Ukuzinikela kuSanto Anastasio

Ukuzinikela kuSanto Anastasio: ukulwa nemicabango emibi!

Ukuzinikela kuSanto Anastasio: USanta Athanasius Omkhulu, umbhishobhi, udokotela weSonto. Wazalwa ngo-295 e-Alessandria. Ngesikhathi esemncane, wayehlala yedwa enkangala yaseGibhithe, lapho ahlangana khona USant 'Antonio uthisha wakhe. Ngo-319 wanikezwa idiyakoni. Njengobhala kaMbhishobhi Alexander. Futhi wabamba iqhaza eSinodi YaseNicaea, waba nesandla ekulahlweni kwama-Aryan. Kamuva waba idolobha elikhulu lase-Alexandria. 

Umzabalazo wama-Aryan ne isonto, lapho ababusi abalandelana bajoyina khona, benza isithunzi esijulile ngokuphila nokunakekelwa okwabefundisi baseSt. Athanasius. Izikhathi ezinhlanu waphoqwa ababusi abalandelanayo ukuba ashiye i-Alexandria futhi ahlale ekudingisweni. ITrier, iRoma kanye nogwadule kwakuyizindawo zeminyaka yakhe eyi-17 yokudingiswa. USt. Athanasius washumayela UbuKristu e-Ethiopia nase-Arabia. Wayengumshumayeli onekhono nesazi sezenkolo esivelele. Ushone ngoMeyi 2.

O Nkosi, Jesu Kristu, kanye nesithandwa sami futhi umninimandla onke Nkulunkulu, ogcwele ubuhle nesihe, ngikucela ngokuzithoba okukhulu nangokuzethemba okukhulu ukuthi inhliziyo yami inganqoba futhi ingikhulule kuyo yonke imicabango emibi, ehlambalazayo, engahlanzekile, nolaka. Susa konke ukwesaba nokukhathazeka kimi. Zikhulule emaphusheni amabi. Gcwalisa, O Nkosi, isithembiso osenze eSontweni Elisegumbini Eliphezulu nokuthi uyasivuselela kuwo wonke umuntu IMisa eNgcwele: “Nginishiyela ukuthula kwami, ngininika ukuthula kwami. Hhayi njengoba umhlaba unikeza. Ngiyakunikeza. "

Kepha ngoba uma emicabangweni enobudlova futhi engathandeki engibangela ukuhlupheka okungaka kukhona ukubamba iqhaza komoya omubi, ngiyabuza ngokuthobeka: Wena, wamiSayina noNkulunkulu, bathandekayo Salvatore, ayale ukuthi angishiye angabe esabuya. Mangithole Inhliziyo Yakho Engcwele isiphephelo, ukusekelwa nendawo yokukhosela, ukuze ngidumise amandla aKho angenamkhawulo Isihe. Thandaza nathi mfowethu, ngoba amazwi ethu siwabhala ngenhliziyo, sinani ngaso sonke isikhathi. Ukuze imiphefumulo yethu isondele kuMoya wakho oNgcwele. Ngiyethemba ukujabulele lokhu kuzinikela USanto Anastasius.

UJesu uthi: Umama wami akawuphiki umusa kulabo abenza lomthandazo

UJesu uthi: Umama wami akawuphiki umusa kulabo abenza lomthandazo

Noma ngubani ofunda lesi sonto uzothola umusa okhethekile

Noma ngubani ofunda lesi sonto uzothola umusa okhethekile

Idili Lomusa NgeSonto 11 Ephreli: yini okufanele uyenze namuhla?

Idili Lomusa NgeSonto 11 Ephreli: yini okufanele uyenze namuhla?

Iphunga lama roses ngangilunyonga manje ngihamba!

Iphunga lama roses ngangilunyonga manje ngihamba!

Umkhuleko ongakaze ubonwe ukunqanda ukuphoxeka kwakho

Umkhuleko ongakaze ubonwe ukunqanda ukuphoxeka kwakho

Ukwehluleka uketshezi igazi laseSan Gennaro: kuvezwe inhlekelele yomhlaba yesine

Ukwehluleka uketshezi igazi laseSan Gennaro: kuvezwe inhlekelele yomhlaba yesine

Ukuthandaza kanjani kuSt

Ukuthandaza kanjani kuSt