Imithandazo yasekuseni eyi-3 yokuthetha ngokukhawuleza sivuka

Alikho ixesha elibi lokuthetha noThixo.Kodwa xa uluqala usuku lwakho naye, unikela kuye imini yonke, ubeka uThixo esihlalweni somqhubi wemini. Ungathetha ngezicwangciso zakho, umamele ubulumko baKhe, kwaye umnike izinto ezikukhathazayo. Ngezandla zikaThixo emqolo wakho, uya kunyathela kwimini nganye ngobabalo nenceba yakhe, ulungele nantoni na imini. Yongeza enye yale mithandazo yasekuseni yemihla ngemihla kwindlela yakho kule veki kwaye ubukele uThixo esebenza ebomini bakho.

Ifoto ngu Ben White on Unsplash

Umthandazo wosuku olutsha

Nkosi ethandekayo, ngale ntsasa njengoko ndicinga ngosuku olutsha, Ndicela undincede. Ndifuna ukuqaphela umoya wakho, ukuba undikhokele kwizigqibo endizenzayo, kwiincoko endinazo kunye nomsebenzi endiwenzayo. Ndifuna ukufana naWe, Yesu, xa ndinxulumana nabantu endidibana nabo namhlanje, abahlobo okanye abantu endingabaziyo. Yesu, Wena ngezinto ozenzileyo kulo mhlaba. Nangona ndiyazi ukuba ndibuthathaka, kodwa ndiyazi ukuba ngenxa yamandla omoya wakho ndiyakwazi ukomelela emsebenzini endiwenzayo, kwizigqibo endizenzayo kunye namazwi endiwathethayo. Enkosi ngokuthembisa ukuba uyakuhlala unam kwaye uzakuba nguwe izolo, namhlanje nangonaphakade. Amen.

Umthandazo wakusasa

Bawo wethu osemazulwini, hayi indlela esikuthanda ngayo; indlela osithanda ngayo. Usuku olutsha luyavula kwaye sinqwenela ukuba lufakwe elunqulweni lwethu ngenxa yakho. Njengoko sijika amehlo ethu kubuhle baKho, ngoko umoya wethu uyaphakama kwaye ufumane uxolo. Nceda uthulule umoya wakho phezu kwethu namhlanje ukuze sinqule ngeendlela ezintsha. Ngokuzithoba sicela ubudlelwane obunzulu kunye nawe, ukuze sibe nokuqonda ngakumbi ubukho bukaThixo kuthi. Egameni likaYesu siyathandaza, amen.

Umthandazo wokucela ukhokelo

Thixo othandekayo, naphi na apho ndihamba khona, makube sendleleni yaKho. Konke endikubonayo makube ngamehlo aKho. Yonke into endiyenzayo, mayibe yintando yaKho. Bonke ubunzima endijongene nabo, mandibubeke ezandleni zakho. Zonke iimvakalelo endizivayo, mawushukume umoya waKho kum. Konke endikufunayo, mandikufumane eluthandweni lwaKho. Thixo wam othandekayo, ndiyabulela ngale mini. Ndiyakucela ukuba ungazi apho ndiya khona, kodwa kuphela ukwazi kwaye uzive emazantsi entliziyo yam nomphefumlo ukuba unam. Uyandikhokela kwaye ndikhuselekile. Ngegama likaYesu, ndiyazinikela kuwe. Amen.

Amanqaku ahambelana nawo