Katoliklik-Ortodoksluk-Protestanlık arasındaki farklar nelerdir? Hıristiyanlığın kökenlerini keşfetmek

Hepimiz biliyoruz ki Hristiyanlık dini tek tanrılı bir dindir ve Kutsal Yazıların bazı kitapları da dahil olmak üzere Yahudilikle pek çok ortak noktası vardır. Katoliklik ve Yahudilik İncil'i paylaşıyor.

Bibbia

 La Hıristiyanlığın tarihi yüzyıllar boyunca birçok dini varyantın yaratılmasına yol açmıştır ve bunların hepsi İsa'nın yaşamına ve sözüne atıfta bulunmaktadır, ancak aralarında farklılıklar vardır. Bugün Hıristiyan kilisesinin üç ana bölümünü keşfedeceğiz: Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar.

Hıristiyan dini: Katoliklik-Ortodoksluk-Protestanlık

Il Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık Mesih'e olan inancı paylaşan ancak farklı inançlara sahip üç farklı Hıristiyan mezhebidir. dini yorumlar ve uygulamalar.

Il Katoliklik kökleri havarilerin zamanına kadar uzanan üç dinin en eskisidir. Katolik Kilisesi kendisinitek Kilise, Tarafından kuruldu İsa Aziz Petrus'ta da aynısı. Katolikliğin temel doktrini, Kilise'nin İncil'i yorumlama konusunda ilahi otoriteye sahip olmasıdır. PapaAziz Petrus'un halefi ve İsa'nın yeryüzündeki vekili olarak kabul edilen kişi. Katolik Kilisesi, Papa'nın en yüksek başkan olduğu ve piskoposların bireysel piskoposluklara liderlik ettiği, iyi tanımlanmış bir hiyerarşik yapıya sahiptir.

preghiera

L 'Ortodokslukbunun yerine otoriteye odaklanan bir Hıristiyan dinidir.yedi ekümenik konsey yanılmaz olarak kabul edilir ve havarisel geleneğe bağlıdır. yetkisini kabul etmiyor Romalı Papa ve tarafından tanımlandığı şekliyle papalık önceliğini tanımıyor Katoliklik. Bunun yerine her ortodoks kilisesi yerel özerk diğer patrikliklerle manevi birliği sürdürürken, yönetiminde. Ortodoks ayinleri Katolik olanlara benzer, ancak bazıları farklı şekilde kutlanır.

Il Protestanlıkbunun yerine Lutheranizm, Kalvinizm ve Anglikanizmi içeren Hıristiyanlığın bir koludur. Protestanlar bunu düşünüyor Tek dini otorite olarak İncil ve papalığın yanılmazlığı kavramını reddediyorlar. Kurtuluşun şu şekilde sağlanacağına inanıyorlar: Mesih'e imaniyi işler yaparak ya da papalığın tanınmasıyla değil. Protestan ayinleri farklılık gösterebilir, ancak çoğu Protestan geleneği yalnızca Vaftiz ve Rabbin Sofrası.

çapraz

Bu dinler arasındaki teolojik farklılıklar çoktur. Mesela Katoliklik inanıyor dönüşümüya da Efkaristiya'nın Mesih'in bedeni ve kanı haline geldiği, ancak birçok geleneğin Protestanlar onlar görüyorEvkaristiya sembolik olarak. BenOrtodokslukÖte yandan daha fazla anlayışa sahip Efkaristiya'nın gizemidönüşümün rasyonel anlayışın ötesinde ilahi bir sır olduğunu belirtiyor.