Imithandazo emi-5 onokuyenza ngaphambi kokutya ekhaya okanye kwindawo yokutyela

Nantsi imithandazo emihlanu onokuyenza ngaphambi kokuba utye, ekhaya okanye kwindawo yokutyela.

1

Bawo, sihlanganisene ukuze sidle isidlo sembeko yaKho. Enkosi ngokusidibanisa silusapho kwaye siyabulela ngokutya. Msikelele, Nkosi. Siyanibulela ngazo zonke izipho enizinike abo bajikeleze le tafile. Nceda ilungu ngalinye losapho lwethu lisebenzise ezi zipho kuzuko lwaKho. Khokela iincoko zethu ngexesha lesidlo kwaye ukhokele iintliziyo zethu kwiinjongo zakho ngobomi bethu. Ngegama likaYesu, Amen.

2

Bawo, unamandla kwaye unamandla okuxhasa imizimba yethu. Enkosi ngokutya esizakunandipha. Sixolele ngokulibala abo bathandazela ukutya ukuze bathobe indlala. Sikelela kwaye uthomalalise ukulamba kwabo balambileyo, Nkosi, kwaye uphefumlele iintliziyo zethu ukuba zifune iindlela esinokubanceda ngazo. Ngegama likaYesu, Amen.

3

Bawo, makakudumise ngesondlo osinika sona. Enkosi ngokwanelisa iintswelo zethu zokwenyama zendlala nonxano. Sixolele ukuba siluthatha lula olo vuyo kwaye sisikelele oku kutya ukuze kuphembelele imizimba yethu ukuze silandele intando yaKho. Sithandazela amandla nokuba sikwazi ukusebenzela uzuko lobukumkani bakho. Ngegama likaYesu, Amen.

4

Bawo, sikelela eli ziko kunye nabasebenzi njengoko belungiselela kwaye bephakela ukutya kwethu. Ndiyabulela ngethuba lokuba sizise ukutya kwethu kunye nokukwazi ukuphumla kwaye ujabulele lo mzuzu omnye nomnye. Siyaliqonda ilungelo lethu lokuba lapha yaye sithandazela ukuba kube yintsikelelo kwabo sidibana nabo kule ndawo. Sikelela incoko yethu. Ngegama likaYesu, Amen.

5

Bawo, esi sidlo singumsebenzi wezandla zakho. Wenze njalo, kwakhona, kwaye ndiyabulela kuwe. Ndiyaluvuma utyekelo lwam lokulibala ukucela intsikelelo yakho ebomini bam, ngeentuthuzelo ondinike zona. Baninzi ke abantu abaswela ezi ntuthuzelo zemihla ngemihla kwaye kukuzicingela kwam ukuba ndilibale ngabo. Ndibonise indlela yokufumana okuninzi kwintsikelelo yakho ebomini bam, kuba konke endinako sisipho saKho. Ngegama likaYesu, Amen.

Umthombo: Yabelana ngamaKatolika.

Amanqaku ahambelana nawo