نون مسکا وکړه

نون چې د هغې د مرګ په شیبه کې موسکا کوي

څوک د مرګ په شیبه داسې موسکا کوي؟

Suor Cecilia, ha testimoniato il suo amore per Cristo di fronte a un tumore al polmone Suor Cecilia, del Carmelo di Santa Fe, in Argentina, soffriva di un tumore al polmone. Quello che ha più colpito quanti la circondavano è stato il tenero sorriso con il quale ha chiuso gli occhi a questo mondo, simile a quello di un’innamorata che aspetta un incontro a lungo atteso, come si può vedere dalle fotografie.

د ورځې بحث "له واده دمخه جنسي"

د ورځې بحث "له واده دمخه جنسي"

کلیسا: د خداي مور او رومال مالګي ترمینځ توپیر

کلیسا: د خداي مور او رومال مالګي ترمینځ توپیر

Incest: ولې کلیسا دا غندي؟

Incest: ولې کلیسا دا غندي؟

د خدای سره د اړیکې درلودو لپاره 3 کارونه

د خدای سره د اړیکې درلودو لپاره 3 کارونه

سینټ فوسټینا موږ ته وایي چې څنګه د نورو لپاره دعا وکړو

سینټ فوسټینا موږ ته وایي چې څنګه د نورو لپاره دعا وکړو

بخشه: دیني معنی او نور ډیر څه

بخشه: دیني معنی او نور ډیر څه

لومړی فصل: د ژوند پریکړې او پریکړې

لومړی فصل: د ژوند پریکړې او پریکړې