IVangeli losuku

IVangeli lika Mashi 4, 2021

IVangeli lika Mashi 4, 2021: Uma nje uLazaru wayesengaphansi kwendlu yakhe, ngoba isicebi sasikhona ithuba lokusindiswa, vula umnyango, usize uLazaru, kodwa manje njengoba bobabili sebeshonile, isimo sesingasenakulungiseka. UNkulunkulu akakaze abuzwe ngqo, kepha umfanekiso usixwayisa ngokusobala: Isihe sikaNkulunkulu kithina sixhumene nesihe sethu kumakhelwane wethu; lapho lokhu kulahlekile, noma lokho kungasitholi isikhala enhliziyweni yethu evaliwe, akunakungena. Uma ngingavuli umnyango wenhliziyo yami kwabampofu, lowo mnyango uhlala uvaliwe. Ngisho nakuNkulunkulu. Futhi lokhu kubi. (UPapa Francis, Izithameli Ezijwayelekile ngoMeyi 18, 2016)

Kusuka encwadini yomprofethi uGeremìa UJer 17,5: 10-XNUMX Usho kanje uJehova: «Uqalekisiwe umuntu othembela kumuntu, abeke ukusekelwa kwakhe enyameni, aphendukise inhliziyo yakhe eNkosini. Kuyoba njengesihlahla sesigaxa emathafeni; ngeke akubone ukufika okuhle, uyohlala ezindaweni ezomile ogwadule, ezweni elinosawoti, lapho kungahlali muntu khona. Ubusisiwe umuntu othembela eNkosini nakuJehova Nkosi uyithemba lakho. Kunjengomuthi otshalwe ngasemfudlaneni, usakaza izimpande zawo zibheke emsinga; ayesabi lapho kufika ukushisa, amaqabunga ayo ahlala eluhlaza, ngonyaka wesomiso awukhathazeki, awuyeki ukukhiqiza izithelo. Ayikho into ekhohlisa ngaphezu kwenhliziyo futhi ayiphilisi neze! Ngubani ongamazi? Mina, iNkosi, ngihlola ingqondo futhi ngivivinye izinhliziyo, ukuze nginike umuntu ngamunye njengokuziphatha kwakhe, ngokwesithelo sezenzo zakhe ».

IVangeli losuku lomhlaka 4 Mashi 2021 lukaSanta Luke

Kusuka eVangelini ngokusho kukaLuka Lk 16,19-31 Ngaleso sikhathi, uJesu wathi kubaFarisi: «Kwakukhona umuntu othile ocebile, owayegqoka izingubo ezibubende nezelineni elicolekileyo, futhi nsuku zonke wayezinikela edilini elikhulu. Ompofu othile, ogama lakhe linguLazaru, wayemi emnyango wakhe, egcwele izilonda, elangazelela ukuzondla ngokuwa etafuleni lesicebi; kodwa yizinja ezafika zakhotha izilonda zakhe. Ngelinye ilanga umpofu wafa futhi walethwa izingelosi eceleni kuka-Abrahama. Isicebi naso safa, sangcwatshwa. Emile endaweni yabafileyo phakathi kobuhlungu, waphakamisa amehlo wabona u-Abrahama ukude, noLazaru eceleni kwakhe. Wabe esememeza wathi: Baba Abrahama, ngihawukele, uthumele uLazaru ukuba agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini, anisele nolimi lwami, ngoba ngihlupheka kakhulu kuleli langabi. Kepha u-Abrahama waphendula wathi: "Ndodana, khumbula ukuthi usuthole izimpahla zakho empilweni, noLazaru ububi bakhe; kodwa manje ngale ndlela uyaduduzwa, kepha wena uphakathi kokuhlushwa.

Ngaphezu kwalokho, kwakhiwe kwalasha omkhulu phakathi kwethu nawe: labo abafuna ukudlula kuwe abakwazi, futhi abakwazi ukufinyelela kithi besuka lapho. Kepha waphendula wathi: Ngakho-ke, baba, ngicela uthumele uLazaru endlini kababa, ngoba nginabafowethu abahlanu. Ubayala kanzima, hleze nabo beze kule ndawo yokuhlushwa. Kepha u-Abrahama waphendula wathi: BanoMose nabaProfethi; balalele. Waphendula wathi: `` Qha, Baba Abrahama, kepha uma umuntu evela kubo evela kwabafileyo, uzakuguqulwa. UAbrahama waphendula wathi: Uma bengalaleli uMose nabaProfethi, ngeke bakholwe noma ngabe kuvuka umuntu kwabafileyo.

AMAZWI KA BABA OYINGCWELE

Izwi likaJesu: Mashi 23, 2021 ukuphawula okungashicilelwe (ividiyo)

Izwi likaJesu: Mashi 23, 2021 ukuphawula okungashicilelwe (ividiyo)

IVangeli losuku Mashi 22, 2021, ukuphawula

IVangeli losuku Mashi 22, 2021, ukuphawula

IVangeli likaMashi 21, 2021 nokuphawula kukapapa

IVangeli likaMashi 21, 2021 nokuphawula kukapapa

IVangeli lika Mashi 20, 2021

IVangeli lika Mashi 20, 2021

IVangeli likaMashi 19, 2021 nokuphawula kukapapa

IVangeli likaMashi 19, 2021 nokuphawula kukapapa

IVangeli lika Mashi 18, 2021 ngokuphawula kukaPapa Francis

IVangeli lika Mashi 18, 2021 ngokuphawula kukaPapa Francis

IVangeli lika Mashi 13, 2021

IVangeli lika Mashi 13, 2021