Indlela yokuthandaza kuThixo ukuba akhuseleke kwinyanga entsha

Inyanga entsha iyaqala. Ukuthandaza njani ukucela ukujongana nayo ngeyona ndlela ingcono.

Thixo, Bawo, wena unguAlfa no-Omega, iSiqalo neSiphelo. Wena unguye uKristu, uNyana kaThixo ophilileyo. UnguMdali wam noMcebisi wam, undikhokela yonke imihla ekwenzeni izigqibo zobulumko. Ungumthuthuzeli wam kwiintlungu nasekubandezelekeni. Ndiyakudumisa ngokuza kwam kum xa bendicela ubukho bakho. Wena unguKumkani, Thixo ondibonayo, uhleli ngonaphakade, Nkosi. UnguBawo wam waseZulwini noBawo weenkedama. Hayi indlela omkhulu ngayo, nokuthembeka kwakho, Thixo, imihla ngemihla.

Ndiya kubulela kuwe ngenxa yokuthembeka kwakho, inyaniso. Ungumfundisi wam, kwaye ubulumko bakho nobulumko bakho bugqwesile iingqondo ezilinganiselweyo. Ndithembise ngobulumko xa ndikubuza. Nguwe iNdlela, iNyaniso noBomi. Nkosi yam, ndiyakuthanda ukuba uyandonwabela kwaye uvuya ngam ngokucula. Uhlala ucinga ngam.

Undilungisela indawo ukuze ngenye imini ndihlale nawe ngonaphakade. Mhlawumbi ke, naxa bendiya kwandula ukuba nako ukunincoma ngokufanelekileyo, endingenakunakwenza nto apha, njengoko nifanele ngako ngokwenene.

Uthando lwam lonke, lonke uzuko lwam kuwe. Nkosi, oh, Nkosi. Hayi, ubungangamsha begama lakho, endithandaza ngalo! Amen.

Omnye umthandazo

Bawo, enkosi ngokundinika ithuba lokuba ndiqale phantsi. Kumaxesha amaninzi ndiye ndaphambuka kubudlelwane bam nawe. Ngamaxesha onxunguphalo nexhala, ndiye ndakhetha ukuzama ukuzilawula ngokwam izinto. Amaxesha onxunguphalo, umsindo nonxunguphalo angena emzimbeni wam. Kula maxesha aphikisanayo, ndikhethe ukuzikhwebula kuWe. Andikuhoyanga ukufuna uncedo lwakho. Bawo, ndixolele. Niyindlela, inyaniso, nokukhanya. Ndiyakucela kwakhona ukuba undikhokele kwindlela eya kwisiqalo esitsha ebomini. Ndigqume ngothando, ukhuseleko nenceba yakho. Mandibonise uthando lwakho kwabanye njengokuba ndiqala inyanga entsha. Enkosi Bawo ngothando lwakho kunye nokuxolela kwakho. Enkosi ngokundikhangela nokundifumana. Ndiyabulela ngokungaze undishiye ndedwa. Ngegama likaYesu, Amen.

Amanqaku ahambelana nawo