Nyaya inoshamisa yeimwe mhuri yokuNigeria inoramba yakatendeka kuchiKristu pasinei nokuurayirwa kutenda

Nanhasi zvinorwadza kunzwa nyaya dzevanhu vakaurayiwa nekuti vakasarudza chitendero chavo. Vaiva noushingi hwokuramba vaine kutenda kwavo pasinei nezvose. Munyika umo munhu akasununguka kukanganisa asi kwete kusarudza, kuchine vanhu vakaita saManga vanotenda mu Chikirisitu muNigeria, achiisa upenyu hwake pangozi.

Manga

Yaiva October 2, 2012, apo Manga pazera remakore makumi maviri akaona hupenyu hwake huchichinja zvachose. Varume veboka reBogo Islamist, iro rakapika kuvimbika kuAl-Qaeda, vakapinda mumba make.

I jihadists vakabudisa varume vakuru vemhuri mumba, tevere Manga, baba nomunun’una wake, ndokupfigira amai navana vaduku mukamuri.

Kuzvipira kukuru kwaManga kuchiKristu

Panguva iyoyo varume veBogo, vakabvunza baba va ramba Jesu uye kugamuchira Islam. Pakuramba kwake kwakatanga mhirizhonga, baba vemanga kugurwa musoro, vakabva vaedza kugura musoro wehanzvadzi yavo, uye vachitenda kuti akanga afa vakabva vachinja kuna Manga. Pashure pokumurova kasingaperi negaro repfuti, vakatora banga ndokuedza kumugurawo musoro.

mwana

Panguva iyoyo Manga akaridza nyeredzi salmo 118, akafunga nezvaJesu ndokunyengeterera kukanganwirwa kuvavengi vake. Vapambi pavakafunga kuti afa vakabva vabuda vachisiya ropa rakazara nezvitunha, amai nevana vachiridza mhere mumba.

Vavakidzani vakazivisa mapurisa neve emergency emergency. Manga nemukoma wake vakaendeswa kuchipatara. Vanachiremba vakakwanisa kuponesa Munin'ina waManga, asi pairatidza kuti pakanga pasisina tariro, akanga arasikirwa neropa rakawandisa.

Vanachiremba pavakanga vachikanda mapfumo pasi, Manga's electrocardiogram yakatanga kuratidza zviratidzo zvemwoyo. Manga aive mupenyu achitenda Mwari neminyengetero yake.

Vazhinji vekuNigeria MaKristu vaiva nesimba rokupupurira tariro inonyandura uye inonyandura ruremekedzo. Vacharamba vachitenda uye vachikudza Jesu uye vakatendeka kwaari pasinei nekuisa upenyu hwavo pangozi.

Zvinyorwa zvinoenderana