ukuzinikela okholweni

Ukuzinikela Kokholo: Umthandazo Owenza Uzethembe!

Ukuzinikela okholweni: Nkosi Ethandekayo, ngisize (njalo ekuseni) ngithole ukholo phakathi kweziyaluyalu. Nginike isifiso nokukwazi ukukubona, ukukuzwa, ukukhuluma nawe futhi ngiyabonga. Futhi njengoba ngenza, ngithandazela ukuthi ngisondele kakhudlwana kuWe nokuthi ukholo lwami luzophindaphindeka kakhulu njengoba ngibona ngezindlela ezintsha nezijulile ukuthi Uyikho konke ebengilokhu nginethemba lokuthi ubuyikho. Futhi okuningi.

Nkosi, ngisize ngiyeke ukwesaba ukwehluleka. Ngiyazi ukuthi uSathane ufuna ukusebenzisa ukwesaba kwami ​​ukungivimbela ukuba ngiphilele wena ngesibindi. Ngixolele hhayi ukuthi ngiphile ngokukholwa futhi ungisize kusuka kulo mzuzu ukuba ngiphile ngokuthembela kuwe. Sayina, ngisize ngingaziqhathanisi nabanye abaseduze kwami. Esikhundleni salokho, ngithandazela ukuthi ngikwazi ukukubeka iso futhi ngiphile impilo ememezela ubuhle bakho.

Nkosi, ngifuna ukubeka konke okusinda enhliziyweni yami phambi kwakho. Kuveza futhi ipeccato Angazi, mnumzane. Ngibabeka ezinyaweni zakho bese ngicela uxolo lwakho kimi. Ngiyakholelwa kuwe uma uthi usigeza simhlophe kuneqhwa. Ngiyabonga Nkosi ngothando lwakho olungapheli kimi! Ngisize ngiqale phansi manje ukwenza izinqumo ezikudumisayo. Baba, kwesinye isikhathi kubukeka ngathi usishiyile empini. Siyazi ukuthi unathi, kodwa kanjalo nemizwa yethu yokuba nesizungu. 

Isitha kubukeka sengathi siyabamba. Ukukhala kwethu kuwe kubukeka kuhlala kungaphendulwa. Siyazi ukuthi usemsebenzini, kodwa sisize sikuthembe phakathi kwemibuzo yethu. Dio, kwesinye isikhathi impilo iyangehlisa futhi ngikuthola kunzima ukubona izinto okufanele ngibonge ngazo. Vula amehlo akho ukuze ubone izipho onginike zona empilweni yami. Ngizoqala ngokukubonga ngokungithanda ngokwanele ukuba ngize emhlabeni futhi sife ukuze siphile ndawonye kuze kube phakade. Ngiyethemba ukujabulele lokhu kuzinikela ukholo.

UJesu uthi: Umama wami akawuphiki umusa kulabo abenza lomthandazo

UJesu uthi: Umama wami akawuphiki umusa kulabo abenza lomthandazo

Noma ngubani ofunda lesi sonto uzothola umusa okhethekile

Noma ngubani ofunda lesi sonto uzothola umusa okhethekile

Idili Lomusa NgeSonto 11 Ephreli: yini okufanele uyenze namuhla?

Idili Lomusa NgeSonto 11 Ephreli: yini okufanele uyenze namuhla?

Iphunga lama roses ngangilunyonga manje ngihamba!

Iphunga lama roses ngangilunyonga manje ngihamba!

Umkhuleko ongakaze ubonwe ukunqanda ukuphoxeka kwakho

Umkhuleko ongakaze ubonwe ukunqanda ukuphoxeka kwakho

Ukwehluleka uketshezi igazi laseSan Gennaro: kuvezwe inhlekelele yomhlaba yesine

Ukwehluleka uketshezi igazi laseSan Gennaro: kuvezwe inhlekelele yomhlaba yesine

Ukuthandaza kanjani kuSt

Ukuthandaza kanjani kuSt