Làm thế nào để yêu cầu Chúa Giêsu chào đón bạn vào Lòng Thương Xót của Ngài

IChúa chào đón bạn vào lòng thương xót của Ngài. Nếu bạn đã thực sự tìm kiếm Chúa của chúng ta, thì hãy hỏi Ngài xem Ngài có đón nhận bạn vào Trái tim và Thánh ý của Ngài hay không.

Hãy hỏi anh ấy và lắng nghe anh ấy. Nếu bạn đã từ bỏ mọi thứ và dâng mình cho Ngài, Ngài sẽ đáp lại bằng cách nói với bạn rằng Ngài chấp nhận bạn. Một khi bạn đã dâng mình cho Chúa Giê-xu và được Ngài chấp nhận, cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

Có thể không phải theo cách bạn mong đợi nó thay đổi nhưng nó sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn theo cách bạn có thể hy vọng hoặc mong đợi.

Hãy nghĩ về ba điều hôm nay:

  • Bạn đang tìm kiếm Chúa Giê-xu với tất cả trái tim của bạn?
  • Bạn đã yêu cầu Chúa Giê-su chấp nhận cuộc sống của bạn mà không dự trữ với sự từ bỏ hoàn toàn của bạn chưa?
  • Bạn đã cho phép Chúa Giê-su nói với bạn rằng Ngài yêu và chấp nhận bạn chưa?

Hãy làm theo những bước đơn giản sau và để Chúa của Lòng Thương Xót kiểm soát cuộc đời bạn.

Lạy Chúa, con hết lòng tìm kiếm Chúa. Giúp tôi tìm thấy bạn và khám phá Ý chí thánh thiện nhất của bạn. Trong khi con tìm thấy Chúa, xin hãy giúp con kéo con đến với Trái tim nhân hậu của Ngài để con hoàn toàn là của Ngài. Chúa ơi, tôi tin ở bạn.