Ukuzinikela kuNkulunkulu wethu

Ukuzinikela kuNkulunkulu wethu: siyabonga ngohlelo lukaNkulunkulu

Ukuzinikela kuNkulunkulu wethu: UJesu ukubeka kucace endabeni yakhe ngomvini ukuthi isimo somoya wethu sikhombisa ukuxhumana kwethu nomthombo. Uma muva nje uthola umoya wakho ugula, okufakazelwa yisithelo esithile esimuncu - njengokuhluleka ukuzithiba, ubudlova, noma esinye isibonakaliso somhlaba onesono - yiza emvinini ngomkhuleko uzodliswa. Baba, ngizizwa njengegatsha elikude nomvini. Namuhla ngiza kuwe ngomkhuleko ukuze ngizisongele ngokuphelele kuwe. Thuthukisa kimi umoya wothando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukwethembeka, umusa nokuzithiba.

Ngikunika ukuzisola kwami, intukuthelo, ukukhathazeka, ukwesaba nawo wonke amanxeba omphefumulo wami wokululama. Angikwazi ukukwenza ngedwa. Njengoba ngithandaza, nginikela kuzo zonke izingqinamba engimi ngazo ukwenqaba ubukhona bakho emoyeni wami. Vuselela kimi umoya oqinile wokholo kuwe. Egameni likaJesu, amen. Umkhuleko uwubufakazi bokuthi ungowamandla amakhulu kunawe. Kuyabona ukuthi sinesitha, impilo inzima, singalimala, futhi kukhona umthombo wokuphulukiswa.

Odokotela, ososayensi, izazi zokudla, abelaphi, kanye nabanye abaphilisi basemhlabeni nabo bahlanganyela ekwakhiweni kukaNkulunkulu… banikela ngolwazi lwabo ngomusa uNkulunkulu awunikezayo. Ukuthandaza amagama emoyeni wakho nokusebenzisa iZwi likaNkulunkulu kuyakukhulula ezingibeni zokuzifihla, ekulahlweni nasekwesabeni. Yenza kusebenze amandla angaphezu kwawemvelo. UJesu ubhekisa kulokhu lapho ethi: NguMoya onikeza ukuphila; inyama ayisizi ngalutho. Amazwi engikutshele wona angumoya nokuphila. Vula umoya wakho kuNkulunkulu ngomkhuleko futhi umenze abe ngumelaphi wakho. 

UNkulunkulu uyazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthwala. Izaga zidweba lesi sithombe: Phendula ngaphambi kokulalela - ubuhlanya lobu nehlazo. I- umoya womuntu angakumela ukugula, kepha ngubani ongamelana nomoya ochotshoziweyo? Inhliziyo yoqondayo izuza ukwazi, njengezindlebe zabahlakaniphileyo zikufuna. Isipho sivula indlela futhi sethule ophayo phambi kwabakhulu. Ngiyethemba ukujabulele lokhu kuzinikela kuNkulunkulu wethu.

UJesu uthi: Umama wami akawuphiki umusa kulabo abenza lomthandazo

UJesu uthi: Umama wami akawuphiki umusa kulabo abenza lomthandazo

Noma ngubani ofunda lesi sonto uzothola umusa okhethekile

Noma ngubani ofunda lesi sonto uzothola umusa okhethekile

Idili Lomusa NgeSonto 11 Ephreli: yini okufanele uyenze namuhla?

Idili Lomusa NgeSonto 11 Ephreli: yini okufanele uyenze namuhla?

Iphunga lama roses ngangilunyonga manje ngihamba!

Iphunga lama roses ngangilunyonga manje ngihamba!

Umkhuleko ongakaze ubonwe ukunqanda ukuphoxeka kwakho

Umkhuleko ongakaze ubonwe ukunqanda ukuphoxeka kwakho

Ukwehluleka uketshezi igazi laseSan Gennaro: kuvezwe inhlekelele yomhlaba yesine

Ukwehluleka uketshezi igazi laseSan Gennaro: kuvezwe inhlekelele yomhlaba yesine

Ukuthandaza kanjani kuSt

Ukuthandaza kanjani kuSt