Pane Vashumiri vaMwari vatsva, sarudzo yaPope, mazita

Pakati pe'varanda vaMwari' vatsva, nhanho yekutanga muchikonzero chekudaidzwa nekuitwa vatsvene, ndiye kadhinari weArgentina. Edoardo Francesco Pironio, akafa muna 1998 ava nemakore 78.

Papa Francesco akabvumira Ungano yeZvikonzero zveVatendi kuti izivise mutemo unoenderana.

Anobva aropafadzwa, zvichitevera kuzivikanwa kwechishamiso, Maria Costanza Panas (muzana remakore Agnese Pacifica), anozviti nun weCapuchin Varombo Clares weimba yemamongi yeFabriano (Ancona), akaberekwa musi wa5 Ndira 1896 muAlano di Piave (Belluno) uye akafa pa28 Chivabvu 1963 muFabriano.

Ndichiri kuziva 'hugamba hunhu' hwe Josefa akachena waJesu (muzana remakore Aldo Brienza), anozviti anonamata wehurongwa hwevaDiscalced Carmelites, akaberekwa musi wa15 Nyamavhuvhu 1922 muCampobasso uye akafira ikoko musi wa13 Kubvumbi 1989; Of Mubatiri Wakanaka waJesu (muzana remakore Maria Concetta Santos), chitendero cheBrazil cheungano yeBatsira reSisters of Our Lady of the Pietà, 1907-1981; wemusisita wechiSpanish Giovanna Mendez Romero (anonzi Juanita), weungano yeVashandi voMwoyo waJesu, 1937-1990.

Mufaro waBhishopi weFabriano kuna Vakaropafadzwa Maria Costanza Panas

“Mufaro mukuru kuChechi yeFabriano-Matelica (Ancona) inodzidza nhau dzekurowa kwaSista Costanza Panas. KuDiocese yedu neKereke yese nhau iyi chipo chikuru chinotikurudzira kurarama chiratidzo cherudo ichi nekutenda kuna Ishe uye kuna Baba Vatsvene vakatendera Ungano yeZvikonzero zveVatendi kuti izivise chirevo pamusoro pechishamiso chakaitwa kureverera kweMuranda Anoremekedzwa waMwari Maria Costanza Panas, anozviti sisita weCapuchin Varombo Clares veFabriano Monastery ".

Aya ndiwo meseji yabhishopi weFabriano Matelica Francis Masara, maererano nekuziviswa kwekurova kwaMaria Costanza Panas (aka Agnese Pacifica).

Munun akazvarwa pa5 Ndira 1896 muAlano di Piave (Belluno) uye akafa pa28 Chivabvu 1963 muFabriano. Mhemberero yekurohwa ichaitika muFabriano nezuva richasarudzwa. "Nhau dzakanaka idzi dzinopindirana nekuedza kwemunhu uye neboka renharaunda yedu kuti vadzoke kubva panguva yakaoma yekare seyapashure pehondo yaAmai Costanza, nguva dzose vachishandira vasina simba", anopedzisa Massara.

Zvinyorwa zvinoenderana