د ورځې وقف: عیسی ته دعا وکړئ ، هغه ته ووایاست چې هغه ستاسو زړه بدلوي

Le armonie degli Angeli. Era la mezzanotte: tutta la natura riposava nel silenzio, e nessuno pensava ai due Pellegrini di Nazaret, privi di albergo in Betlemme. Maria vegliava in preghiera, quando la capanna s’illumina, si ode un vagito : Gesù è nato. A un tratto, gli Angeli scendono a corteggiarlo, e sulle cetre intonano: Gloria a Dio, e pace agli uomini. Che grande festa per il Cielo! Che gioia per la terra! E tu sarai freddo, sapendo che Gesù nasce, vagisce per te?

La visita dei pastori. Chi mai fu invitato per primo a visitare Gesù? Forse Erode o l’imperatore di Roma? Forse i grandi capitalisti? Forse i sapienti della sinagoga? No: Gesù povero, umile e nascosto, sdegna il fasto del mondo. Pochi pastori che intorno a Betlemme vegliavano sui loro greggi, furono i primi invitati alla capanna; pastori umili e disprezzati come Gesù; poveri d’oro, ma ricchi di virtù; veglianti, cioè fervorosi… Dunque gli umili, i virtuosi, i fervidi, sono quelli che piacciono al Bambino…

Il dono dei pastori. Ammira la Fede dei pastori nell’avvicinarsi e nell’entrare nella capanna. Non veggono che rozze pareti, non contemplano che un Bambino simile agli altri, posto sulla paglia. Ma l’Angelo ha parlato; ed essi si prostrano ai piedi della greppia, adorano Iddio in fasce. Gli offrono regali semplici, ma gli donano il cuore per riprenderlo santo e innamorato di Dio. E tu non offrirai il cuore a Gesù? Non lo pregherai a farti santo?

PRATICA. – Cinque Pater a Gesù; digli che ti cambi il cuore.

د سم ټکو ویلو لپاره دعا

د سم ټکو ویلو لپاره دعا

ځواکمن انحراف چې تاسو سره په خوښۍ ژوند کې مرسته کوي!

ځواکمن انحراف چې تاسو سره په خوښۍ ژوند کې مرسته کوي!

سینټ جوزف ته وقف: هغه دعا چې مرسته کوي!

سینټ جوزف ته وقف: هغه دعا چې مرسته کوي!

د سینټ امبروز دعا: د عیسی مسیح ته وقف!

د سینټ امبروز دعا: د عیسی مسیح ته وقف!

ګړندی ورځنۍ وقفې: د یووالي لپاره دعا وکړئ

ګړندی ورځنۍ وقفې: د یووالي لپاره دعا وکړئ

په خدای باور وکړئ ، د انجیل سره دعا وکړئ

په خدای باور وکړئ ، د انجیل سره دعا وکړئ

د اضطراب زړونو لپاره بې ساری او مؤثره دعا

د اضطراب زړونو لپاره بې ساری او مؤثره دعا