USanta Maria Goretti, ileta yabo bambulala ngaphambi kokuba afe

IsiTaliyani UAlessandro Serenelli wachitha iminyaka engama-27 entolongweni emva kokuba efunyenwe enetyala lokubulala UMaria Goretti, intombazana eneminyaka eli-11 ubudala ehlala kuyo INeptune, ngaphakathi Lazio. Ulwaphulo-mthetho lwenzeka ngoJulayi 5, 1902.

UAlexander, owayeneminyaka engamashumi amabini ngoko, waqhekeza endlwini yakhe waza wazama ukumdlwengula. Waxhathisa waza wamlumkisa ukuba wayeza kwenza isono esikhulu. Enomsindo, wayihlaba izihlandlo ezili-11 le ntombazana. Ngaphambi kokuba afe ngosuku olulandelayo, wamxolela lowo wayemhlasele. Emva kokuba egqibe isigwebo sakhe entolongweni, uAlexander wacela unina kaMary ukuba amxolele yaye wathi ukuba intombi yakhe imxolele, naye uya kumxolela.

Emva koko uSerenelli wajoyina iUmyalelo weCapuchin Friars Minor waza wahlala kumzi woonongendi de kwasekufeni kwakhe ngowe-1970. Washiya ileta enobungqina bakhe nokuzisola ngolwaphulo-mthetho olwenziwa kuMaria Goretti, owamiselwa njengongcwele ngoopopu ngeminyaka yee-40. UPius XII. Intsalela yabangcwele yafuduswa isuka kumangcwaba aseNeptune yasiwa kwindawo efihlakeleyo yengcwele. Inenekazi lethu lobabalo lwaseNeptunokanye. Umthendeleko weSanta Maria Goretti ubhiyozelwa nge-6 kaJulayi.

Alexander Serenelli.

Ileta:

“Ndimalunga neminyaka engama-80 ubudala, sele ndiza kuwugqiba umendo wam. Xa ndikhangela emva, ndiyaqonda ukuba ebutsheni bam ndathabatha umendo wobuxoki: umendo wobubi, owandikhokelela kwintshabalalo.

Ndibona ngoshicilelo ukuba uninzi lwabaselula, ngaphandle kokuphazamiseka, balandela indlela efanayo. Nam ndandingakhathali. Ndandinabantu bokholo kufutshane nam abenza okulungileyo, kodwa ndandingakhathali, ndimfamekiswe ngamandla akhohlakeleyo awayendityhalela kwindlela engalunganga.

Kangangamashumi eminyaka ndityiwa lulwaphulo-mthetho lothando olundoyikelisa inkumbulo yam. UMaria Goretti, namhlanje oNgcwele, wayeyingelosi elungileyo eyabekwa nguProvidence phambi kwamanyathelo am ukuze andisindise. Ndisawathwele entliziyweni yam amazwi aKhe engcikivo noxolelo. Wandithandazela, wamthethelela umbulali wakhe.

Phantse iminyaka engama-30 sele idlule entolongweni. Ukuba ndandingengomntwana, ngendigwetywe ubomi entolongweni. Ndasamkela isigwebo esindifaneleyo, ndalivuma ityala lam. UMaria wayekukukhanya kwam ngokwenene, umkhuseli wam. Ngoncedo lwakhe, ndaqhuba kakuhle ebudeni beminyaka engama-27 ndisentolongweni ndaza ndazama ukuphila ngokunyaniseka xa ibutho labantu lalindamkela ngokuphindaphindiweyo kumalungu alo.

Oonyana bakaSt. Francis, iCapuchin Friars Minor yaseMarches, bandamkela ngothando lweserafi, kungekhona njengekhoboka, kodwa njengomzalwana. Ndihlala nabo iminyaka eyi-24 kwaye ngoku ndijonge ngokuzolileyo ekuhambeni kwexesha, ndilindele umzuzu wokungeniswa kumbono kaThixo, ukuba ndikwazi ukwamkela abo ndibathandayo, ukuba kufutshane nengelosi yam yomgcini kwaye umama wakhe othandekayo uAssunta.

Abo bayifundayo le leta banokuba nayo njengomzekelo wokubalekela ububi balandele okulungileyo, ngamaxesha onke.

Ndicinga ukuba inkolo, kunye nemithetho yayo, ayiyinto enokujongelwa phantsi, kodwa yintuthuzelo yokwenene, indlela yodwa ekhuselekileyo kuzo zonke iimeko, kwanakwiintlungu ezininzi zobomi.

Uxolo nothando.

Macerata, 5 May 1961 ″.

Amanqaku ahambelana nawo