Cầu nguyện đến Máu thiêng để có được sự giải thoát và những ân sủng lớn

Linh hồn vô sinh vẫn bị nghiền nát bởi quyền năng của Huyết thần của Chúa Giê Su Ky Tô. Điều này
lời cầu nguyện rất mạnh mẽ giúp ích rất nhiều, đặc biệt cho những người từ chối
đến gặp thầy tu trừ tà vì họ bị Ác ma chặn đường.

Lời cầu nguyện sau đây rất hữu hiệu đối với những người bị điều ác hoặc bị dày vò bởi
Con quỷ. Nó phải được đọc lại 50 lần dưới hình thức lần chuỗi Mân Côi.

Hãy để Máu thiêng liêng của Chúa giáng xuống, ôi Chúa ơi, trên linh hồn này ... để củng cố nó và
giải phóng cô ấy, và trên Devil để lật đổ anh ta.

Hoặc bạn có thể nói, 50 lần:
Hỡi Chúa, hãy rửa sạch bằng Máu quý giá nhất của Ngài, linh hồn của….