4 Ukweli ambao kila Mkristo hapaswi kuusahau kamwe

Kuna jambo moja tunaweza kusahau ambalo ni hatari zaidi kuliko kusahau mahali tulipoweka funguo au kutokumbuka kuchukua dawa muhimu. Moja ya mambo muhimu zaidi ya kusahau ni sisi ni nani katika Kristo.

Tangu wakati tunapookolewa na kumwamini Kristo kama Mwokozi wetu, tunakuwa na utambulisho mpya. Biblia inasema sisi ni “viumbe vipya” (2 Wakorintho 5:17). Mungu anatutazama. Tumefanywa watakatifu na bila lawama kupitia damu ya dhabihu ya Kristo.

Picha na Jonathan Dick, OSFS on Unsplash

Si hivyo tu, kwa imani tuliingia katika familia mpya. Sisi ni watoto wa Baba na warithi pamoja wa Kristo. Tuna faida zote za kuwa sehemu ya familia ya Mungu.Kupitia Kristo, tuna ufikiaji kamili kwa Baba yetu. Tunaweza kuja Kwake wakati wowote, mahali popote.

Tatizo ni kwamba tunaweza kusahau utambulisho huu. Tukiwa watu wenye tatizo la amnesia, tunaweza kusahau sisi ni nani na mahali petu katika Ufalme wa Mungu, na hilo linaweza kutuacha tukiwa hatarini kiroho. Kusahau sisi ni nani ndani ya Kristo kunaweza kutufanya tuamini uongo wa ulimwengu na kutupeleka mbali na njia nyembamba ya uzima. Tunaposahau jinsi tunavyopendwa na Baba yetu, tunatafuta upendo bandia na mbadala wa uwongo. Wakati hatukumbuki kuasiliwa kwetu katika familia ya Mungu, tunaweza kutangatanga katika maisha kama yatima aliyepotea, asiye na tumaini na peke yake.

Hapa kuna kweli nne ambazo hatutaki au hatupaswi kusahau:

  1. Kwa sababu ya kifo cha Kristo mahali petu, tumepatanishwa na Mungu na kupata ufikiaji kamili na kamili kwa Baba yetu: “Katika yeye huyo, kwa damu yake, tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake; ametumiminia kwa wingi, akitupa kila namna ya hekima na akili”. (Waefeso 1:7-8)
  2. Kupitia Kristo, tumefanywa wakamilifu na Mungu anatuona kuwa watakatifu: “Kwa maana kama vile kwa kuasi kwa mtu mmoja watu wengi walifanywa wenye dhambi, vivyo hivyo kwa kutii kwa mtu mmoja wengi watafanywa kuwa wenye haki. (Warumi 5:19)
  3. Mungu anatupenda na ametufanya kuwa wana wake: “Lakini ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma Mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, 5 kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, wapate kufanywa wana. . 6 Na kwamba ninyi ni watoto, ushahidi ni kwamba Mungu amemtuma Roho wa Mwanawe mioyoni mwetu ambaye alilia: Aba, Baba! 7 Kwa hiyo wewe si mtumwa tena, bali mwana; na kama wewe ni mwana, u mrithi pia kwa mapenzi ya Mungu”. (Wagalatia 4:4-7)
  4. Hakuna kitu kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu: “Ninajua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututenganisha na Mungu. upendo wa Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu”. (Warumi 8: 38-39).

Nyaraka zinazohusiana