Cela ukukhusela umama wakho ngale mithandazo mi-5

Ilizwi 'umama' kusenza sicinge ngokuthe ngqo ngeNenekazi Lethu, umama othandekayo nonothando osikhuselayo ngalo lonke ixesha sibhenela kuye.Noko ke, umama ukwanguwo umama wethu emhlabeni, lowo uThixo asiphathise kuye ukususela kumzuzu wokuqala wokukhawulwa. . Eli bhinqa esilityala kuye ukukhula kufuneka likhuselwe, kweli nqaku uya kufumana imithandazo emi-5 ngale njongo.

Imithandazo emi-5 yokukhusela umama

1. Iheji ekhuselayo

Nkosi, ndiphakamisela umama wam kuWe kwaye ndikucela ukuba umbiyele ngothango. Khusela umoya, umzimba, ingqondo kunye neemvakalelo zakhe kulo naluphi na uhlobo lokwenzakala. Ndithandazela ukhuseleko kwingozi, ukwenzakala okanye ukuxhatshazwa kwalo naluphi na uhlobo. Ndiyakucela ukuba umrhangqe ngeengalo zakho ezikhuselayo nokuba azimele ngomthunzi wamaphiko aKho. Mfihle kuyo nayiphi na into embi enokuthi ifike kuye kwaye uvule amehlo akhe kuyo nayiphi na ingozi. Egameni likaYesu, ndiyathandaza. Amen.

2. Umthandazo wempilo

Yesu gqirha wam omkhulu ndicela uzise impilo kumama wam. Yikhusele kuzo zonke iintsholongwane, iintsholongwane kunye nezifo. Yomeleza amajoni akhe omzimba kwaye umgcine omelele. Mzalise ngamandla akho kunye namandla akho ukuze akwazi ukuqhubeka nosuku lwakhe ngaphandle komgudu. Ngamana ungabopha nawaphi na amanxeba kwaye umkhusele kwiintlungu ezingakumbi okanye ukwenzakala. Mkhusele njengokuba wayendikhusela. Egameni likaYesu, ndiyathandaza. Amen.

3. Umthandazo woomama abadiniweyo

Bawo waseZulwini, phakamisa umama. Ndiyazi ukuba umphefumlo wakhe uyakulangazelela. Ndiyazi ukuba angaphumelela kuphela xa ekufuna ngentliziyo epheleleyo, kodwa ngoku udiniwe kwaye udiniwe. Uziva ngathi usekupheleni kwedabi ajongene nalo. Nkosi Yesu, mncede ukuba akhangele kuwe kumaxesha ehlabathi kwaye aguqule loo maxesha ophando abe ngamaxesha ovuyo oluzele luzuko. Uchukumise umoya wakhe ngesandla sakho esihlaziyekileyo.
Ukuba ngumama kuyadinwa emzimbeni, engqondweni nasemphefumlweni ngamanye amaxesha. Mnike ukuphumla okuvela ekuzinikeleni kuWe. Mkhokelele emanzini azolileyo. Mncede ahlale ezolile kwaye azi ukuba unguThixo wakhe kwaye uya kumlwela. Wuvuselele umoya wakhe ophuma ekuchukumiseni uMoya wakho oyiNgcwele. Nceda amathambo akhe adiniweyo abuyele ebomini. Ngegama likaYesu Amen.

4. Umthandazo woxolo kumama

Thixo Bawo qho ndimcinga ndiyabulela. Njengoko ndiphakamisa umama wam kuWe namhlanje, ndicela ukuba umncede angazikhathazi nganto ngaphandle kokuzisa yonke into kuwe. Mnike isimo sengqondo sombulelo njengoko ekwazisa ngezicelo zakhe. Mnike uxolo, Bawo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, oyigcinayo intliziyo yakhe nengqondo yakhe ngoKristu Yesu.Myekeni ngoxolo enimnike lona, ​​lungabi njengolo lwehlabathi, lube noxolo olugqithisele kuko konke ukuqonda. Susa iingxaki zentliziyo yakhe kwaye umncede angoyiki. Mkhumbuze xa ekukhangela, ukuba uya kumphendula kwaye umkhulule kuwo onke amaxhala kunye noloyiko lwakhe. Ngegama likaYesu Amen.

5. Imithandazo kumama wam intsikelelo

Thixo Bawo, ndithandazela ukuba ngobutyebi bakho bobungangamsha umomeleze umama ngamandla akho ngoMoya wakho, ukuze uKrestu ahlale entliziyweni yakhe ngokholo. Kwaye ndithandazela ukuba umama amiliselwe ngokunzulu aze amiliselwe eluthandweni ukuze abe namandla, ekunye nabo bonke abantu abangcwele beNkosi, ukuze aqonde indlela olubanzi, ubude, ukuphakama nolunzulu ngayo uthando uYesu analo ngaye. nokwazi oku: uthando oluncamisa ukwazi, luzaliseke kumlinganiselo wako konke ukuzala kukaThixo.Mncede ukuba akwamkele entliziyweni yakhe ukuqonda ukuba Unako ukwenza okungaphezu kwayo nantoni na esiyicelayo nesiyithelekelelayo, ngokwamandla alo. oko kuyasebenza kuthi.. Ngegama likaYesu Amen.

Amanqaku ahambelana nawo