UPope uFrancis ucebisa lo mthandazo kaSaint Joseph

I-St. Joseph yindoda eyathi nangona ihlaselwe luloyiko ayizange imtyhafise koko kodwa yaguqukela kuThixo ukuba oyise. Kwaye uPopu Francis uthetha ngayo kubaphulaphuli nge-26 kaJanuwari. UBawo Oyingcwele uyasimema ukuba silandele umzekelo kaYosefu kwaye siguqukele kuye ngomthandazo.

Ngaba uyafuna ukuqalisa ukuthandaza eSt Joseph? UPope Francis uyawuncoma lo mthandazo

“Ebomini sonke sifumana iingozi ezisongela ubukho bethu okanye abo sibathandayo. Kwezi meko, ukuthandaza kuthetha ukumamela ilizwi elinokuthi lisivusele isibindi sikaJoseph, sokujongana nobunzima ngaphandle kokunikezela, ”utshilo uPope Francis.

“UThixo akasithembisi ukuba soze soyike, koko, ngoncedo lwakhe, oku akuyi kuba ngumgaqo wezigqibo zethu,” wongeze watsho.

“UYosefu uziva esoyika, kodwa uThixo uyamkhokela kuko. Amandla omthandazo azisa ukukhanya kwiimeko ezimnyama ”.

UPopu uFrancis kamva uqhubeke wathi: “Amaxesha amaninzi ubomi budibana neemeko esingaziqondiyo nezibonakala zingenasisombululo. Ukuthandaza ngezo zihlandlo kuthetha ukuvumela iNkosi isixelele eyona nto ilungileyo ukuba siyenze. Ngapha koko, rhoqo ngumthandazo ovelisa intuition yendlela yokuphuma, yendlela yokusombulula le meko ”.

“INkosi ayisoze ivumele ingxaki ngaphandle kokusinika uncedo oluyimfuneko lokujongana nayo”, uBawo Oyingcwele wakrwela umgca phantsi wacacisa wathi, “akasiphosi phaya eziko sodwa, akasiphosi phakathi kwamarhamncwa. Hayi. Xa iNkosi isibonisa ingxaki, ihlala isinika intuition, uncedo, ubukho bayo bokuphuma kuyo, ukuyisombulula ".

“Okwangoku ndicinga ngabantu abaninzi abacinezelekileyo bubunzima bobomi abangasakwazi nethemba nokuthandaza. Wanga uJoseph oNgcwele angabanceda bavuleleke kwingxoxo noThixo, baphinde bafumane ukukhanya, amandla noxolo ”, uvale ngelo uPope Francis.

Umthandazo kuYosefu oNgcwele

UJoseph oNgcwele, uyindoda ephuphayo,
sifundise ukubuyisela ubomi bomoya
njengendawo engaphakathi apho uThixo azibonakalise khona kwaye asisindise.
Yisuse kuthi ingcamango yokuba ukuthandaza akuncedi nto;
inceda ngamnye wethu ukuba ahambelane noko iNkosi isixelela kona.
Kwanga iingqiqo zethu zingakhanyiswa kukukhanya koMoya,
iintliziyo zethu zikhuthazwa ngamandla akhe
kwaye uloyiko lwethu luhlangulwe ngenceba yakhe. Amen"

Amanqaku ahambelana nawo