielo, vedendo Gesù che lo attende al premio, piega a terra i! ginocchio, e prima chiede perdono per i suoi lapidatori, indi raccomanda se stesso a Dio : Signore Gesù, ricevi il mio spirito; cosi dicendo spira. Che belle massime per morire da santo! 1° Guardare sovente il Cielo; 2° pregare per tutti; 3° abbandonarsi nelle mani di Dio… Meditale…

PRATICA. – Recita gli atti di Fede ecc.; vinci il rispetto umano

د سم ټکو ویلو لپاره دعا

د سم ټکو ویلو لپاره دعا

ځواکمن انحراف چې تاسو سره په خوښۍ ژوند کې مرسته کوي!

ځواکمن انحراف چې تاسو سره په خوښۍ ژوند کې مرسته کوي!

سینټ جوزف ته وقف: هغه دعا چې مرسته کوي!

سینټ جوزف ته وقف: هغه دعا چې مرسته کوي!

د سینټ امبروز دعا: د عیسی مسیح ته وقف!

د سینټ امبروز دعا: د عیسی مسیح ته وقف!

ګړندی ورځنۍ وقفې: د یووالي لپاره دعا وکړئ

ګړندی ورځنۍ وقفې: د یووالي لپاره دعا وکړئ

په خدای باور وکړئ ، د انجیل سره دعا وکړئ

په خدای باور وکړئ ، د انجیل سره دعا وکړئ

د اضطراب زړونو لپاره بې ساری او مؤثره دعا

د اضطراب زړونو لپاره بې ساری او مؤثره دعا